Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze... - Dz.U.1923.39.273 - OpenLEX

Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.39.273

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 marca 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek (Dz. U. R. P. № 36 poz. 238) zarządza się co następuje:
Cena sprzedażna opasek podatkowych na zapałki, łącznie z kosztami ich sporządzenia, wynosi 81.000 mk. pol. za 1.000 sztuk z czego przypada na podatek (akcyzę) 80.000 mk. pol., a na zwrot kosztów sporządzenia opasek 1.000 mk. pol.
Każde pudełko, zawierające nie więcej, jak 60 sztuk zapałek, musi być oklejone jedną opaską podatkową za 80 mk. pol. Wyjątek stanowią książeczki z zapałkami, zawierające conajwyżej 25 zapałek, które mogą być po dwie sztuki oklejone jedną opaską podatkową za 80 mk. pol.

Opaski podatkowe muszą być w ten sposób naklejane, aby przy otwieraniu pudełka względnie książeczki, musiały ulec zniszczeniu t. j. przedarciu.

Dodatkowemu podatkowi od zapałek podlegają zapasy przekraczające ilość 500 pudełek normalnych (o zawartości nie więcej, jak 60 zapałek) względnie przekraczające 1.000 książeczek o zawartości conajwyżej po 25 zapałek.

Kto zatem w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 36 poz. 238) posiada zapas zapałek, przekraczający powyższe ilości, obowiązany jest w ciągu dni trzech zgłosić ten zapas do dodatkowego opodatkowania:

a)
na obszarze b. zaboru austrjackiego w najbliższym dziale kontroli skarbowej,
b)
na obszarze b. zaboru rosyjskiego u inspektora kontroli skarbowej, wreszcie
c)
na obszarze b. zaboru pruskiego w kontroli skarbowej.

Zgłoszenie należy uiścić w 3 egzemplarzach, podając w niem ilość pudełek względnie książeczek podlegających dodatkowemu opodatkowaniu, dokładne miejsce przechowania tychże, imię, nazwisko i miejsce zgłoszenia posiadacza zapałek.

Organ skarbowy wciąga przyjęte zgłoszenie do założonego na ten cel zapisku, oblicza przypadający dodatkowy podatek, wpisuje we wszystkich trzech egzemplarzach zgłoszenia numer bieżący zapisku, dzień i miesiąc zgłoszenia zapasu zapałek, kwotę przypadającego dodatkowego podatku, tudzież kasę skarbową, w której tenże podatek ma być zapłacony, poczem zwraca jeden egzemplarz zgłaszającemu zapas, drugi przesyła właściwej kasie skarbowej, a trzeci przedkłada po zamknięciu zapisku w drodze służbowej właściwemu urzędowi akcyz i monopoli (dyrekcji okręgu skarbowego) po uwidocznieniu w nim dokładnej daty i kwoty zapłaconego podatku celem przesłania go do izby skarbowej (wydziału skarbowego). Organ skarbowy ma prawo sprawdzić -n» miejscu, czy szczegóły podane w zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
Zgłaszający obowiązany jest zapłacić przypadający dodatkowy podatek w kasie skarbowej w ciągu 3 dni licząc od dnia doręczenia wymiaru. Urzędy skarbowe akcyz i monopoli (dyrekcje okręgi) skarbowego) uprawnione są do odroczenia na przeciąg 30 dni zapłaty dodatkowego podatku w razie okoliczności wyjątkowo na uwzględnienie zasługujących. W tym wypadku jednak zapasy zapałek muszą być wzięte pod zamknięcie urzędowe aż do chwili zapłacenia podatku.

Niezapłacony w terminie podatek należy ściągnąć w drodze przymusowej w sposób przepisany dla podatków bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki obliczonemi po 1% miesięcznie, licząc od dnia płatności.

Dodatkowe opodatkowanie zapasów odbywa się bez naklejania na pudełka dodatkowej opaski podatkowej.
Wytwórcy zapałek obowiązani są cały zapas opasek podatkowych, zakupionych po dotychczas obowiązujących niższych cenach przedłożyć wraz z konsygnacją właściwej kasie skarbowej do dodatkowego ostemplowania pieczątką urzędową i zapłacić różnicę miedzy dotychczasową, a obecną ceną sprzedażną, a kwit otrzymany dołączyć do rachunku opasek podatkowych.

Kasy skarbowe obowiązane są zapisać pobrany dodatkowy podatek w rejestrze dodatkowych opłat od zapałek, odnośną konsygnację dołączyć do rejestru i wydać pokwitowanie z odbioru wraz z przestemplowanemi opaskami podatkowemi.

Kasy skarbowe, którym powierzono sprzedaż opasek podatkowych, powinny wydawać takowe na przyszłość po nowych cenach.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie powołanego na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów.