Rozdział 2 - Wspólne przedsiębiorstwa rad narodowych. - Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

Rozdział  2

Wspólne przedsiębiorstwa rad narodowych.

§  7.
Wspólne przedsiębiorstwa rad narodowych tworzone są w celu zaspokojenia potrzeb społecznych na terenie objętym właściwością dwóch lub więcej rad narodowych.
§  8.
W uchwale w sprawie powołania wspólnego przedsiębiorstwa rad narodowych należy określić:
1)
przedmiot działania przedsiębiorstwa,
2)
rodzaj przedsiębiorstwa,
3)
organ założycielski,
4)
procentowy udział rad narodowych w mieniu przedsiębiorstwa,
5)
zasady rozliczania się przedsiębiorstwa z budżetami terenowymi,
6)
zasady działania produkcji lub usług na obszarze właściwości zainteresowanych rad narodowych,
7)
zasady współdziałania organu założycielskiego z radami narodowymi uczestniczącymi w przedsiębiorstwie wspólnym.
§  9.
1.
Wspólne przedsiębiorstwa rad narodowych tworzy się w drodze zarządzenia organu założycielskiego.
2.
Organem założycielskim jest terenowy organ administracji państwowej wskazany w uchwale w sprawie powołania wspólnego przedsiębiorstwa.
§  10.
Utworzenie jednostki organizacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa rad narodowych działającej poza terenem objętym właściwością zainteresowanych rad narodowych wymaga zgody organu założycielskiego.