Rozdział 7 - Przepisy końcowe. - Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

Rozdział  7

Przepisy końcowe.

§  65.
Organizacja i zasady funkcjonowania wspólnych przedsiębiorstw rad narodowych, powołanych na podstawie przepisów dotychczasowych, zostaną dostosowane do przepisów obowiązujących w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  66.
1.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie łączenia przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 222),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 19),
3)
uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych osobom prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia (Monitor Polski z 1977 r. Nr 34, poz. 171 i z 1978 r. Nr 32, poz. 117).
2.
W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych nie stosuje się przepisów § 2-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. z 1970 r. Nr 28, poz. 225).
§  67.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.