Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1042

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 grudnia 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1027) zarządza się co następuje:
Zapasy kwasu octowego, znajdujące się w dniu wejścia w życie na wstąpię powołanego rozporządzenia Rady Ministrów poza wytwórnią kwasu octowego lab składu celnego podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości 120.000 mk. za 1 kg. kwasu bezwodnego. Od dodatkowego opodatkowania wolne są zapasy kwasu octowego poniżej i kg. mocy 80%.

Posiadacza podlegających dodatkowemu opodatkowaniu zapasów kwasu octowego winni zgłosić w przeciągu pięciu dni pisemnie w 3 egzemplarzach cały zapas kwasu octowego w b. zaborze rosyjskim właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zaborze austrjackim i pruskim najbliższemu oddziałowi kontroli skarbowej, podając wagę i moc kwasu octowego, tudzież miejscowość i miejsce przechowania tegoż.

Odbiorcy posyłek kwasu octowego, wysłanych przed dniem wejścia w życie na wstąpię powołanego rozporządzenia Rady Ministrów a odebranych po tym dniu obowiązani są zgłosić je powyżej wymienionym urzędom w przeciągu 5 dni po odbiorze.

Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wniesionego zgłoszenia, potwierdzi na wszystkich egzemplarzach zgłoszenia dzień zgłoszenia, kwotę należnego dodatkowego podatku i kasę skarbową, w której należy uiścić ten podatek.

Jeden egzemplarz zgłoszenia zwróci ten organ zgłaszającemu, drugi prześle kasie skarbowej, a trzeci po wpisaniu don daty uiszczenia podatku prześlą w drodze służbowej izbie skarbowej.

Zgłaszający winien uiścić przypadający dodatkowy podatek w ciągu dni trzech, licząca od dnia doręczenia wymiaru. Niezapłacony w terminie dodatkowy podatek należy ściągnąć w drodze przymusowej w sposób przepisany dla podatków bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki obliczonymi po 2% miesięcznie od dnia płatności.

Kasy skarbowe obowiązane są zapisać pobrany dodatkowy podatek w rejestrze dodatkowych opłat od kwasu octowego i wydać wpłacającemu pokwitowanie z odbioru.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie równocześnie z dniem ogłoszenia na wstępie powołanego rozporządzenia Rady Ministrów.