§ 11. - Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.21.141

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1949 r.
§  11.
1.
Przepisy §§ 4, 5 ust. 3, 6, 7 i 8 nie mają zastosowania do zakładów, pozostających w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej lub Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, oraz do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.
2.
Kontrolę nad zatrudnieniem inwalidów (wdów) w zakładach, wymienionych w ust. 1, reguluje właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.