Rozdział 5 - Uprawnienia przedsiębiorstw państwowych do zbywania i obciążania środków trwałych i mienia na rzecz osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. - Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

Rozdział  5

Uprawnienia przedsiębiorstw państwowych do zbywania i obciążania środków trwałych i mienia na rzecz osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§  52.
Przedsiębiorstwa za zgodą rad pracowniczych mogą zbywać środki trwałe osobom fizycznym z którymi zawarły umowy agencyjne lub umowy o prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej, prowadzenie placówek gastronomicznych lub zakładów usługowych na podstawie umowy na warunkach zlecenia.
§  53.
1.
Sprzedaż środków trwałych, o których mowa w § 52, następuje według ich aktualnej wartości w obowiązujących cenach, pomniejszonych stosunkowo do stopnia zużycia.
2.
Stopień zużycia określa się na podstawie okresu użytkowania od ostatniego kapitalnego remontu i obowiązującej stawki amortyzacyjnej z uwzględnieniem ewentualnego dodatkowego zużycia wskutek nadmiernej eksploatacji.
§  54.
Zasady ustalania rzeczywistej wartości środków, o których mowa w § 53, stosuje się również w razie odkupienia środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe przy rozwiązywaniu umowy, o której mowa w § 52.
§  55.
Przedsiębiorstwo może zbyć zbędne środki trwałe jednostkom gospodarki nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
§  56.
1.
Sprzedaż zbędnych środków trwałych następuje po cenie ustalonej w umowie, jednak nie niższej od ceny ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 53.
2.
Należności za maszyny sprzedane indywidualnie rolnikom i rzemieślnikom może być rozłożona na raty.
§  57.
Przedsiębiorstwo może ustanowić służebność gruntową w przypadkach uzasadniających według kodeksu cywilnego ustanowienie służebności drogi koniecznej.