Rozdział 1 - Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. - Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

Rozdział  1

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

§  1.
1.
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej tworzone są przez terenowe organy administracji państwowej z inicjatywy lub za zgodą właściwej rady narodowej.
2.
W razie szczególnej potrzeby mogą być tworzone przez właściwych ministrów, w porozumieniu z Ministrem Finansów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej o ogólnokrajowym zasięgu działania.
§  2.
1.
Plan przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wymaga zatwierdzenia przez organ założycielski.
2.
Organ założycielski odmówi zatwierdzenia planu przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, jeżeli stwierdzi, że przedsiębiorstwo zamierza ograniczyć lub zaniechać działalności w zakresie usług, do których realizacji zostało utworzone.
§  3.
1.
Organ założycielski może nałożyć na przedsiębiorstwo użyteczności publicznej obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością tego przedsiębiorstwa.
2.
Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, organ założycielski zapewnia odpowiednie środki finansowe.
§  4.
Przystąpienie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do zrzeszenia przedsiębiorstw oraz zawarcia przez nie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa wspólnego wymaga zgody organu założycielskiego.
§  5.
1.
Organ założycielski oraz terenowy organ władzy państwowej właściwy ze względu na obszar działania przedsiębiorstwa użyteczności publicznej dokonują rocznych i pięcioletnich ocen prawidłowości działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia:
1)
stopnia zaspokajania potrzeb ludności,
2)
wyników ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa,
3)
jakości świadczonych usług,
4)
prawidłowości wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie działalności przedsiębiorstwa.
2.
Oceny, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do wydania decyzji dotyczących potrzeb ewentualnego dofinansowania działalności przedsiębiorstwa.
3.
Oceny, o których mowa w ust. 1, powinny być przedstawiane dyrektorowi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz radzie pracowniczej przedsiębiorstwa.
§  6. 1
(skreślony).
1 § 6 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1989 r. (Dz.U.89.6.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lutego 1989 r.