Rozdział 2 - Postanowienia ogólne. - Wykonanie ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.100.769

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

Rozdział  2.

Postanowienia ogólne.

§  2.
(1)
Zwykłą większość głosów, wymaganą w myśl postanowień ustawy samorządowej do powzięcia uchwały i dokonania wyborów przez organ ustrojowy związku samorządowego, stanowią głosy więcej niż połowy obecnych członków danego organu, oddane za wnioskiem, stanowiącym osnowę uchwały, albo na kandydata przy składzie, uprawnionym do podejmowania uchwał, nie wymagających wzmocnionego kompletu (kwalifikowanego quorum).
(2)
Postanowienia dotychczasowych ustaw ustrojowych, jakie ze zmianami, wynikającemi z ustawy samorządowej, określają skutki wstrzymania się od głosowania oraz znaczenie głosu przewodniczącego w razie równości głosów, pozostają nienaruszone.