Wykonanie ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.25.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ROBÓT PUBLICZNYCH I SKARBU
z dnia 17 marca 1931 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Na podstawie artykułów: 14 ust. 2, 16 ust. 4, 18 ust. 3 oraz art. 23 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. Nr . 16, poz. 81) zarządza się co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§  1.
Artykuły powołane w niniejszem rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 81).

Paragrafy powołane w niniejszem rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają paragrafy niniejszego rozporządzenia.

§  2.
Dochody Funduszu z opłat (art. 2 p. l, 2 i 4) i z kar orzeczonych przez władze wymiarowe (art. 21) wpływać będą do Pocztowej Kasy Oszczędności na specjalne konta czekowe władz wymiarowych (art. 14) stanowiące pomocnicze konta właściwych urzędów wojewódzkich.

Dochody Funduszu z grzywien (art. 2 p. 3) orzeczonych przez władze administracyjne wpływać będą do Pocztowej Kasy Oszczędności na specjalne konta czekowe właściwych urzędów wojewódzkich.

Sumy wpływające na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego przelewać będzie Pocztowa Kasa Oszczędności do Centralnej Kasy Państwowej w piętnastym dniu każdego miesiąca w ogólnych sumach sald na kontach poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Niezależnie od miesięcznych przelewów przelewać będzie Pocztowa Kasa Oszczędności do Centralnej Kasy Państwowej z końcem okresu budżetowego wszystkie wpływy do końca roku budżetowego zarachowane przez Pocztową Kasę Oszczędności po ostatnim przelewie (po 15 marca).

Przelewane przez Pocztową Kasę Oszczędności wpływy Centralna Kasa Państwowa zarachowywać będzie na fundusz specjalny pod nazwą: "Państwowy Fundusz Drogowy".

Dochody z dotacyj (art. 2 p. 5), z pożyczek (art. 3) oraz grzywny orzeczone przez sądy w wypadku skierowania sprawy na drogę sądową wpływać będą wprost do Centralnej Kasy Państwowej na ten sam fundusz specjalny: "Państwowy Fundusz Drogowy".

§  3.
Magistraty miast (zarządy gmin miejskich) i wydziały powiatowe (art. 14) przesyłać będą właściwym urzędom wojewódzkim w ciągu piętnastu dni po upływie kwartału wykazy zawierające dane co do wymierzonych opłat, uiszczeń i zaległości zestawione według rodzaju opłat. Na podstawie tych wykazów i otrzymywanych z Pocztowej Kasy Oszczędności dowodów wpłat (§ 45) prowadzić będą urzędy wojewódzkie ogólną kontrolę dochodów z opłat według odnośnych pozycyj budżetu Funduszu,
§  4.
Sprawozdanie roczne (art. 4 ust. 4) Państwowego Funduszu Drogowego będzie obejmować:
1)
pozostałość (saldo) Funduszu z ubiegłego roku;
2)
wykaz dochodów (wpływów) Funduszu według pozycyj budżetu;
3)
wykaz wydatków Funduszu według pozycyj budżetu;
4)
pozostałość Funduszu na następny okres budżetowy;
5)
porównanie rzeczywistych wyników z kwotami budżetowemi;
6)
początkowe i końcowe zaległości czynne i bierne;
7)
sprawozdanie z gospodarki za odnośny okres budżetowy zawierające w zarysie opis wykonanych robót.

WYMIAR l POBÓR OPŁAT WPŁYWAJĄCYCH DO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU DROGOWEGO.

Opłaty od pojazdów mechanicznych (art. 6).

§  5.
Opłacie podlegają pojazdy mechaniczne zaopatrzone w dowód rejestracyjny i znaki rejestracyjne.

Opłacie nie podlegają pojazdy wymienione w art. 10.

Pojazdy instytucyj i zakładów użyteczności publicznej (art. 10 p. 4), do których zalicza się także pojazdy kas chorych są wolne od opłaty, o ile ich niezbędność dla działalności tych instytucyj, względnie zakładów, zostanie stwierdzoną przez właściwą powiatową władzę administracji ogólnej.

Pojazdy własne drogowego personelu technicznego są wolne od opłaty, o ile przełożona władza służbowa posiadacza pojazdu zaświadczy, że są one używane do objazdów służbowych.

§  6.
Obowiązek płacenia opłaty powstaje z chwilą dopuszczenia pojazdu do ruchu, t. j. z chwilą uzyskania dowodu rejestracyjnego i znaków rejestracyjnych, a ustaje po wycofaniu pojazdu; wycofanie pojazdu z ruchu następuje bądź to z dniem złożenia u powiatowej władzy administracji ogólnej dowodu rejestracyjnego i znaków rejestracyjnych, bądź też z dniem odebrania przez wojewódzką władzę administracji ogólnej dowodu rejestracyjnego i znaków rejestracyjnych.
§  7.
Wymiar opłaty będzie oparty na danych zebranych przez wojewódzką władzę administracji ogólnej, zapisanych w specjalnych rejestrach.

W tym celu urzędy wojewódzkie obowiązane są przesyłać właściwym magistratom (zarządom gmin miejskich) i wydziałom powiatowym w ciągu dziesięciu pierwszych dni każdego miesiąca wykazy zarejestrowanych w poprzednim miesiącu pojazdów, według wzoru Nr. 1, dołączonego do niniejszego rozporządzenia.

W mieście Warszawie wykazy pojazdów zarejestrowanych przesyła Komisarjat Rządu Magistratowi m. st. Warszawy. W wykazach tych powinny być uwzględnione wszelkie dane istotne dla wymiaru opłaty.

Na podstawie tych wykazów magistraty (zarządy gmin miejskich) i wydziały powiatowe prowadzić będą ogólny rejestr pojazdów według wzoru Nr. 2, dołączonego do niniejszego rozporządzenia i odnotowywać w nim wszelkie zmiany. Przy pojazdach zwolnionych od opłaty powinien być podany powód zwolnienia.

§  8.
Opłata wymierzana jest jednorazowo za cały rok budżetowy (od 1 kwietnia do 31 marca) a płatna w czterech ratach kwartalnych zgóry.

Jeżeli obowiązek płacenia opłaty powstał w ciągu roku budżetowego, opłatę wymierza się od dnia w którym powstał obowiązek płacenia opłaty do końca odnośnego roku budżetowego.

§  9.
Po dokonaniu wymiaru władza wymiarowa obowiązana jest rozesłać płatnikom nakazy płatnicze, w których należy podać podstawę wymiaru, wysokość opłaty i termin płatności oraz objaśnienie o przysługujących płatnikom środkach prawnych.

Rozesłanie nakazów płatniczych powinno być ukończone na piętnaście dni przed terminem, w którym płatnik powinien uiścić pierwsza ratę opłaty (§ 10).

§  10.
Termin uiszczenia opłaty upływa z pierwszym dniem tego kwartału, za który opłata przypada. Jednocześnie z opłatą za kwartał następujący po dopuszczeniu pojazdu do ruchu powinna być uiszczana opłata za okres czasu poprzedzający ten kwartał, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek płacenia opłaty.

Opłata od pojazdów mechanicznych oraz od pojazdów konnych używanych do zarobkowego przewozu towarów przez przedsiębiorstwa przewozowe na określonych szlakach (art. 8).

§  11.
Opłacie podlegają pojazdy wymienione w art. 8 z chwila rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo przewozowe zarobkowego przewozu towarów a ustaje po zaniechaniu wykonywania przewozu.
§  12.
Obowiązkowi płacenia opłaty nie podlegają pojazdy mechaniczne i konne używane do przewozu własnych towarów przedsiębiorstwa. Również nie podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty pojazdy wynajmowane doraźnie za zapłatę (np. wynajem furmanek przez gospodarzy rolnych).
§  13.
Władze przemysłowe I instancji obowiązane są przesyłać właściwym magistratom (zarządom gmin miejskich) i wydziałom powiatowym (art. 14) w ciągu pierwszych dziesięciu dni każdego miesiąca za ubiegły miesiąc wykaz zgłoszonych u nich przedsiębiorstw przewozowych i osób używających pojazdów mechanicznych i konnych do zarobkowego przewozu towarów na określonych szlakach poza miejscem siedziby przedsiębiorstwa lub stałego miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. W tym samym terminie władze przemysłowe powinny również przesyłać zawiadomienia o przedsiębiorstwach i osobach, które zgłosiły zaniechanie przewozu.
§  14.
Przedsiębiorstwa przewozowe i osoby wymienione w poprzednim paragrafie obowiązane są złożyć na żądanie magistratów (zarządów gmin miejskich) i wydziałów powiatowych w terminach przez nie określonych deklaracje zawierające dane co do rodzaju przedsiębiorstw, określonych szlaków kursowania oraz rodzaju i ilości pojazdów.

Wzory deklaracyj Nr. 3 i 4 osobne dla przedsiębiorstw używających pojazdów mechanicznych, a osobne dla pojazdów konnych podane są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§  15.
Magistraty (zarządy gmin miejskich) i wydziały powiatowe obowiązane są prowadzić rejestr pojazdów mechanicznych i konnych wymienionych w § 13 według wzoru Nr. 5, dołączonego do niniejszego rozporządzenia.
§  16.
Opłata może być pobierana w dwojakiej formie, to jest albo w formie ryczałtu, albo od faktycznie wykonanych tonno-kilometrów.

Opłata, ryczałtowa wymierzana jest jednorazowo za cały rok budżetowy a płatna w czterech ratach kwartalnych zgóry.

Jeżeli obowiązek płacenia opłaty powstał w ciągu roku budżetowego opłatę wymierza się od dnia rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo zarobkowego przewozu towarów do końca odnośnego roku budżetowego.

§  17. 1
Sposób obliczenia wysokości ryczałtowej opłaty wskazuje podany poniżej wzór: S = T x K x 0,60 x 0,03 x 4, przyczem litera "S" - oznacza roczną ryczałtową opłatę, "T" - tonnaż [siłę nośną) pojazdu, "K" - ilość kilometrów jaką przeciętnie pojazd normalnie w ciągu kwartału może przebyć; liczba 0,60 oznacza spółczynnik zapełnienia pojazdu na drogach z twardą nawierzchnią, który to spółczynnik na drogach gruntowych ustala się na 0,30, a liczba 0,03 zł wysokość opłaty od jednego tonn-kilomerta.

Tonnaż pojazdów (T) mechanicznych jest określony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego.

Siłę nośną (T) pojazdu konnego otrzymuje się przez pomnożenie sumy szerokości obręczy wszystkich kół w centymetrach przez 0,150 t.

Przeciętną ilość kilometrów (K) jaką przechodzi normalnie w ciągu kwartału pojazd mechaniczny ustala się przyjmując za przeciętną 60 dni pracy w ciągu kwartału na 50 km dziennie przy drogach z twardą nawierzchnią i na 30 km dziennie przy drogach gruntowych. Przeciętna ilość kilometrów, jaka przechodzi normalnie w ciągu kwartału pojazd konny ustala się przyjmując za przeciętne 50 dni pracy w ciągu kwartału na 25 km dziennie przy drogach z twardą nawierzchnią i na 20 km dziennie przy drogach gruntowych.

Upoważnia się urzędy wojewódzkie, Komisarjat Rządu m. st. Warszawy do ustalania liczby określającej przeciętną dni pracy w ciągu kwartału w niższej wysokości w zależności od miejscowych warunków.

§  18.
Postanowienia §§ 9 i 10 co do obowiązku i terminu rozesłania nakazów płatniczych i co do terminów uiszczania opłaty mają odpowiednie zastosowanie do opłaty wymienionej w art. 8.
§  19.
Wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na płacenie opłaty od faktycznie wykonanych tonno - kilometrów tym przedsiębiorstwom przewozowym, które prowadzą prawidłowe księgi handlowe. W tym wypadku opłatę od ilości faktycznie wykonanych tonno - kilometrów w kwartale uiszcza się w ciągu czternastu dni po upływie kwartału. W tym samym terminie przedsiębiorca obowiązany jest przesłać władzy wymiarowej wyciąg z ksiąg handlowych co do wykonanych przewozów z obliczeniem uiszczonej opłaty.
§  20.
W wypadkach przerw w komunikacji spowodowanych siłą wyższą, jako to wskutek zasp śnieżnych, zerwania mostów, przełomów wiosennych, roztopów i t. p. mogą być przyznane ulgi w opłacie w formie obniżenia jej wysokości, względnie odpisania opłaty.

Podania o ulgi należy składać u władzy wymiarowej, która prześle je wraz ze swoją opinją do wojewódzkiej władzy administracji ogólnej do decyzji.

§  21.
Odwołania od decyzyj wojewódzkiej władzy administracji ogólnej w sprawach wymienionych w §§ 19 i 20 wnosi się w terminie czternastodniowym od dnia następnego po doręczeniu decyzji za pośrednictwem tejże władzy do Ministra Robót Publicznych.

Opłata od biletów za przejazd pojazdem mechanicznym (art. 18).

§  22.
Obowiązek płacenia opłaty od biletów odnosi się do tych pojazdów mechanicznych, w których za przejazd osób poza obszarem jednej gminy pobierane są należności przez wykupywanie biletów za zajmowane miejsca. Obowiązek płacenia opłaty ciąży na przedsiębiorcy utrzymującym komunikację pojazdami mechanicznemi. Obowiązek płacenia opłaty powstaje z chwilą rozpoczęcia przewozu osób a ustaje po zaniechaniu wykonywania przewozu.
§  23.
Opłatę wymierza się i pobiera według miejsca stałego postoju pojazdu, a jeżeli miejsca stałego postoju ustalić się nie da - według miejsca stałego zamieszkania posiadacza pojazdu.
§  24.
Wymiar i pobór opłaty uskuteczniają organa wymienione w art. 14.
§  25.
Urzędy wojewódzkie obowiązane są bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomień o rozpoczęciu ruchu autobusów przesyłać właściwym władzom wymiarowym dane potrzebne do wymiaru opłaty.

Zawiadomienia o rozpoczęciu ruchu autobusów posiadających miejsce stałego postoju w m. Warszawie przesyła Komisarjat Rządu Magistratowi m. st. Warszawy.

Poza tem władze wymiarowe mogą w miarę potrzeby żądać od posiadaczy pojazdów potrzebnych danych i dowodów mających znaczenie dla wymiaru opłaty.

Na podstawie tych danych władze wymiarowe prowadzić będą ogólny rejestr pojazdów wymienionych w § 22 według wzoru Nr. 6, dołączonego do niniejszego rozporządzenia.

§  26.
Opłata może być pobierana w dwojakiej formie, to jest albo w formie ryczałtu, albo od ceny rzeczywiście sprzedanych biletów. Pod ceną biletu rozumieć należy wysokość pobieranej kwoty, bez opłaty.
§  27.
Opłata ryczałtowa wymierzana jest jednorazowo za cały rok budżetowy a płatna w ratach miesięcznych zdołu najpóźniej w ostatnim dniu danego miesiąca.
§  28. 2
Sposób obliczenia wysokości ryczałtowej opłaty rocznej wskazuje podany poniżej wzór:

,

przyczem litera "S" oznacza roczną ryczałtową opłatę od linji przewozowej, "C" - cenę biletu w złotych (§ 26) za przejazd między krańcowemi miejscami postoju linji przewozowej, litera "M" - ilość kursów w jedną stronę na dobę, litera "N" - ilość miejsc w pojazdach. Jeżeli kursują pojazdy o różnej ilości miejsc przyjmuje się średnią ilość miejsc.

Liczba 0,4 oznacza spółczynnik zapełnienia na drogach o twardej nawierzchni. Spółczynnik ten na drogach gruntowych wynosi 0,3.

§  29.
Jeżeli przedsiębiorstwo uprawia przewozy na pewnej linji między krańcowemi punktami tej linji, a ponadto miedzy niektóremi punktami na odcinku tej linji, opłatę ryczałtową oblicza się jako sumę opłat zryczałtowanej opłaty na całej linji i na odcinku linji.
§  30.
Po dokonaniu wymiaru władza wymiarowa obowiązana jest rozesłać płatnikom nakazy płatnicze, w których należy podać podstawę wymiaru, wysokość opłaty i termin płatności oraz objaśnienie o środkach prawnych.
§  31.
Wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na płacenie opłaty od rzeczywiście sprzedanych biletów. W tym wypadku opłatę powinien obliczać sam płatnik na podstawie sprzedanych biletów i uiszczać ją w ciągu 10 dni każdego miesiąca za ubiegły miesiąc.

W tym samym terminie przedsiębiorca obowiązany jest przesyłać władzy wymiarowej obliczenie uiszczonej opłaty z dołączeniem grzbietów zużytych bloków biletów.

§  32.
Przedsiębiorstwa przewozowe opłacające opłatę od rzeczywiście sprzedanych biletów z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych: "Polskie Koleje Państwowe" i "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" obowiązane są zgłosić u właściwej władzy wymiarowej do ostemplowania bloki biletów nie wyłączając biletów ulgowych, okresowych i t. p. Ostemplowanie bloków biletów odbywa się przez zaopatrzenie bloku na wstępnej okładce w pieczęć urzędu i liczbę spisu, poza tem stemplowany być powinien każdy pojedyńczy bilet.

Władza wymiarowa prowadzić będzie spisy ostemplowanych biletów, do których wpisuje się imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania posiadacza pojazdu, ilość ostemplowanych biletów i ich rodzaj.

Na każdym bilecie powinny być oznaczone:

1.
Numer porządkowy biletu jazdy (od 1 do 100) i litera serji (A, B, C i t. d.).
2.
Nazwa przedsiębiorstwa, nazwa i miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i jego adres.
3.
Linja komunikacyjna (wymienić krańcowe stacje np. Warszawa - Radom).
4.
Odcinek na który został wydany bilet (np. Warszawa - Tarczyn, Grójec - Jedlińsk).
5.
Numery kursów według rozkładu jazdy (l, 2, 3 od początku doby).
6.
Liczby oznaczające dzień miesiąca (od 1 do 31 włącznie).
7.
Cena biletu wraz z opłatą na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Biletów nieostemplowanych pasażerom wydawać nie wolno.

Wydający bilety powinien skasować na bilecie cyfrę wskazującą kolejność kursu i dzień miesiąca. Skasowane bilety powinni pasażerowie zatrzymać w czasie przejazdu i okazywać na żądanie zaprzysiężonej służby drogowej oraz upoważnionych organów władz wymiarowych i poborowych.

§  33.
Do odwołań w sprawie wymiaru opłaty ma zastosowanie przepis art. 15.
§  34.
Postanowienia § 20 co do stosowania ulg oraz § 21 co do odwołań mają również zastosowanie w sprawach odnoszących się do ulg w opłacie od biletów i do płacenia opłaty od rzeczywiście sprzedanych biletów (§ 31).

Opłaty od reklam (art. 19).

§  35.
Opłacie podlegają wszelkie reklamy umieszczane, wywieszane lub wyświetlane poza granicami administracyjnemi miast wzdłuż dróg publicznych.

Obowiązek płacenia opłaty powstaje z pierwszym dniem następnego miesiąca po ustawieniu reklamy a ustaje po usunięciu reklamy.

Opłata obciąża właściciela reklamy.

§  36. 3
Opłata roczna wynosi:
1)
od reklam podających adresy stacyj benzynowych, warsztatów naprawy pojazdów mechanicznych, składów części zamiennych pojazdów mechanicznych, tudzież od reklam towarzystw turystycznych zależnie od zajmowanych przez te reklamy powierzchni od każdego jednego m2

przy powierzchni do 2 m2 po 10 zł;

ponad 2 m2 po 15 zł;

2)
od innych reklam po 25 zł.

Reklamy o powierzchni mniejszej od 1 m2 podlegają opłacie jak reklamy o powierzchni całego 1 m2.

Powyżej 1 m2 przy obliczaniu powierzchni nie uwzględnia się ułamka mniejszego niż 0,5 m2, a ułamek 0,5 m2 i wyższy liczy się za 1 m2

§  37.
Zarządy drogowe obowiązane są przesyłać właściwym wydziałom powiatowym w ciągu 10 pierwszych dni każdego miesiąca wykazy reklam ustawionych w ciągu poprzedniego miesiąca podlegających opłacie z podaniem ich kategoryj (p. 1 i 2 § 36) i wymiarów oraz zawiadamiać je o wszelkich zmianach mających znaczenie dla wymiaru opłaty.
§  38.
Wydziały powiatowe prowadzić będą rejestr reklam podlegających opłacie według wzoru Nr. 7 dołączonego do niniejszego rozporządzenia i odnotowywać w nim wszelkie zmiany.
§  39.
Opłata wymierzana jest przez wydziały powiatowe za cały rok budżetowy.

Jeżeli obowiązek płacenia opłaty powstał w ciągu roku budżetowego opłatę wymierza się w stosunku rocznym od najbliższego miesiąca po ustawieniu reklamy do końca odnośnego roku budżetowego.

§  40.
Przepis § 30 ma również zastosowanie do opłaty od reklam.
§  41.
Opłatę uiszcza się jednarozowo za cały rok budżetowy, a w wypadkach, w których obowiązek zapłaty powstał w ciągu roku, jednorazowo za pozostałe miesiące roku w ciągu czternastu dni po doręczeniu nakazu płatniczego.
§  42.
Do odwołań w sprawie wymiaru opłaty ma zastosowanie art. 15.

POBÓR I ZARACHOWYWANIE OPŁAT ORAZ WYPŁATA ODSZODOWANIA DLA WŁADZ WYMIAROWYCH.

§  43.
Władze wymiarowe prowadzić będą dla każdego rodzaju opłaty osobno księgi biercze na każdy rok budżetowy według wzoru Nr. 8, stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§  44.
Nakazy płatnicze powinny być wystawiane według wzorów Nr. 9, 10, 11 i 12, stanowiących załączniki do niniejszego rozporządzenia.
§  45.
Płatnik uiszcza opłatę przez Pocztową Kasę Oszczedności zapomocą specjalnych blankietów. W tym celu powinny być płatnikom rozesłane w potrzebnej ilości blankiety nadawcze Pocztowej Kasy Oszczędności przeznaczone do wpłacenia należności z tytułu opłat. Blankiety takie również można otrzymywać u władz wymiarowych. Blankiety przeznaczone do uiszczenia opłat składają się z trzech części. Jedna część "Potwierdzenie dla wpłacającego" przeznaczona jest dla płatnika, druga "Dowód wpłaty" składa się z dwóch odcinków, z których jeden przeznaczony jest dla urzędu wojewódzkiego a drugi dla władzy wymiarowej i trzecia "Dowód wpisu" dla Pocztowej Kasy Oszczędności.
§  46.
Uiszczenia w księgach bierczych wpisywać będą władze wymiarowe na podstawie otrzymywanych dowodów wpłaty z Pocztowej Kasy Oszczędności.
§  47.
Opłaty nieuiszczone przez płatników w przepisanych terminach płatności stają się zaległością, która będzie ściągnięta przez zarządy gmin miejskich i wiejskich przymusowo z karami za zwłokę i kosztami egzekucyjnemi.

Zarządy gmin wiejskich ściągają zaległe opłaty na skutek zarządzenia wydziału powiatowego.

Kary za zwłokę należy liczyć począwszy od piętnastego dnia po upływie terminu płatności, a to stosownie do postanowień art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 721), zmienionej częściowo rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 401).

Ściągnięte przymusowo opłaty wraz z karami za zwłokę powinny być wpłacone przez organa egzekucyjne w ten sam sposób jak należności z tytułu opłat (§ 45).

Koszty i opłaty egzekucyjne zatrzymuje gmina, która dokonała egzekucji.

§  48.
Kontrola całego postępowania wymiarowego i poborowego należy do właściwych urzędów wojewódzkich, a w mieście Warszawie do Komisarjatu Rządu.
§  49.
Władze wymiarowe (magistraty, zarządy gmin miejskich i wydziały powiatowe) otrzymują odszkodowanie w wysokości 5% z sum wpłaconych na rachunek Państwowego Funduszu Drogowego z tytułu opłat, kar za zwłokę oraz odsetek za odroczenie.

Należność wypłaca się po upływie każdego kwartału okresu budżetowego w ciągu następnego miesiąca.

Wysokość odszkodowania oblicza, i asygnuje urząd wojewódzki.

POBIERANIE GRZYWIEN ZA PRZEKROCZENIA PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH (art. 2 p. 3) ORAZ KAR PIENIĘŻNYCH ZA PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW O PAŃSTWOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (art. 21).

§  50.
Kary pieniężne (art. 21) uiszcza się w ten sam sposób jak należności z tytułu opłat.
§  51.
Grzywny (art. 2 p. 3) orzeczone przez powiatowe władze administracji ogólnej uiszcza płatnik przez Pocztową Kasę Oszczędności zapomocą specjalnych blankietów na konta czekowe właściwych urzędów wojewódzkich. Blankiety te składają się z trzech części: jedna część "Potwierdzenie dla wpłacającego" przeznaczona jest dla płatnika, druga "Dowód wpłaty" składa się z dwóch odcinków, z których jeden przeznaczony jest dla urzędu wojewódzkiego, a drugi dla władzy, która wymierzyła karę grzywny i trzecia "Dowód wpisu" dla Pocztowej Kasy Oszczędności.

Do wezwania (art. 54 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 365) dołączyć powinna władza blankiet nadawczy Pocztowej Kasy Oszczędności według powyższego wzoru.

W ten sam sposób uiszczane będą również grzywny nakładane w postępowaniu karno-administracyjnem nakazowem.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§  52.
Materjały potrzebne do wymiaru opłaty w roku budżetowym 1931/32 zestawione według stanu z dnia 1 marca obowiązane są władze wymienione w §§ 7, 13, 25, 37 przesłać właściwym władzom wymiarowym najpóźniej do dnia 15 kwietnia 1931 r.
§  53.
Rozesłanie nakazów płatniczych powinno być dokonane najpóźniej do 15 maja 1931 r. Wymierzone opłaty powinny być zapłacone do 15 czerwca 1931 r.
§  54.
Przepisy art. 22 ust. 2 pp. 1, 2, 4 i 5 dotyczą pojazdów mechanicznych wymienionych w artykułach 6 i 8 oraz pojazdów konnych wymienionych w art. 8.
§  55.
Opłaty za rejestrację pojazdów mechanicznych uiszczone w okresie czasu od 1 stycznia 1931 r. podlegają zaliczeniu na poczet opłat od pojazdów mechanicznych (art. 6) przypadających do zapłaty w roku 1931/1932.
§  56.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Wzór Nr. 1 (do § 7).

WYKAZ

Pojazdów mechanicznych mających miejsce stałego postoju

Wzór Nr. 2 (do § 7).

REJESTR

pojazdów mechanicznych podlegających opłacie na rzecz Państowowego Funduszu Drogowego

Wzór Nr. 3 (do § 14).

DEKLARACJA

Wzór Nr. 4 (do § 14).

DEKLARACJA

Wzór Nr. 5 (do § 15).

REJESTR

Wzór Nr. 6 (do § 25).

REJESTR

Wzór Nr. 7 (do § 38).

REJESTR

Wzór Nr. 8 (do § 43).

Wzór Nr. 9 (do § 44).

NAKAZ PŁATNICZY

Wzór Nr. 10 (do § 44).

NAKAZ PŁATNICZY

Wzór Nr. 11 (do § 44).

NAKAZ PŁATNICZY

Wzór Nr. 12 (do § 44).

NAKAZ PŁATNICZY

grafika

1 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.56.458) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1931 r.
2 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.56.458) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1931 r.
3 § 36 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.56.458) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1931 r.