Rozdział 4 - Przepisy, dotyczące obszaru województwa białostockiego, z wyjątkiem powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz obszaru województw: kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego. Do art. 75 . - Wykonanie ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.100.769

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

Rozdział  4.

Przepisy, dotyczące obszaru województwa białostockiego, z wyjątkiem powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz obszaru województw: kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.

Do art. 75.
§  71.
Moc ustawy o organizacji zarządu gubernji Królestwa Polskiego (Zb. pr. ces. ros. z roku 1892 t. II kont. do r. 1913 dz. V art. 194-286) ze zmianami, wynikającemi z późniejszych przepisów i ustawy samorządowej, rozciąga się z dniem 13 lipca 1933 r. na obszar gminy białowieskiej i masiewskiej w powiecie bielskim, województwie białostockiem.

Do art. 76.

§  72.
(1)
Zgodnie z postanowieniami ust. (3) art. 76 na kolegjalny zarząd gminny przechodzą sprawy, wymienione w art. 7 lit. a) dekretu Naczelnika Państwa z dnia 27 listopada 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego (Dz. P. P. P. Nr. 18, poz. 48), z zastrzeżeniem, że wykonywanie uchwał rady gminnej należy do wójta, przyczem kolegjum zarządu gminnego w drodze uchwały określa sposób. wykonania uchwał rady gminnej w sprawach inwestycyj zgodnie z postanowieniami art. 44 ust. (1) lit. h) i § 27.
(2)
Ze spraw, wymienionych w art. 7 lit. d) dekretu Naczelnika Państwa z dnia 27 listopada 1918 r., do zarządu gminnego przechodzą i wymagają uchwały jego kolegjum (art. 14 ust. 1 i 2) sprawy przyjmowania i zwalniania pracowników gminnych.
(3)
Sprawy, wymienione w art. 7 lit. b) i c) dekretu Naczelnika Państwa z dnia 27 listopada 1918 r., przechodzą na wójta, działającego jednoosobowo.

Do art. 80.

§  73.
(1).
Pod działanie postanowień art. 80 podpadają prawa majątkowe, przysługujące z mocy wspólnych aktów nadawczych dawnym gromadom włościańskim albo określonej grupie gospodarzy, jako posiadaczy gruntów, objętych dekretem o uwłaszczeniu włościan z dnia 21 marca 1864 r. i tabelami likwidacyjnemi, w których zapisane są gromadzkie grunta, będące we wspólnem użytkowaniu albo inne prawa majątkowe, jak wspólne pastwiska, wygony, wspólne grunta wsi i dworu, prawa służebności i t. p.
(2)
Do zakresu spraw majątkowych, wymagających decyzji (uchwały) zebrania uprawnionych, należą: likwidacja, t. j. podział wspólnych gruntów pomiędzy poszczególnych gospodarzy-użytkowników, zamiana gruntów, sprzedaż, oddanie w dzierżawę, ustalenie sposobu użytkowania oraz potrzebne czynności zarządu, jak piecza nad gruntami i t. p.
(3)
Kwalifikowana większość 2/3 wszystkich uprawnionych w myśl art. 274 pkt. 1) ustawy o organizacji zarządu gubernji Królestwa Polskiego potrzebna jest w sprawach likwidacji wspólnoty, jak podziału gruntów, będących we wspólnem użytkowaniu, pomiędzy gospodarzy, oraz w innych sprawach rozporządzenia danemi gruntami, jak sprzedaż, zamiana, wieczysta dzierżawa. Nie jest natomiast wymagana kwalifikowana większość w sprawach zwykłego zarządu gruntów; w sprawach tych, zarówno jak w sprawach, wymienionych w art. 271 pkt. 10 i 11 ustawy o organizacji zarządu gubernji Królestwa Polskiego, wystarczy zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich uprawnionych, zgodnie z postanowieniami art. 272 i 273, łącznie z art. 210 i 211 ustawy o organizacji zarządu gubernji Królestwa Polskiego.
§  74.
(1)
Sołtys, jako przewodniczący zebrania uprawnionych, zwołuje je w miarę potrzeby lub na żądanie 1/4 ogółu uprawnionych, kieruje obradami i wpisuje uchwały do specjalnej księgi uchwał zgodnie z art. 275 ustawy o organizacji zarządu gubernji Królestwa Polskiego, czuwa nad wykonaniem uchwał zebrania oraz baczy, ażeby zgodnie z niemi wykonywany był zarząd i piecza nad gruntami wspólnemi.
(2)
W gminach, nie podzielonych na gromady (art. 15 ust. (4) i art. 79), przewodnictwo na zebraniach uprawnionych należy do wójta, albo z jego upoważnienia do podwójciego lub jednego z ławników.