Wykonanie ustawy o monopolu zapałczanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.10.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 stycznia 1931 r.
w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 45) zarządzam co następuje:
§  1.
Zapałkami w rozumieniu ustawy z dnia 30 stycznia: 1931 r. o monopolu zapałczanym są wszelkiego rodzaju pręciki z drzewa, tektury, kartonu, słomy, stearyny, wosku i innych materiałów, powleczone masą, która daje się zapalić przez potarcie.
§  2.
Zapalniczkami w rozumieniu tejże ustawy są wszelkie przyrządy, służące do niecenia ognia, a zastępujące zapałki.

Zapalniczki o wadze do 60 g uznaje się za zapalniczki kieszonkowe, zapalniczki zaś o wadze ponad 60 g - za zapalniczki stołowe lub ścienne.

§  3.
Przedmiotem monopolu są:
a)
zapałki wszelkiego rodzaju, zarówno zwykłe, tak zwane szwedzkie, jak bengalskie, wiatrowe, świeczkowe, papierowe, używane w górnictwie, i wszelkie inne;
b)
pręciki z drzewa, używane na zapałki;
c)
taśma drzewna, używana na pudełka do zapałek;
d)
gotowe pudełka do zapałek;
e)
zapalniczki i ich części zamienne wraz z kamyczkami zapałowemi z wyjątkiem:

1) zapalniczek elektrycznych, umocowanych we wszelkiego rodzaju środkach lokomocji, oraz

2) zapalniczek, wyrobionych ze złota i srebra, zaopatrzonych cechą urzędu probierczego.

§  4.
Od dnia 31 stycznia 1931 r. jest zabroniony bez zezwolenia Ministra Skarbu wyrób w kraju, przywóz z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska oraz wywóz z kraju zapałek, taśmy drzewnej używanej na pudełka do zapałek i gotowych pudełek do zapałek, tudzież przywóz z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska stanowiących przedmiot monopolu zapalniczek i ich części zamiennych (§ 3 p. "e") oraz pręcików z drzewa, używanych na zapałki. Z dniem 1 stycznia 1932 r. wyrób i wywóz z kraju bez zezwolenia Ministra Skarbu zapalniczek oraz pręcików z drzewa, używanych do wyrobu zapałek jest zabroniony.

Wyjątek stanowią zapałki i zapalniczki, przywożone z zagranicy względnie z W. M. Gdańska przez podróżnych na osobisty użytek, w ilości nieprzekraczającej 2-ch pudełek zapałek do 75 sztuk zapałek każde i jednej zapalniczki na osobę, do których zakaz przywozu nie ma zastosowania.

§  5.
Od dnia 1 stycznia 1932 r. wyrób zapalniczek objętych monopolem i pręcików z drzewa używanych na zapałki może się odbywać tylko w fabrykach monopolowych oraz w tych fabrykach prywatnych, które uzyskają pozwolenie na wyrób zapalniczek względnie pręcików na rzecz Państwowego Monopolu Zapałczanego w myśl art. 14 ustawy o monopolu zapałczanym.
§  6.
Cena hurtowa zapałek normalnego typu w obrocie krajowym będzie ustalana franco stacja odbiorcza w jednakowej wysokości dla całego obszaru Rzeczypospolitej; cena ta będzie ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wszelkie inne zapałki oraz pozostałe wyroby, objęte monopolem zapałczanym, będą sprzedawane po cenach oznaczonych przez przedsiębiorstwo monopolu zapałczanego.

§  7.
Do zapłaty podatku od zapalniczek, wyrobionych ze złota i srebra, w wysokości 20 zł od sztuki, jest obowiązany ten, kto:
1)
wyrabia takie zapalniczki na obszarze Rzeczypospolitej lub
2)
sprowadza je z zagranicy względnie z W. M. Gdańska.

Za wytwórcę bidzie uważany również ten, kto składał zapalniczki z części, wyrobionych przez inną osobę.

§  8.
Zapalniczki ze złota i srebra winny być bezzwłocznie po wyrobieniu zgłoszone do zaopatrzenia cechą urzędu probierczego.
§  9.
Przed wypuszczeniem zapalniczek z wytwórni przedsiębiorca jest obowiązany zapłacić przypadający od nich podatek do kasy skarbowej, a następnie przesłać zapalniczki wraz z kwitem kasowym na uiszczenie podatku oraz 2-ma egzemplarzami zgłoszenia według załączonego wzoru Nr. 1 do właściwego terytorjalnie urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych celem wybicia na nich znaczka podatkowego według załączonego wzoru Nr. 2.

Urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych przed wybiciem na zapalniczkach znaczka podatkowego zbada zgodność obu egzemplarzy zgłoszenia, ustali zgodność ilości zgłoszonych zapalniczek z wysokością zapłaconego podatku oraz stwierdzi, czy zapalniczki takie posiadają cechę urzędu probierczego.

Zapalniczki zaopatrzone znaczkiem podatkowym zwróci urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych zgłaszającemu wraz z kwitem kasowym i jednym egzemplarzem wypełnionego zgłoszenia. Zgłoszenia i kwit kasowy winny być dołączone do księgi produkcji, prowadzonej w fabryce stosownie do § 32. Drugi egzemplarz zgłoszenia dołączy urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych do rejestru zapłaconego podatku od zapalniczek, prowadzonego podług załączonego wzoru Nr. 3. Rejestr ten ma być zamykany z końcem każdego roku i przesłany wraz z załącznikami najpóźniej do 15-go stycznia następnego roku izbie skarbowej.

§  10.
Przy sprowadzaniu zapalniczek z zagranicy urząd celny po ukończeniu postępowania celnego i po pobraniu należności celnej i podatkowej, względnie monopolowej, prześle zapalniczki na koszt adresata do urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Warszawie, Katowicach lub Wilnie celem wybicia znaczka podatkowego.

Co do zapalniczek ze złota i srebra, to przesłanie ich do urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych musi być poprzedzone zaopatrzeniem zapalniczek cechą urzędu probierczego.

Przepisów tego paragrafu nie stosuje się do zapalniczek przywożonych przez podróżnych na osobisty użytek po jednej na osobę; w tych wypadkach kwit na uiszczenie podatku, względnie opłaty monopolowej, zastępuje znaczek podatkowy w myśl art. 7 ustęp 2 ustawy o monopolu zapałczanym.

§  11.
Przy przywozie z obszaru W. M. Gdańska zapalniczki mogą być przekazywane tylko do urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Gdyni lub do inspektora kontroli skarbowej w Tczewie. Zapalniczki złote i srebrne będą posiane przez wybiciem na nich znaczka podatkowego do urzędu probierczego w Warszawie celem ocechowania na koszt odbiorcy.

Wyrób zapałek.

§  12.
Fabryki zapałek winny być tak urządzone, ażeby całkowita ilość wyrobionych zapałek przechodziła do specjalnego pomieszczenia, przeznaczonego do pakowania zapałek (pakownia).
§  13.
Do przechowywania gotowych zapałek winny fabryki posiadać specjalne, trwale zbudowane magazyny.
§  14.
Pakownie oraz magazyny, służące da przechowywania zapałek, znajdujące się bądź w obrębie fabryk, bądź poza fabrykami, podlegają stałemu dozorowi kontroli skarbowej.

Przenoszenie zapałek z pakowni do magazynu oraz wydawanie zapałek z magazynu winno się odbywać pod nadzorem, urzędnika kontroli skarbowej.

W razie niedostosowania fabryki do wymagań § 12 dozorem kontroli skarbowej będą objęte również inne zabudowania fabryczne.

§  15. 1
Całą dzienną produkcję zapałek obowiązana jest fabryka złożyć w tymże dniu do magazynu i zapisać na przychód do księgi magazynowej według załączonego wzoru Nr. 4.

W razie gdyby część dziennej produkcji nie została przeniesiona z pakowni do magazynu i nie została zapisana do księgi na przychód, na ten czas pakownia będzie podlegała urzędowemu zamknięciu aż do rozpoczęcia dalszej produkcji.

§  16.
Wszystkie wejścia na terytorium fabryczne pozostają pod dozorem kontroli skarbowej.
§  17.
Nowozbudowane fabryki zapałek, jak również fabryki, czynne w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają komisyjnemu sprawdzeniu (weryfikacji) w celu stwierdzenia, czy urządzenie ich odpowiada wymogom § 12. Przy weryfikacji powinien być obecny przedstawiciel przedsiębiorstwa. Do protokółu weryfikacyjnego dołącza się sporządzony przez przedsiębiorcę plan sytuacyjny i opis wszystkich budynków i pomieszczeń, wchodzących w skład fabryki, z zaznaczeniem ich przeznaczenia.

O zaszłych zmianach w budynkach i ich przeznaczeniu obowiązany jest przedsiębiorca zawiadomić w terminie do dni 14 po ich dokonaniu władzę skarbową I instancji z dołączeniem planów i opisów zmian, celem odpowiedniego uzupełnienia protokółu weryfikacyjnego.

§  18.
Władzom skarbowym służy prawo sprawdzania, czy urządzenie fabryki odpowiada warunkom § 12. W tym celu władze te będą miały swobodny dostęp do budynków fabrycznych.
§  19.
Na każdem pudełku zapałek, przeznaczonych na sprzedaż w kraju, winien znajdować się napis: "Polski Monopol Zapałczany". Na tej stronie pudełka, która nosi powyższy napis, nie mogą być umieszczane żadne napisy ani znaki reklamowe.

Zapałki przeznaczone na wywóz zagranicę lub na obszar W. M. Gdańska winny być zaopatrzone na zewnętrznem opakowaniu (skrzyni lub tem podobne na opakowaniu) w napis, wskazujący na ich polskie pochodzenie. Ponadto etykiety umieszczone na pudełkach z temi zapałkami winny się wyraźnie różnić od etykiet umieszczonych na pudełkach z zapałkami, przeznaczonemi na sprzedaż w kraju.

§  20.
Każda ilość zapałek, wydanych z magazynu na sprzedaż w kraju lub na wywóz poza obszar Rzeczypospolitej, winna być natychmiast zapisana na rozchód w księdze magazynowej.
§  21. 2
Postanowienia § 17 mają również zastosowanie do położonych poza fabrykami magazynów fabrycznych, służących do przechowywania zapałek.

W takich magazynach winna być prowadzona księga magazynowa przychodu i rozchodu zapałek według załączonego wzoru Nr. 5.

§  22.
Druki i księgi według przepisowych wzorów sporządza przedsiębiorstwo własnym kosztem i przedstawia je urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych do oparafowania.

Wpisy do ksiąg nie mogą zawierać podskrobań lub zamazań, a wszelkie poprawki powinny być dokładnie uwidocznione i w należyty sposób omówione.

W końcu każdego miesiąca sporządza przedsiębiorstwo obrachunek miesięczny oraz odpisy z ksiąg wzory Nr. Nr. 4 i 5 za ubiegły miesiąc i przesyła do izby skarbowej. Odpisy winny być poświadczone przez urzędnika kontroli skarbowej, dozorującego przedsiębiorstwo.

Z końcem roku przedsiębiorstwo jest obowiązane zamknąć księga wzory Nr. Nr. 4 i 5, a pozostałości przenieść do nowych ksiąg, których otwarcie (przeniesienie) zaświadcza właściwy inspektor kontroli skarbowej.

Wywóz zapałek.

§  23.
Wywóz zapałek z jednej fabryki do drugiej oraz do magazynu fabrycznego położonego poza fabryką może się odbywać tylko za świadectwem przewozowem według Załączonego wzoru Nr. 6.

Zawiadamiając o wywozie zapałek, zarząd fabryki względnie magazynu zapałek wręcza jednocześnie urzędnikowi kontroli skarbowej, dozorującemu przedsiębiorstwo, wypełnione świadectwo przewozowe oraz wtórnik tegoż. Po sprawdzeniu zgodności obu egzemplarzy świadectwa i przesyłki zapałek, urzędnik dozorujący stwierdza wynik na świadectwie przewozowem i wtórniku tegoż oraz uwidocznia znaki i numery środków przewodowych. Następnie urzędnik dozorujący zaopatruje oba egzemplarze świadectwa w swój podpis i urzędową pieczęć oraz wręcza świadectwo zgłaszającemu wywóz, a wtórnik tego świadectwa przesyła natychmiast w liście poleconym pod adresem organu, dozorującego miejsce przeznaczenia przesyłki.

Organ dozorujący miejsce przeznaczenia przesyłki zapałek porównywa wtórnik świadectwa przewodowego z wręczonym mu przez kierownika magazynu oryginałem świadectwa, stwierdza stan przesyłki, wpisuje wynik do obu egzemplarzy świadectwa przewozowego i wręcza oryginał kierownikowi magazynu, jako dowód wpisu do księgi magazynowej, a wtórnik zwraca organowi wysyłającemu dla doręczenia przedsiębiorstwu, z którego przesyłka pochodzi, celem dołączenia do księgi magazynowej na dowód rozchodu.

§  24.
Wywóz zapałek zagranicę winien się odbywać według przepisu § 23 - za świadectwem przewozowem i pod zamknięciem urzędowem.
§  25.
Przesyłki zapałek, kierowane na obszar W. M. Gdańska, podlegają postępowaniu przekazowemu.

Sprzedaż zapałek.

§  26. 3
(uchylony).
§  27. 4
(uchylony).

Wyrób zapalniczek ze złota i srebra.

§  28.
Kto zamierza wyrabiać zapalniczki ze złota i srebra, obowiązany jest zawiadomić o tem co najmniej na 8 dni przed rozpoczęciem wyrobu właściwy urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych, podając:
1)
swoje imię i nazwisko względnie firmę;
2)
dokładne miejsce, gdzie się znajduje wytwórnia;
3)
czy wyrabia zapalniczki, czy też je tylko składa;
4)
przewidywana produkcję tygodniową względnie miesięczną;
5)
kto kieruje przedsiębiorstwem i kto będzie obowiązany do udzielania wyjaśnień kontroli skarbowej przy wykonywaniu dozoru wytwórni.

Do zawiadomienia należy dołączyć w dwóch egzemplarzach opis i plan wytwórni z oznaczeniem tych lokali, w których zapalniczki będą wyrabiane, tudzież w których będą przechowywane gotowe zapalniczki opodatkowane i nieopodatkowane (§ 31).

§  29.
Po otrzymaniu zawiadomienia urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych zarządzi sprawdzenie opisu i planu lokali. O wyniku sprawdzenia winien być spisany protokół w dwóch egzemplarzach, podpisany również przez przedsiębiorcę. Jeden egzemplarz protokółu sprawdzenia pozostaje w przedsiębiorstwie, drugi zaś w urzędzie skarbowym akcyz i monopolów państwowych.
§  30.
O każdej zmianie właściciela przedsiębiorstwa lub firmy, względnie osoby, obowiązanej do udzielania wyjaśnień kontroli skarbowej, jak również o każdej zmianie rozkładu wytwórni, - a zwłaszcza miejsc wyrobu, przechowywania i sprzedaży zapalniczek - należy zawiadomić urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych najpóźniej w ciągu trzech dni.
§  31.
Zapalniczki nieopodatkowane nie mogą być przechowywane razem z opodatkowanemu Nie wolno też przechowywać nieopodatkowanych zapalniczek w lokalu sprzedaży.
§  32.
Na wyrób, opodatkowanie i sprzedaż zapalniczek wytwórca obowiązany jest prowadzić księgę według załączonego wzoru Nr. 7.

Z końcem kadego dnia należy wpisać w odpowiednich rubrykach księgi ilość zapalniczek:

a)
wyrobionych,
b)
opodatkowanych oraz
c)
sprzedanych względnie wysłanych bez opłaty podatku poza obszar Rzeczypospolitej w tymże dniu.

Zgłoszenia podatkowe, kwity na zapłacenie podatku, zgłoszenia wywozowe oraz faktury na sprzedaż zapalniczek winny być dołączone do księgi.

§  33.
W księdze wyrobu, opodatkowania i sprzedaży zapalniczek należy sporządzać za każdy miesiąc obrachunek, którego odpis należy przesyłać urzędnikowi kontroli skarbowej, pełniącemu nadzór nad przedsiębiorstwem, celem sprawdzenia, poświadczenia i przedłożenia do 14-go dnia następnego miesiąca w drodze służbowej izbie skarbowej.
§  34.
Urzędnicy kontroli skarbowej mają prawo wstępu do wytwórni zapalniczek i dokonywania jej oględzin, sprawdzania zapasów, księgi i dokumentów; przedsiębiorca względnie jego zastępca obowiązany jest udzielać im wszelkiej pomocy i wyjaśnień.
§  35.
W razie uszkodzenia zapalniczek, od których podatek nie został uiszczony, przedsiębiorca obowiązany jest zawiadomić o tem kontrolę skarbową.

Kontrola skarbowa spisuje odpowiedni protokół, na zasadzie którego następuje spisanie zapalniczek w księdze wyrobu.

§  36.
W razie stwierdzenia podczas kontroli w wytwórni braku zapalniczek, organ kontrolujący wpisze brakującą ilość zapalniczek do księgi na rozchód, a przedsiębiorca będzie obowiązany zapłacić, przypadający od tych zapalniczek podatek w ciągu ośmiu dni.

Nadto w takim wypadku należy spisać protokół celem przeprowadzenia odpowiednich dochodzeń.

§  37.
Kto wyrabia względnie zamierza wyrabiać elektryczne zapalniczki, przeznaczone do umocowania we wszelkiego rodzaju środkach lokomocji, jest obowiązany zawiadomić o tem urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych oraz podać szczegóły przewidziane w paragrafie 28.

Urzędnikom kontroli skarbowej służy prawo wstępu do przedsiębiorstwa, wyrabiającego takie zapalniczki, oraz dokonywania oględzin lokalu, zapasu zapalniczek oraz wykazu kontrolnego wyrobu i sprzedaży tych zapalniczek.

§  38.
Na wyrób i sprzedaż względnie zużytkowanie we własnem przedsiębiorstwie zapalniczek elektrycznych, przeznaczonych do umocowania w środkach lokomocji, przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić wykaz kontroli według załączonego wzoru Nr. 8.

Wywóz zapalniczek ze złota i srebra.

§  39.
Zapalniczki bez opłaty podatku może wywozić poza obszar Rzeczypospolitej jedynie wytwórca i to przez publiczy zakład przewozowy.
§  40.
Każdą zamierzoną wysyłkę zapalniczek należy zgłosić pisemnie w 2-ch egzemplarzach według załączonego wzoru Nr. 9 urzędnikowi kontroli skarbowej, pełniącemu nadzór nad przedsiębiorstwem, który po sprawdzeniu, treści zgłoszenia z przesyłką nałoży zamknięcie urzędowe i przekaże ją właściwemu urzędowi celnemu wraz z jednym egzemplarzem zgłoszenia.

Urząd celny zbada całość zamknięcia urzędowego ewentualnie zawartość przesyłki i odnotuje wynik sprawdzenia na zgłoszeniu, następnie zaś odprawi przesyłkę zagranicę, a zgłoszenie zwróci organowi kontroli skarbowej, który je wysłał.

Kontrola skarbowa zwróci potwierdzone przez urząd celny zgłoszenie wywozu zapalniczek zagranicę wytwórcy zapalniczek celem dołączenia do księgi wy obu (§ 32).

O ileby w ciągu 3-ch tygodni od chwili wysłania przesyłki zgłoszenie nie zostało zwrócone z urzędu. celnego, natenczas kontrola skarbowa doniesie o tam przełożonemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych celem przeprowadzenia odpowiednich dochodzeń.

§  41.
Przesyłki zapalniczek, przeznaczonych na wywóz zagranicę, nie mogą być w czasie transportu nikomu na obszarze Rzeczypospolitej wydane, wyjąwszy zwrot ich do wytwórni.
§  42.
Wywóz zapalniczek bez opłaty podatku na obszar W. M. Gdańska odbywa się w drodze postępowania przekazowego.

Sprzedaż zapalniczek.

§  43.
Kto zamierza prowadzić handel zapalniczkami bądź monopolowemi, bądź wyrobionemi ze złota i srebra, bądź wreszcie zapalniczkami elektrycznemi, przeznaczonemi do umocowania w środkach lokomocji, jest obowiązany zawiadomić o tem kontrolę skarbową, podając:
1)
swoje imię i nazwisko względnie firmę,
2)
dokładne miejsce prowadzenia handlu.

Kontrola skarbowa postąpi ze zgłoszeniem w sposób wskazany w § 27.

Podatek od zwykłych zapalniczek.

§  44.
Wszelkie zapalniczki - oprócz zapalniczek złotych i srebrnych oraz zapalniczek elektrycznych, przeznaczonych do umocowania we wszelkiego rodzaju środkach lokomocji, - zarówno wyrobione w kraju, jak przywiezione z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska, podlegają w okresie od dnia 31 stycznia 1931 r. do dnia 31 grudnia 1931 r. opłacie podatku w wysokości:
1)
10 zł od jednej zapalniczki kieszonkowej,
2)
25 zł od jednej zapalniczki ściennej lub stołowej (§ 2).

Zapłata tego podatku odbywa się w terminie i w sposób ustalony w §§ 7 i 9 niniejszego rozporządzenia.

§  45.
Przy przywozie, wyrobie, wywozie poza obszar Rzeczypospolitej oraz sprzedaży zapalniczek, wymienionych w § 44, obowiązują postanowienia zawarte w §§ 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 - 42 i 43 niniejszego rozporządzenia.

Dodatkowe opodatkowanie zapalniczek.

§  46.
Wszelkie zapalniczki, znajdujące się w dniu 31 stycznia 1931 r. na składach poza fabrykami oraz w miejscach sprzedaży, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości:
1)
wszelkie zapalniczki oprócz złotych i srebrnych;
a)
9 zł od jednej zapalniczki o wadze do 60 g,
b)
20 zł od jednej zapalniczki o wadze ponad 60 g,
2)
zapalniczki wyrobione ze złota i srebra:
a)
19 zł od jednej zapalniczki o wadze do 60 g i
b)
15 zł od jednej zapalniczki o wadze ponad 60 g.

Zapalniczki takie nie mogą być sprzedawane, ani też brane na własny użytek, dopóki nie zostanie zapłacony przypadający od nich podatek, oraz dopóki nie zostaną zaopatrzone w nowy znaczek podatkowy.

§  47.
Kto w dniu 31 stycznia 1931 r. posiada bądź na składach poza fabrykami, bądź w miejscach sprzedaży, zapalniczki, obowiązany jest zgłosić je w ciągu 10 dni kontroli skarbowej, pełniącej nadzór nad przedsiębiorstwem, pisemnie w dwóch egzemplarzach, podając:
1)
swoje imię i nazwisko względnie firmę,
2)
dokładne miejsce prowadzenia handlu i przechowania zapalniczek,
3)
ogólną ilość zapalniczek według stanu z dn. 31 stycznia 1931 r. z wyszczególnieniem, ile z nich waży do 60 g, a ile przekracza tę wagę, oddzielnie dla zapalniczek złotych i srebrnych i oddzielnie dla pozostałych.
§  48.
Kontrola skarbowa wciągnie wniesione zgłoszenia do założonego na ten cel wykazu, opatrzy je numerem pozycji, sprawdzi, czy treść ich odpowiada rzeczywistości, obliczy przypadającą dodatkową należność podatkową, wypisze na obu egzemplarzach zgłoszenia kwotę podatku, 8-dniowy termin i kasę skarbową, w której należy zapłacić dodatkowy podatek od zapalniczek oraz siedzibę urzędu skarbowego akcyz i mopolów państwowych, do którego mają być przesłane zapalniczki dla wybicia nowego znaczka podatkowego, poczem zwróci jeden egzemplarz zgłoszenia osobie która je złożyła, a drugi dołączy do swego wykazu.
§  49.
Po zapłaceniu należności podatkowej zgłaszający zapalniczki do dodatkowego opodatkowania prześle je wraz z potwierdzonym przez kontrolę skarbową egzemplarzem zgłoszenia oraz kwitem kasowym na uiszczenie dodatkowego podatku do urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych, wskazanego przez kontrolę skarbowa na zgłoszeniu - celem wybicia na zapalniczkach nowego znaczka podatkowego.
§  50.
Urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych porówna ilość nadesłanych zapalniczek i kwit na uiszczony podatek z treścią zgłoszenia, wpisze przesyłkę do założonego na ten cel wykazu, a po wybiciu na zapalniczkach nowego znaczka podatkowego zwróci je nadawcy wraz z kwitem kasowym i potwierdzonem przez siebie zgłoszeniem.
§  51.
Kontrola skarbowa, nie czekając na zgłoszenia, ustali i spisze bezzwłocznie zapasy zapalniczek, znajdujące się u sprzedawcy i podlegające dodatkowemu opodatkowaniu.
§  52.
Zapalniczki, znajdujące się w dniu 31 stycznia 1931 r. w transporcie, należy zgłosić do dodatkowego opodatkowania w sposób określony w §§ 46 - 49 w ciągu 5 dni po nadejściu przesyłki na miejsce przeznaczenia.
§  53.
Znajdujące się w wytwórniach zapalniczki, od których podatek został już opłacony według niższej stopy, niż podana w §§ 7 i 44, mogą być wypuszczone do obrotu jedynie po zapłaceniu dodatkowego podatku (§ 46) oraz po wybiciu na nich nowego znaczka podatkowego.
§  54.
Wykazy i zgłoszenia przedstawi kontrola skarbowa do dnia 10 marca 1931 r. wraz z uwagami co do zapłaty podatku urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych, a ten przedstawi je wraz ze swemi wykazami przesyłek zapalniczek izbie skarbowej do dnia 31 marca 1931 r.

Izby skarbowe przedstawia Ministerstwu Skarbu do dnia 15 kwietnia 1931 r. sumaryczny wykaz zapalniczek, zgłoszonych do dodatkowego opodatkowania, oraz kwot należnego i zapłaconego podatku.

§  55.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

1 Z dniem 28 stycznia 1932 r. uchyla się wzory ksiąg, o których mowa w nin. paragrafie, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. celem dalszego wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym (Dz.U.32.6.42).
2 Z dniem 28 stycznia 1932 r. uchyla się wzory ksiąg, o których mowa w nin. paragrafie, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. celem dalszego wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym (Dz.U.32.6.42).
3 § 26 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.7.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1934 r.
4 § 27 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.7.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1934 r.