Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.53.338

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 maja 1921 r.
w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek.

Na mocy § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek, (Dz. Ust. R. P. № 50 poz. 304) zarządzam co następuje:
§  1. 1 (do § 1) Przez nazwą "pudełka" rozumie się wszelkiego rodzaju opakowania zapałek.
§  2. (do § 2) Pobieranie akcyzy od zapałek, sprowadzonych z zagranicy, odbywa się wedle następujących zasad:
1) Zapałki sprowadzane być mogą z zagranicy wyłącznie przez urzędy celne kolejowe; od zasady tej dozwolone są wyjątki co do zapałek, wiezionych przez podróżnych w ilościach wolnych od opłaty celnej.
2) Urzędy celne ograniczają się do pobierania wyłącznie należności celnych; dotyczy to także tych urzędów, które (w b. zaborze austrjackim) pobierały dotychczas równocześnie z cłem także akcyzę.
3) Równocześnie z ocleniem zawiadamiają urzędy celne o wysłaniu zapałek władzę skarbową miejsca przeznaczenia zapałek, podając w zawiadomieniu: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz bliższy adres odbiorcy, a dalej numer wozu kolejowego oraz wagę, ilość skrzyń, ilość pojedynczych pudełek w skrzyni i ilość ogólną (tę ostatnią ilość cyfrowo i słownie), a wszystko to według deklaracji celnej, wreszcie numer i datę tejże deklaracji (kwitu celnego).

Zawiadomienia te 'wysyłać, należy w listach poleconych do właściwej władzy skarbowej II instancji.

4) Władza, która otrzymała od urzędu celnego rzeczone zawiadomienie, wydaje bezzwłocznie dalsze zarządzenia co do obanderolowania zapałek względnie, w wypadku zmiany miejsca przeznaczenia ze pałek, skierowuje zawiadomienie do innej właściwej władzy (również w liście poleconym).
5) Zarządy stacji kolejowych odbiorczych obowiązane są o nadejściu każdej przesyłki zapałek donieść najbliższemu organowi kontroli skarbowej jeszcze przed wydaniem przesyłki do rąk odbiorcy.
6) Odbiorca zapałek, otrzymawszy zawiadomienie kolejowe o nadejściu przesyłki, obowiązany jest donieść o tem najpóźniej do 24 godzin najbliższemu organowi kontroli skarbowej oraz wykupić w kasie skarbowej (urzędzie podatkowym) banderole w takiej ilości, jaką była ilość poddanych ocleniu zapałek. Gdyby przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia z ubytkiem zapałek, to w wypadku tym nieużyte do naklejenia na pudełkach banderole, stają się własnością Skarbu Państwa i kontrola skarbowa oddaje banderole te z powrotem do kasy ze stosownem pismem, a kasa zapisuje je w odnośnym rejestrze na przychód i wydaje na to potwierdzenie kontroli skarbowej. Potwierdzenie to dołącza kontrola skarbowa do sprawozdania, jakie o dokonanem obanderolowaniu całej przesyłki przedłożone być ma władzy w punkcie 3 wymienionej.
§  3. 2 (do § 4 ust. 2) Zwrot kosztów przygotowania banderol pobiera się w wysokości dziesięciu marek za tysiąc sztuk. Zatem łącznie z akcyzą cena sprzedażna tysiąca sztuk banderol wynosi tysiąc dziesięć marek, z czego przypada na akcyzę 1.000 mk., a na zwrot kosztów sporządzenia banderol 10 mk. Każdą z tych należności zarachowuje się osobno.
§  4. (do § 8 ust. 2) Ceny zapałek będą Ustanawiane na podstawie przepisów obowiązujących.
§  5. (do § 11) W b. zaborze austrjackim dopuszczalny jest wedle art. 11 obieg nieobanderolowanych zapałek jeszcze przez przeciąg jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 roku o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek (Dz. Ust. R. P. № 50 poz. 304).

Z upływem więc tego terminu osoby, posiadające nieobanderolowane zapałki, obowiązane są wykupić banderole po pełnej podwyższonej cenie i nakleić je na pudełka. Wydanie potrzebnych w tym celu zarządzeń pozostawia się władzom skarbowym II instancji.

§  6. Poza wypadkami, określonemi w § 11, powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 53, poz. 304), zapasy zapałek, znajdujących się już w obiegu, podwyższonej akcyzie nie podlegają.

Ulegają natomiast podwyższonej akcyzie zapasy, znajdujące się w dniu wejścia w życie powołanego rozporządzenia Rady Ministrów w fabrykach zapałek oraz w lokalach składowych osób, które sprowadziły zapałki z zagranicy (§ 5), a to w szczególności:

1) W b. zaborze austrjackim, gdzie system banderolowy stosowany dotychczas nie był, dokona się to w ten sposób, że banderole, któremi zapałki te muszą być przed wypuszczeniem w obrót opatrzone, sprzedawać się tam będzie odrazu po cenie, odpowiadającej podwyższonej akcyzie.

Kwoty, jakieby uiszczono już na poczet akcyzy od tych zapałek bezpośrednio, mają być albo zwrócone, albo też zaliczone na poczet cen kupna banderol.

2) W b. zaborze rosyjskim, gdzie banderoluje się zapałki już obecnie, i gdzie wskutek tego zachodzi możliwość istnienia w fabrykach i w rzeczonych lokalach składowych zapasów zapałek opatrzonych już banderolami, nabytemi po dotychczasowej niższej cenie, - dozwala się na wypuszczenie tych zapałek w obrót pod warunkiem dopłacenia różnicy pomiędzy dotychczasową, a podwyższoną ceną banderoli.
§  7. Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek (Dz. Ust. R. P. № 50, poz. 304) ustają wszelkie dotychczasowe ograniczenia co do obrotu zapałek pomiędzy b. zaborem austrjackim, a b. zaborem rosyjskim.

Sprowadzanie zapałek z b. zaboru pruskiego dozwolone będzie, jak dotychczas, tylko za uzyskaniem pozwolenia Ministerstwa Skarbu; nie dotyczy to jednak zapałek sprowadzanych wprost z zagranicy przez obszar b. zaboru pruskiego.

1 § 1 zmieniony przez § 7 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.106.780) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1922 r.
2 Z dniem 1 stycznia 1922 r. w § 3 nin. rozporządzenia podwyższa się od 1 stycznia 1922 r. zwrot kosztów sporządzenia banderol z dotychczasowych dziesięciu marek za tysiąc sztuk na czterdzieści marek za tysiąc sztuk. Zatem łącznie z akcyzą wynosić będzie cena sprzedażna tych banderol, począwszy od 1 stycznia 1922 r. 2.040 mk. za tysiąc sztuk, z czego przypadnie na akcyzę 2,000 mk. a na zwrot kosztów sporządzenia banderol 40 mk. Zgodnie z § 7 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.106.780).