Rozdział 4a - Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu założenia spółki. - Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

Rozdział  4a 7

Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu założenia spółki.

§  51a.
Likwidacja przedsiębiorstwa w celu założenia spółki, zwana dalej "przekształceniem", polega na przekształceniu jego formy organizacyjno-prawnej bez zakończenia działalności gospodarczej.
§  51b.
1.
Wspólny wniosek rady pracowniczej i dyrektora przedsiębiorstwa o przekształcenie, kierowany do organu założycielskiego, powinien zawierać:
1)
uzasadnienie ekonomiczne projektowanego przekształcenia,
2)
wskazanie podmiotu przejmującego wierzytelności oraz zobowiązania przedsiębiorstwa, w tym zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.
2.
Do wniosku należy dołączyć projekt umowy spółki lub statut spółki akcyjnej.
§  51c.
Organ założycielski przed wyrażeniem zgody na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę przeprowadza postępowanie przygotowawcze, stosując odpowiednio art. 13 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
§  51d.
W razie wyrażenia zgody na przekształcenie, organ założycielski określa warunki tego przekształcenia. W szczególności określa sposób zabezpieczenia roszczeń wierzycieli i zobowiązań wynikających ze stosunku pracy przekształcanego przedsiębiorstwa.
§  51e.
1.
Postępowanie dotyczące przekształcenia prowadzi dyrektor przedsiębiorstwa, powiadamiając właściwą izbę skarbową i bank finansujący działalność przedsiębiorstwa o rozpoczęciu postępowania.
2.
W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1)
sporządzić bilans i inwentaryzację składników majątkowych w celu ustalenia aktywów i pasywów przekształcanego przedsiębiorstwa,
2)
wezwać, poprzez ogłoszenie w prasie, wierzycieli przekształcanego przedsiębiorstwa do zgłaszania roszczeń,
3)
sporządzić wykaz roszczeń wierzycieli przekształcanego przedsiębiorstwa oraz sposób ich zaspokojenia.
§  51f.
Przy zawieraniu umowy spółki, podpisywaniu statutu spółki oraz przy objęciu akcji stosuje się przepisy o przedstawicielstwie.
§  51g.
Wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw zgłasza się do sądu w dniu zarejestrowania spółki.
7 Rozdział 4 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1988 r. (Dz.U.88.6.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lutego 1988 r.