Rozdział 7 - Postanowienia przejściowe. Do art. 106 . - Wykonanie ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.100.769

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

Rozdział  7.

Postanowienia przejściowe.

Do art. 106.
§  78.
(1)
Na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego zebrania gromadzkie w gromadach, o których mowa w ust. (3) art. 18, posiadają dotychczasowe kompetencje ze zmianami, wynikającemi z ustawy samorządowej.
(2)
Na obszarze województwa białostockiego, z wyjątkiem powiatu grodzieńskiego i wołkowyskiego, oraz na obszarze województw kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego odejmuje się zebraniom gromadzkim w gromadach, o których mowa w ust. (3) art. 18 sprawy, przewidziane w art. 271 p. 2) i 11) ustawy o organizacji zarządu gubernji Królestwa Polskiego (Zb. pr. ces. ros. z 1892 r. t. II kont. do r. 1913 dz. V art. 194-286) ; sprawy te przechodzą na zebrania uprawnionych osób zgodnie z art. 80 ustawy samorządowej i § 73 niniejszego rozporządzenia.
(3)
Zarząd majątkiem gromady, nie będącym we wspólnem użytkowaniu gospodarzy na podstawie wspólnych aktów nadawczych (tabel likwidacyjnych), na obszarze, określonym w ustępie poprzednim, przechodzi na sołtysa (podsołtysa), działającego w tym zakresie pod kontrolą zebrania gromadzkiego względnie rady gromadzkiej oraz pod bezpośrednim nadzorem wójta (art. 24 ust. 1).

Do art. 113.

§  79.
Czynne w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tymczasowe wydziały powiatowe i tymczasowe rady powiatowe na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego posiadają kompetencje organów ustrojowych powiatowych związków samorządowych, przewidziane w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów b. zaboru rosyjskiego (Dz. P. P. P. Nr. 13, poz. 141) ze zmianami, wynikającemi z późniejszych ustaw i ustawy samorządowej (art. 85).

Do art. 117.

§  80.
Czynni w dniu wejścia w życie ustawy samorządowej płatni członkowie zarządów miejskich, o których mowa w art. 117, pozostają na zajmowanych stanowiskach aż do normalnego upływu bieżącej ich 12-letniej kadencji; stosunek służbowy ich ulega rozwiązaniu przed upływem kadencji jedynie w przypadku dobrowolnego ustąpienia, wygaśnięcia z innych powodów albo utraty mandatu.
§  81.
(1)
Czynni w dniu wejścia w życie ustawy samorządowej na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego płatni członkowie zarządów miejskich, wybrani na 12 lat, obowiązani są poza udziałem w posiedzeniach magistratu wykonywać stale czynności zarządu miejskiego, poruczone im przez przełożonych gminy i podlegają w tym zakresie ich zwierzchnictwu służbowemu. W czasie wykonywania czynności członków kolegjum zarządu miejskiego (magistratu) stosuje się do osób powyższych postanowienia § 30.
(2)
Wszyscy płatni członkowie zarządów miejskich na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego w zakresie obowiązków i praw podlegają postanowieniom ustawy samorządowej, dotyczącym zawodowych członków zarządów miejskich poza wyjątkami, przewidzianemi w ust. (3) art. 117. W szczególności odnoszą się do nich postanowienia ust. (1) - (3) art. 52, ust. (1), 14), (8) i (10) art. 53, łącznie z przepisami ust. (1) g 52 i § 53 oraz postanowienia art. 69 ust. (7), art. 70 oraz ust. (4) art. 72, art. 101 i 116.
§  82.
Do płatnych członków zarządów miejskich, o których mowa w art. 117, w przypadku, przewidzianym w ust. (4) tegoż artykułu, stosuje się odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych z późniejszemi zmianami z zastrzeżeniem, że prawo do emerytury przysługuje płatnemu członkowi zarządu miejskiego już po 10 latach w wysokości 35% uposażenia, służącego za podstawę do wymiaru zaopatrzenia emerytalnego i zaopatrzenie to wzrasta za każdy następny rok o 3 %. Uposażenie to nie może przekraczać 100% podstawy wymiaru. W przypadkach, w których możliwe jest nabycie prawa do emerytury po krótszym okresie służby zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych z późniejszemi zmianami, uposażenie emerytalne wynosi do 10 lat służby włącznie 35 % podstawy wymiaru.
§  83.
Przy obliczaniu podstawy wymiaru zaopatrzenia emerytalnego w myśl postanowień § 82 potrąca się 5 % opłatę emerytalną, przewidzianą w ust. (7) art. 53 i § 53.

Do art. 119.

§  84.
Postanowienia § 81 ust. (2) oraz §§ 82 i 83 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w ust. (1) art. 119.