Oddział 1 - Przepisy ogólne. - Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.5.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1951 r.

Oddział  1.

Przepisy ogólne.

§  87.
1.
Przyznawanie, wymiar i przekazywanie zaopatrzenia pieniężnego uskutecznia:
1)
osobom zamieszkałym na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, białostockiego, kieleckiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, na obszarze miasta stołecznego Warszawy, oraz osobom przebywającym poza granicami Państwa - Izba Skarbowa Grodzka w Warszawie;
2)
osobom zamieszkałym na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego - Izba Skarbowa w Krakowie;
3)
osobom zamieszkałym na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego - Izba Skarbowa w Poznaniu;
4)
osobom zaś zamieszkałym na obszarze województwa śląskiego - Urząd Wojewódzki Śląski (Wydział Skarbowy) w Katowicach.
(2)
Władze te orzekają również o zgaśnięciu i o zawieszeniu prawa do pobierania zaopatrzenia pieniężnego, jako też o administracyjnem zajęciu tego zaopatrzenia, oraz o potrąceniu i zwrocie nieprawnie pobranych rent i dodatków. W razie niemożności dokonywania potrąceń z zaopatrzenia pieniężnego, ściągnięcie należności Skarbu Państwa następuje w myśl obowiązujących przepisów o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.
(3)
Władze wymienione w ust. 1 zarządzają również wypłatę dodatków na pielęgnację oraz na psa - przewodnika.