Wykonanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.170

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1981 r.
w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. *

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 3 oraz art. 66 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122) zarządza się, co następuje:

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

§  1.
1.
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej tworzone są przez terenowe organy administracji państwowej z inicjatywy lub za zgodą właściwej rady narodowej.
2.
W razie szczególnej potrzeby mogą być tworzone przez właściwych ministrów, w porozumieniu z Ministrem Finansów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej o ogólnokrajowym zasięgu działania.
§  2.
1.
Plan przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wymaga zatwierdzenia przez organ założycielski.
2.
Organ założycielski odmówi zatwierdzenia planu przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, jeżeli stwierdzi, że przedsiębiorstwo zamierza ograniczyć lub zaniechać działalności w zakresie usług, do których realizacji zostało utworzone.
§  3.
1.
Organ założycielski może nałożyć na przedsiębiorstwo użyteczności publicznej obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością tego przedsiębiorstwa.
2.
Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, organ założycielski zapewnia odpowiednie środki finansowe.
§  4.
Przystąpienie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do zrzeszenia przedsiębiorstw oraz zawarcia przez nie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa wspólnego wymaga zgody organu założycielskiego.
§  5.
1.
Organ założycielski oraz terenowy organ władzy państwowej właściwy ze względu na obszar działania przedsiębiorstwa użyteczności publicznej dokonują rocznych i pięcioletnich ocen prawidłowości działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia:
1)
stopnia zaspokajania potrzeb ludności,
2)
wyników ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa,
3)
jakości świadczonych usług,
4)
prawidłowości wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie działalności przedsiębiorstwa.
2.
Oceny, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do wydania decyzji dotyczących potrzeb ewentualnego dofinansowania działalności przedsiębiorstwa.
3.
Oceny, o których mowa w ust. 1, powinny być przedstawiane dyrektorowi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz radzie pracowniczej przedsiębiorstwa.
§  6. 1
(skreślony).

Wspólne przedsiębiorstwa rad narodowych.

§  7.
Wspólne przedsiębiorstwa rad narodowych tworzone są w celu zaspokojenia potrzeb społecznych na terenie objętym właściwością dwóch lub więcej rad narodowych.
§  8.
W uchwale w sprawie powołania wspólnego przedsiębiorstwa rad narodowych należy określić:
1)
przedmiot działania przedsiębiorstwa,
2)
rodzaj przedsiębiorstwa,
3)
organ założycielski,
4)
procentowy udział rad narodowych w mieniu przedsiębiorstwa,
5)
zasady rozliczania się przedsiębiorstwa z budżetami terenowymi,
6)
zasady działania produkcji lub usług na obszarze właściwości zainteresowanych rad narodowych,
7)
zasady współdziałania organu założycielskiego z radami narodowymi uczestniczącymi w przedsiębiorstwie wspólnym.
§  9.
1.
Wspólne przedsiębiorstwa rad narodowych tworzy się w drodze zarządzenia organu założycielskiego.
2.
Organem założycielskim jest terenowy organ administracji państwowej wskazany w uchwale w sprawie powołania wspólnego przedsiębiorstwa.
§  10.
Utworzenie jednostki organizacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa rad narodowych działającej poza terenem objętym właściwością zainteresowanych rad narodowych wymaga zgody organu założycielskiego.

Przedsiębiorstwa wspólne przedsiębiorstw państwowych

§  11.
Do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa tworzy się spółkę na zasadach prawa handlowego.
§  12. 2
(skreślony).
§  13.
Przedsiębiorstwo państwowe może wnieść do spółki udział w postaci środków trwałych i obrotowych będących w jego dyspozycji.
§  14.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego składa radzie pracowniczej roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wspólnego.

Łączenie, podział i likwidacja przedsiębiorstw.

Przepisy ogólne.

§  15.
Łączenie przedsiębiorstw polega na utworzeniu jednego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą załogi i części mienia ogólnonarodowego należące do dwóch lub więcej przedsiębiorstw podlegających połączeniu.
§  16.
1.
Podział przedsiębiorstwa polega na utworzeniu dwóch lub więcej przedsiębiorstw w oparciu o wydzielone, zorganizowane części załogi oraz zespoły środków trwałych i odpowiadające im części środków obrotowych (zakłady i inne jednostki organizacyjne), należące do przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi.
2.
Podział przedsiębiorstwa polegać może również na wyłączeniu z przedsiębiorstwa jednostki lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, w celu włączenia ich do innego przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe ujęte w bilansie wyłączonych jednostek przekazywane są odpłatnie.
§  17.
Połączenie przedsiębiorstw oraz podział przedsiębiorstwa mogą nastąpić jedynie w wypadkach, gdy przemawiają za tym wymierne i trwałe korzyści ekonomiczne lub organizacyjne.
§  18.
1.
Likwidacja przedsiębiorstwa polega na całkowitym zakończeniu jego działalności gospodarczej.
2. 3
Likwidacja przedsiębiorstwa może nastąpić w wypadkach, gdy:
1) 4
przedsiębiorstwo nie realizuje celów, dla których zostało utworzone, lub ustało albo wydatnie zmniejszyło się zapotrzebowanie społeczne na działalność, do jakiej przedsiębiorstwo zostało powołane, a przedsiębiorstwo nie ma ekonomicznie uzasadnionych możliwości podjęcia innej działalności,
2)
mimo zastosowania środków przewidzianych prawem w celu przymuszenia do wykonania określonego działania lub zaniechania wynikającego z innych ustaw, przedsiębiorstwo nie wykonuje tych obowiązków, a w szczególności:
a)
w sposób ciągły i w znacznych rozmiarach pogarsza stan środowiska lub narusza wymagania sanitarne w stopniu uzasadniającym unieruchomienie zakładu pracy,
b)
nie jest w stanie zapewnić wymaganych normami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, oraz likwidacji zagrożeń życia i zdrowia pracowników, które mogą spowodować wypadki przy pracy,
c)
narusza systematycznie normatywy zużycia surowców i materiałów obowiązujące jednostki gospodarcze przy projektowaniu, modernizacji i wytwarzaniu wyrobów oraz produkcji budowlanomontażowej, określone na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno - gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181),
d)
produkuje wyroby lub stosuje materiały, paliwa, technologie wyrobów lub świadczy usługi mimo objęcia zakazem wprowadzonym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej pod lit. c);
3)
przedsiębiorstwo w trakcie oceny dokonywanej przez organ założycielski na podstawie przepisów o metodyce oceny jednostek gospodarki uspołecznionej osiąga wskaźnik poniżej jedności, a zwłaszcza gdy wskaźnik umorzenia maszyn, urządzeń i środków transportu wynosi 80%;
4)
przedsiębiorstwo wykazuje na tle innych producentów podstawowych wyrobów objętych przedmiotem działania określonym w akcie o utworzeniu przedsiębiorstw rażąco wysokie jednostkowe koszty produkcji lub produkuje wyroby, których cena umowna w sposób rażący przekracza cenę transakcyjną, a sytuacja ta jest spowodowana wadliwością strukturalną gospodarki przedsiębiorstwa, a w szczególności:
a)
niską zmianowością, a zwłaszcza jej systematycznym spadkiem,
b)
niskim wykorzystaniem zdolności produkcyjnej.
3.
Likwidacja przedsiębiorstwa może nastąpić również w wypadku, gdy za pomocą działań ekonomicznych uzasadnionych nie ma możliwości usunięcia stanu przewidzianego w art. 50 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
4. 5
Jeżeli w wyniku analizy organ założycielski ustali, że występują okoliczności wymienione w ust. 2, ma obowiązek podjęcia postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa.
§  19.
1.
Wszczęcie postępowania w sprawie połączenia przedsiębiorstw, podziału lub likwidacji przedsiębiorstwa zarządza postanowieniem organ założycielski.
2.
W sprawach łączenia przedsiębiorstw utworzonych przez różne organy założycielskie postanowienie wydają wspólnie te organy.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w wypadkach, o których mowa w § 16 ust. 2.
4.
W sprawach przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, postanowienie wydaje organ założycielski na podstawie wspólnej lub jednobrzmiących uchwał zainteresowanych rad narodowych.
§  20.
Organy określone w § 19 wszczynają postępowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, którego ma dotyczyć postępowanie, albo na wniosek organu sprawującego nadzór nad tym przedsiębiorstwem lub banku finansującego to przedsiębiorstwo.
§  21.
1.
Postanowienie o wszczęciu postępowania powinno zawierać:
1)
wskazanie celu i zakresu postępowania,
2)
określenie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw mających ulec połączeniu, podziałowi albo likwidacji, a w wypadkach, o których mowa w § 16 ust. 2 - określenie przedsiębiorstwa, z którego jednostka organizacyjna ma być wyłączona oraz przedsiębiorstwo, do którego jednostka ta ma być włączona,
3)
uzasadnienie wszczęcia postępowania.
2.
Ponadto postanowienie powinno wskazywać organy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia wezwane do delegowania swoich przedstawicieli do składu zespołu przygotowawczego stosownie do przepisów art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 25 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, a także wyznaczać terminy rozpoczęcia działalności przez zespół przygotowawczy i złożenia opinii przez ten zespół.
§  22.
1.
Organem prowadzącym postępowanie jest organ, który wydał postanowienie o wszczęciu postępowania.
2.
W sprawach, o których mowa w § 19 ust. 2, organem prowadzącym postępowanie jest organ założycielski przedsiębiorstwa, które przejmuje majątek łączonych przedsiębiorstw.
3.
W wypadkach, o których mowa w § 16 ust. 2 gdy zainteresowane przedsiębiorstwa zostały utworzone przez różne organy założycielskie, organem prowadzącym postępowanie jest organ założycielski przedsiębiorstwa, do którego jednostka organizacyjna ma być włączona.
§  23.
Zespół przygotowawczy może powołać do swego składu specjalistów z danej dziedziny gospodarki narodowej.
§  24.
1.
Organ prowadzący postępowanie przedstawia postanowienie o wszczęciu postępowania radom pracowniczym przedsiębiorstw objętych postępowaniem oraz organom związków zawodowych działających w tych przedsiębiorstwach w celu uzyskania opinii w sprawie będącej przedmiotem postępowania.
2.
Uzyskane opinie organ prowadzący postępowanie przekazuje zespołowi przygotowawczemu.
§  25.
Opinia zespołu przygotowawczego powinna zawierać umotywowaną ocenę zamierzonych zmian organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w § 17 i § 18 ust. 2 i 3 oraz opinii przewidzianych w § 24.
§  26.
1.
Projekt dokonania połączenia, podziału lub likwidacji przedsiębiorstwa wraz z opinią zespołu przygotowawczego organ prowadzący postępowanie przedstawia organom samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego oraz związkom zawodowym działającym w przedsiębiorstwie, w celu uzyskania opinii.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie negatywnego stanowiska organu prowadzącego postępowanie wszczęte z inicjatywy rady pracowniczej.
§  26a. 6
W razie gdy organy przedsiębiorstwa podjęły, przewidziane w odrębnych przepisach działania zmierzające do skutecznego usunięcia określonych w § 18 ust. 2 pkt 2 i 3 przyczyn wszczęcia postępowania likwidacyjnego, organ założycielski może odstąpić od tego postępowania.
§  27.
1.
Zarządzenie w sprawie połączenia przedsiębiorstw, podziału lub likwidacji przedsiębiorstwa wydaje organ założycielski na podstawie opinii zespołu przygotowawczego, opinii związków zawodowych oraz opinii lub zgody organów samorządu załogi.
2.
W sprawach łączenia przedsiębiorstw utworzonych przez różne organy założycielskie zarządzenie wydaje organ założycielski przedsiębiorstwa przejmującego majątek łączonych przedsiębiorstw.
3.
W wypadkach, o których mowa w § 16 ust. 2, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa zostały utworzone przez różne organy założycielskie, zarządzenie wydaje organ założycielski przedsiębiorstwa, do którego jednostka organizacyjna ma być włączona.
4.
W sprawach przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, zarządzenie wydaje organ założycielski na podstawie wspólnej lub jednobrzmiących uchwał zainteresowanych rad narodowych.
§  28.
Zarządzenia, o których mowa w § 27, doręcza się przedsiębiorstwom objętym postępowaniem wraz z uzasadnieniem prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym, uwzględniającym również społeczne skutki wykonania tych aktów.

Łączenie przedsiębiorstw.

§  29.
Zarządzenie o połączeniu przedsiębiorstw powinno zawierać:
1)
oznaczenie łączonych przedsiębiorstw ze wskazaniem przedsiębiorstwa przejmującego,
2)
określenie terminu połączenia i daty bilansów łączonych przedsiębiorstw,
3)
dane określone w art. 9 ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
§  30.
1.
Do czasu powołania organów samorządu załogi połączonego przedsiębiorstwa w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego organem załogi w zakresie uczestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest tymczasowa rada pracownicza złożona z rad pracowniczych łączonych przedsiębiorstw lub przedstawicieli tych rad.
2.
Powołanie organów samorządu załogi połączonego przedsiębiorstwa powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od daty połączenia przedsiębiorstw.
§  31.
1.
Przyjęcie majątku łączonych przedsiębiorstw dokonuje komisja, która ze swych czynności sporządza protokół.
2.
Komisja powołana przez organ prowadzących postępowanie składa się z przedstawiciela tego organu, dyrektorów łączonych przedsiębiorstw, przedstawicieli rad pracowniczych tych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli banków finansujących działalność łączonych przedsiębiorstw.
§  32.
Podstawę rachunkową przejęcia stanowią bilanse przejmowanych przedsiębiorstw.
§  33.
Przejęciu podlegają wszystkie aktywa i pasywa objęte bilansami przejmowanych przedsiębiorstw.
§  34.
Połączone przedsiębiorstwo odpowiada za zobowiązania przyjętych przedsiębiorstw oraz przejmuje ich wierzytelności.
§  35.
Dyrektor połączonego przedsiębiorstwa składa wnioski o wpisanie do rejestru przedsiębiorstw państwowych połączonego przedsiębiorstwa i równoczesne wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw łączonych.

Podział przedsiębiorstwa.

§  36.
Zarządzenie o podziale przedsiębiorstwa powinno zawierać:
1)
określenie terminu ustania działalności przedsiębiorstwa,
2)
określenie przedsiębiorstw, które będą utworzone w wyniku podziału,
3)
określenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych włączonych do przedsiębiorstw tworzonych w wyniku podziału,
4)
ustalenie zasad podziału innych składników mienia przejmowanych przez te przedsiębiorstwa oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań i wierzytelności między przedsiębiorstwami powstającymi w wyniku podziału,
5)
ustalenie zasad zatrudnienia pracowników komórek organizacyjnych i służb nie należących do jednostek wskazanych w pkt 3.
§  37.
W wypadkach o których mowa w § 16 ust. 2, zarządzenie powinno zawierać:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa, z którego jednostka lub jednostki organizacyjne zostają wyłączone, oraz przedsiębiorstwa, do którego jednostki te zostają włączone,
2)
oznaczenie jednostki lub jednostek organizacyjnych podlegających wyłączeniu,
3)
daty bilansów tych jednostek oraz termin ich wyłączenia.
§  38.
Po uprawomocnieniu się zarządzenia o podziale przedsiębiorstwa, w terminie określonym w art. 57 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, organ który wydał zarządzenie, składa wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych z dniem wpisu do tego rejestru przedsiębiorstw utworzonych w wyniku podziału.
§  39.
1.
Określony w § 38 organ wydaje zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstw powstających w wyniku podziału.
2.
Data utworzenia przedsiębiorstw powinna być zbieżna z terminem wskazanym w § 36 pkt 1.
3.
Przepisy art. 9 ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz § 31 niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
§  40.
Przedsiębiorstwa utworzone w wyniku podziału odpowiadają solidarnie za zobowiązania przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi.
§  41.
1.
Organ, który wydał zarządzenie o podziale przedsiębiorstwa, powołuje komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi oraz w celu dokonania szczegółowego podziału składników mienia, jak również zobowiązań i wierzytelności tego przedsiębiorstwa między przedsiębiorstwami utworzone w wyniku podziału.
2.
W skład komisji wchodzi przedstawiciel organu, który wydał zarządzenie, dyrektor przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi, dyrektorzy przedsiębiorstw utworzonych w wyniku podziału, przedstawiciele tymczasowych rad pracowniczych tych przedsiębiorstw oraz przedstawiciele banków finansujących przedsiębiorstwa objęte postępowaniem.
§  42.
Podziału pozostałych składników majątkowych oraz podziału zobowiązań i wierzytelności dokonuje się przyjmując za podstawę bilans jednostek organizacyjnych włączonych do przedsiębiorstw tworzonych w wyniku podziału, dotychczasową rolę tych jednostek w organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi, przedmiot działania przedsiębiorstw utworzonych w wyniku podziału oraz warunki socjalne załóg.
§  43.
Na podstawie uchwały komisji organ, który wydał zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstw powstających w wyniku podziału, przydziela tym przedsiębiorstwom, z uwzględnieniem ustaleń wskazanych w § 36 pkt 4, składniki mienia przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi jako środki przewidziane w art. 38 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
§  44.
W imieniu przedsiębiorstwa utworzonego w wyniku podziału przydzielony mu majątek przejmuje dyrektor przedsiębiorstwa.

Likwidacja przedsiębiorstwa.

§  45.
Zarządzenie o likwidacji przedsiębiorstwa powinno zawierać:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa podlegającego likwidacji,
2)
wyznaczenie likwidatora,
3)
oznaczenie dnia otwarcia likwidacji,
4)
oznaczenie terminu zakończenia działalności operatywnej przedsiębiorstwa.
§  46.
O wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa zawiadamia się Ministra Finansów.
§  47.
Przedsiębiorstwo w likwidacji może być prowadzone pod jego dotychczasową nazwę, z dodaniem wyrazów: "w likwidacji".
§  48.
1.
Do czasu zakończenia likwidacji mienia likwidowanego przedsiębiorstwa zarządza likwidator.
2.
Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności likwidowanego przedsiębiorstwa.
3.
Z dniem otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa wygasają wszelkie uprawnienia pełnomocników przedsiębiorstwa przed tym dniem.
§  49.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)
zgłoszenia do rejestru przedsiębiorstw państwowych wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa,
2)
zawiadomienie banku finansującego przedsiębiorstwo o otwarciu likwidacji,
3)
sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji,
4)
sporządzenie planu finansowego (planu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasie likwidacji i planu kosztów likwidacji).
§  50.
Upłynnienie środków obrotowych, zagospodarowanie środków trwałych i zaspokojenie wierzytelności następuje na zasadach określonych w przepisach o upadłości przedsiębiorstw.
§  51.
1.
Po zakończeniu likwidacji organ założycielski wydaje decyzję o uznaniu przedsiębiorstwa za zlikwidowane.
2.
Decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorstw i stanowi podstawę do wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru.

Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu założenia spółki.

§  51a.
Likwidacja przedsiębiorstwa w celu założenia spółki, zwana dalej "przekształceniem", polega na przekształceniu jego formy organizacyjno-prawnej bez zakończenia działalności gospodarczej.
§  51b.
1.
Wspólny wniosek rady pracowniczej i dyrektora przedsiębiorstwa o przekształcenie, kierowany do organu założycielskiego, powinien zawierać:
1)
uzasadnienie ekonomiczne projektowanego przekształcenia,
2)
wskazanie podmiotu przejmującego wierzytelności oraz zobowiązania przedsiębiorstwa, w tym zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.
2.
Do wniosku należy dołączyć projekt umowy spółki lub statut spółki akcyjnej.
§  51c.
Organ założycielski przed wyrażeniem zgody na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę przeprowadza postępowanie przygotowawcze, stosując odpowiednio art. 13 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
§  51d.
W razie wyrażenia zgody na przekształcenie, organ założycielski określa warunki tego przekształcenia. W szczególności określa sposób zabezpieczenia roszczeń wierzycieli i zobowiązań wynikających ze stosunku pracy przekształcanego przedsiębiorstwa.
§  51e.
1.
Postępowanie dotyczące przekształcenia prowadzi dyrektor przedsiębiorstwa, powiadamiając właściwą izbę skarbową i bank finansujący działalność przedsiębiorstwa o rozpoczęciu postępowania.
2.
W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1)
sporządzić bilans i inwentaryzację składników majątkowych w celu ustalenia aktywów i pasywów przekształcanego przedsiębiorstwa,
2)
wezwać, poprzez ogłoszenie w prasie, wierzycieli przekształcanego przedsiębiorstwa do zgłaszania roszczeń,
3)
sporządzić wykaz roszczeń wierzycieli przekształcanego przedsiębiorstwa oraz sposób ich zaspokojenia.
§  51f.
Przy zawieraniu umowy spółki, podpisywaniu statutu spółki oraz przy objęciu akcji stosuje się przepisy o przedstawicielstwie.
§  51g.
Wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw zgłasza się do sądu w dniu zarejestrowania spółki.

Uprawnienia przedsiębiorstw państwowych do zbywania i obciążania środków trwałych i mienia na rzecz osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§  52.
Przedsiębiorstwa za zgodą rad pracowniczych mogą zbywać środki trwałe osobom fizycznym z którymi zawarły umowy agencyjne lub umowy o prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej, prowadzenie placówek gastronomicznych lub zakładów usługowych na podstawie umowy na warunkach zlecenia.
§  53.
1.
Sprzedaż środków trwałych, o których mowa w § 52, następuje według ich aktualnej wartości w obowiązujących cenach, pomniejszonych stosunkowo do stopnia zużycia.
2.
Stopień zużycia określa się na podstawie okresu użytkowania od ostatniego kapitalnego remontu i obowiązującej stawki amortyzacyjnej z uwzględnieniem ewentualnego dodatkowego zużycia wskutek nadmiernej eksploatacji.
§  54.
Zasady ustalania rzeczywistej wartości środków, o których mowa w § 53, stosuje się również w razie odkupienia środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe przy rozwiązywaniu umowy, o której mowa w § 52.
§  55.
Przedsiębiorstwo może zbyć zbędne środki trwałe jednostkom gospodarki nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
§  56.
1.
Sprzedaż zbędnych środków trwałych następuje po cenie ustalonej w umowie, jednak nie niższej od ceny ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 53.
2.
Należności za maszyny sprzedane indywidualnie rolnikom i rzemieślnikom może być rozłożona na raty.
§  57.
Przedsiębiorstwo może ustanowić służebność gruntową w przypadkach uzasadniających według kodeksu cywilnego ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Zrzeszenie obowiązkowe przedsiębiorstw państwowych.

§  58.
1.
Decyzja o utworzeniu zrzeszenia obowiązkowego (zwanego dalej "zrzeszeniem") obowiązuje wskazane w niej przedsiębiorstwa do zawarcia umowy zrzeszenia.
2.
Decyzja o utworzeniu zrzeszenia powinna określić cel powołania zrzeszenia oraz wynikające z niego obowiązki zrzeszenia.
3.
Decyzją można określić te warunki umowy zrzeszenia, od których strony nie mogą odstąpić.
§  59.
W umowie zrzeszenia należy co najmniej określić:
1)
nazwę zrzeszenia i jego siedzibę,
2)
nazwy i siedziby przedsiębiorstw zrzeszonych,
3)
cel powołania i przedmiot działania zrzeszenia,
4)
zadania szczegółowe niezbędne do realizacji celów zrzeszenia,
5)
zakres prowadzonej działalności gospodarczej,
6)
fundusz niezbędny do rozpoczęcia działalności zrzeszenia oraz wysokość i terminy wpłat na ten fundusz,
7)
wysokość i terminy wpłat na pokrycie kosztów działania zrzeszenia,
8)
organy zrzeszenia i ich uprawnienia.
§  60.
Nadzór nad zrzeszeniem sprawuje organ wskazany w decyzji o utworzeniu zrzeszenia.
§  61.
Organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem dokonuje kontroli i oceny działalności zrzeszenia w zakresie obowiązków wynikających z celu utworzenia zrzeszenia.
§  62.
Sprawowanie nadzoru nad zrzeszeniem obejmuje:
1)
badanie zgodności umowy i statutu zrzeszenia z prawem i decyzją o utworzeniu zrzeszenia,
2)
badanie zgodności działalności zrzeszenia z prawem umową zrzeszenia i statutem.
§  63.
W razie stwierdzenia działalności sprzecznej z prawem, umową zrzeszenia lub statutem, organ nadzoru może:
1)
zwrócić uwagę radzie zrzeszenia,
2)
zawiesić wykonanie uchwały rady lub decyzji dyrektora i wezwać do ich zmiany.
§  64.
Sprawy sporne związane z wykonywaniem nadzoru państwowego nad zrzeszeniem rozstrzyga sąd.

Przepisy końcowe.

§  65.
Organizacja i zasady funkcjonowania wspólnych przedsiębiorstw rad narodowych, powołanych na podstawie przepisów dotychczasowych, zostaną dostosowane do przepisów obowiązujących w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  66.
1.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie łączenia przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 222),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 19),
3)
uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych osobom prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia (Monitor Polski z 1977 r. Nr 34, poz. 171 i z 1978 r. Nr 32, poz. 117).
2.
W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych nie stosuje się przepisów § 2-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. z 1970 r. Nr 28, poz. 225).
§  67.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Rozporządzenie zostało uchylone w części dotyczącej zrzeszeń obowiązkowych przedsiębiorstw państwowych przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.89.10.57) z dniem 28 lutego 1989 r.

Rozporządzenie zostało uchylone w części dotyczącej przedsiębiorstw wspólnych przedsiębiorstw państwowych oraz zbywania i obciążania środków trwałych przez art. 1 pkt 3 i pkt 18 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U.90.17.99) z dniem 21 marca 1990 r.

Rozporządzenie zostało uchylone w części dotyczącej likwidacji przedsiębiorstwa w celu założenia spółki przez art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.90.51.298) z dniem 1 sierpnia 1990 r.

Rozporządzenie zostało uchylone w części dotyczącej wspólnych przedsiębiorstw rad narodowych przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.91.2.6.) z dniem 7 stycznia 1991 r.

Z dniem 30 kwietnia 2012 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U.81.24.122) przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz.U.12.459).

1 § 6 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1989 r. (Dz.U.89.6.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lutego 1989 r.
2 § 12 skreślony przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.87.37.213) z dniem 10 grudnia 1987 r.
3 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.12.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 maja 1988 r.
4 § 18 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1989 r. (Dz.U.89.6.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lutego 1989 r.
5 § 18 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.12.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 maja 1988 r.
6 § 26 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.12.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 maja 1988 r.
7 Rozdział 4 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1988 r. (Dz.U.88.6.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lutego 1988 r.