§ 7. - Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.21.141

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1949 r.
§  7.
Pracodawcy określeni w art. 61 lub miejscowe kierownictwo zakładu obowiązani są zawiadamiać właściwy urząd zatrudnienia o wszelkich zmianach w stanie zatrudnienia w ciągu 7 dni od takiej zmiany, a w szczególności:
a)
od wygaśnięcia umowy o pracę, zawartej z inwalidą (wdową) na czas określony,
b)
od wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej z inwalidą (wdową) na czas nieokreślony, z podaniem daty, w której ma nastąpić lub nastąpiło zwolnienie inwalidy (wdowy),
c)
od zwolnienia inwalidy (wdowy) po upływie okresu próbnego lub z powodu rozwiązania umowy o pracę z jego winy,
d)
od rozwiązania umowy o pracę z powodu śmierci inwalidy (wdowy),
e)
od takiego zwiększenia liczby zatrudnionych robotników i pracowników umysłowych, która powoduje obowiązek zatrudnienia stosunkowo większej liczby inwalidów (wdów), z wyszczególnieniem rodzajów pracy, jakie mogłyby być im poruczone.