Oddział 2 - Władze powołane do orzekania o zaginięciu. - Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.5.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1951 r.

Oddział  2.

Władze powołane do orzekania o zaginięciu.

§  77.
(1)
Władzami powołanemi do orzekania o uznaniu za zaginionego bez własnej winy w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie działań wojennych są w pierwszej instancji inwalidzkie komisje rewizyjno - lekarskie, a w drugiej i ostatniej instancji inwalidzkie komisje odwoławcze (art. 6 ust. 1).
(2)
Jeżeli przepisy oddziału niniejszego nie stanowią inaczej, przy orzekaniu o uznaniu za zaginionego stosuje się odpowiednie przepisy rozdziału I oddziały 2 i 3 działu niniejszego.
§  78.
Przy orzekaniu w sprawach o uznanie za zaginionego bez własnej winy w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie działań wojennych, zamiast lekarza czynne] służby wojskowej wchodzi: w skład inwalidzkiej komisji rewizyjno - lekarskiej (§ 19) urzędnik starostwa, posiadający ukończone studja prawnicze, w skład zaś inwalidzkiej komisji odwoławczej (§ 49) - urzędnik województwa (Komisarjatu Rządu na m. st. Warszawę.) posiadający ukończone studja prawnicze.
§  79.
Orzeczenie w sprawach o uznanie za zaginionego powinno zawierać:
1)
oznaczenie komisji, która wydała orzeczenie;
2)
nazwisko i tytuł służbowy przewodniczącego, członków komisji i protokolanta;
3)
datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
4)
wskazanie osoby, na której żądanie przeprowadzono postępowanie (osoby interesowanej);
5)
oznaczenie sprawy z podaniem stopnia wojskowego, imienia, nazwiska, imienia ojca i daty urodzenia osoby, o której uznanie za zaginioną przeprowadzono postępowanie;
6)
rozstrzygnięcie;
7)
uzasadnienie orzeczenia z wymienieniem przepisów prawnych;
8)
pouczenie o terminie i trybie zaskarżenia orzeczenia;
9)
podpisy przewodniczącego i członków komisji.
§  80.
(1)
O terminie rozprawy przed inwalidzką komisją rewizyjno - lekarską (odwoławczą) zawiadamia się stronę interesowaną, a wzywa się ją tylko wówczas, jeżeli inwalidzka komisja rewizyjno: lekarska (odwoławcza) uzna to za konieczne.
(2)
Przepis § 28 ust. 2 ma tu zastosowanie.