§ 1. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu... - Dz.U.1923.38.262 - OpenLEX

§ 1. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.262

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.
§  1.
Producenci drożdży prasowanych są obowiązani przeprowadzić w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia inwenturę opasek podatkowych, pozostałych na ten dzień, cały zapas opasek podatkowych zakupionych po dotychczasowych cenach przedłożyć wraz z konsygnacją właściwej kasie skarbowej do dodatkowego ostemplowania pieczęcią urzędową i zapłacić różnicę między dotychczasową, a obecną ceną sprzedażną, otrzymany zaś kwit dołączyć do książki obrachunkowej.

Kasy skarbowe są obowiązane pobrać dodatkowy podatek, wpisać pobranie tegoż do rejestru dodatkowych opłat od drożdży, dołączyć konsygnacją do rejestru i wydać wpłacającemu pokwitowanie odbioru, tudzież przestemplowane opaski.

Kasy skarbowe, którym poruczono sprzedaż opasek podatkowych, winny począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 34, poz. 224) wydawać opaski podatkowe wytwórcom drożdży na ich zamówienia po nowych cenach, a więc 100-gramowe po 300 mk., a 500-gramowe po 1.500 mk.