Rozdział 3 - Przedsiębiorstwa wspólne przedsiębiorstw państwowych - Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

Rozdział  3

Przedsiębiorstwa wspólne przedsiębiorstw państwowych

§  11.
Do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa tworzy się spółkę na zasadach prawa handlowego.
§  12. 2
(skreślony).
§  13.
Przedsiębiorstwo państwowe może wnieść do spółki udział w postaci środków trwałych i obrotowych będących w jego dyspozycji.
§  14.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego składa radzie pracowniczej roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wspólnego.
2 § 12 skreślony przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.87.37.213) z dniem 10 grudnia 1987 r.