Rozdział 6 - Zrzeszenie obowiązkowe przedsiębiorstw państwowych. - Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

Rozdział  6

Zrzeszenie obowiązkowe przedsiębiorstw państwowych.

§  58.
1.
Decyzja o utworzeniu zrzeszenia obowiązkowego (zwanego dalej "zrzeszeniem") obowiązuje wskazane w niej przedsiębiorstwa do zawarcia umowy zrzeszenia.
2.
Decyzja o utworzeniu zrzeszenia powinna określić cel powołania zrzeszenia oraz wynikające z niego obowiązki zrzeszenia.
3.
Decyzją można określić te warunki umowy zrzeszenia, od których strony nie mogą odstąpić.
§  59.
W umowie zrzeszenia należy co najmniej określić:
1)
nazwę zrzeszenia i jego siedzibę,
2)
nazwy i siedziby przedsiębiorstw zrzeszonych,
3)
cel powołania i przedmiot działania zrzeszenia,
4)
zadania szczegółowe niezbędne do realizacji celów zrzeszenia,
5)
zakres prowadzonej działalności gospodarczej,
6)
fundusz niezbędny do rozpoczęcia działalności zrzeszenia oraz wysokość i terminy wpłat na ten fundusz,
7)
wysokość i terminy wpłat na pokrycie kosztów działania zrzeszenia,
8)
organy zrzeszenia i ich uprawnienia.
§  60.
Nadzór nad zrzeszeniem sprawuje organ wskazany w decyzji o utworzeniu zrzeszenia.
§  61.
Organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem dokonuje kontroli i oceny działalności zrzeszenia w zakresie obowiązków wynikających z celu utworzenia zrzeszenia.
§  62.
Sprawowanie nadzoru nad zrzeszeniem obejmuje:
1)
badanie zgodności umowy i statutu zrzeszenia z prawem i decyzją o utworzeniu zrzeszenia,
2)
badanie zgodności działalności zrzeszenia z prawem umową zrzeszenia i statutem.
§  63.
W razie stwierdzenia działalności sprzecznej z prawem, umową zrzeszenia lub statutem, organ nadzoru może:
1)
zwrócić uwagę radzie zrzeszenia,
2)
zawiesić wykonanie uchwały rady lub decyzji dyrektora i wezwać do ich zmiany.
§  64.
Sprawy sporne związane z wykonywaniem nadzoru państwowego nad zrzeszeniem rozstrzyga sąd.