Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze... - Dz.U.1923.38.260 - OpenLEX

Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.260

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 kwietnia 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 34, poz. 222) zarządza się co następuje:
Dodatkowy podatek.
1)
Wino musujące, znajdujące się w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 34, poz. 222) poza wytwórnią wina musującego lub składu celnego,

podlega dodatkowemu opodatkowaniu w wymiarze podanym w ustępie 4.

2)
Do win musujących, podlegających dodatkowemu podatkowi, należą wszystkie wina, wina owocowe (wina z owoców i jagód), napoje zawierające wino owocowe o zawartości alkoholu ponad jeden procent objętości, z których przy otworzeniu flaszki uchodzi, burząc się kwas węglowy.
3)
Uwolnione od dodatkowego opodatkowania jest wino musujące znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych, które wina musującego ani nie sprzedają, ani nie szynkują, jeśli łączny zapas w całych flaszkach lub na całe flaszki przerachowany wynosi nie więcej, jak 10 (dziesięć) sztuk, większe zapasy należy poddać w całości dodatkowemu opodatkowaniu.
4)
Dodatkowy podatek wynosi:
a)
od flaszki wina musującego winogronowego o pojemności ponad 425 do 850 centymetrów kubicznych (cała flaszka) 18.400 marek polskich, jeśli jednak udowodniono, że wino musujące jest sporządzone z wina owocowego - 4.200 marek polskich;
b)
od flaszki wina musującego winogronowego o pojemności 230 do 425 centymetrów kubicznych (pół flaszki) 9.200 marek polskich, a od takiej samej flaszki wina musującego owocowego 2.100 marek polskich;
c)
od flaszki wina musującego winogronowego o pojemności do 230 centymetrów kubicznych (ćwierć flaszki) 4.600 marek polskich, a od takiej samej flaszki wina musującego owocowego 1.050 marek polskich.

Przy flaszkach, których pojemność jest większa jak 850 centymetrów kubicznych liczy się za każde dalsze chociażby tylko zaczęte 230 centymetrów kubicznych pojemności po jednej czwartej stopy podatkowej za całą flaszkę.

5)
Wszystkie naczynia, zawierające wino musujące, są uważane za flaszki.
Kto posiada w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. zapas wina musującego podlegający dodatkowemu opodatkowaniu, jest obowiązany zgłosić v; przeciągu 3 dni pisemnie w 3 egzemplarzach temu oddziałowi kontroli skarbowej względnie urzędowi skarbowemu, w którego okręgu znajduje się zapas podlegający zgłoszeniu; ilość i wielkość flaszek, gatunek wina musującego (wino musujące z winogron albo z owoców), tudzież miejscowość i ubikacje przechowania.

Gdyby wino musujące podlegające zgłoszeniu znajdowało się w transporcie, to obowiązek zgłoszenia i uiszczenia dodatkowego podatku ciąży na odbiorcy towaru, który ma wnieść zgłoszenia najpóźniej do 48 godzin po nadejściu przesyłki.

Urzędowe sprawdzenie.

Organ skarbowy, do którego wniesiono zgłoszenia zapasów, obowiązany jest sprawdzić dokładność zgłoszenia ewentualnie zażądać potrzebnych uzupełnień, a następnie przystąpić bezzwłocznie do sprawdzenia zapasów.

Stwierdzony zapas wina musującego i kwotę dodatkowego podatku oraz kasę skarbową, do której podatek winien być wpłacony, należy uwidocznić na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz zgłoszenia zwraca ten organ zgłaszającemu zapas wina, drugi przesyła do kasy skarbowej celem poboru dodatkowego podatku, a trzeci po uwidocznieniu na nim numeru kwitu kasowego prześle do właściwej władzy skarbowej II instancji.

Zgłaszający obowiązany jest zapłacić przypadający dodatkowy podatek w kasie skarbowej w ciągu 3 dni, licząc od dnia doręczenia mu wymiaru.

Izby skarbowe mogą rozłożyć dodatkowy podatek na 3 raty miesięcznie za opłatę 12°/0 w stosunku rocznym.

Na znak dodatkowego opodatkowania umieszczą organa skarbowe na etykiecie Flaszki z winem musującem adnotację i pieczęć urzędową.

Wytwórcy wina musującego obowiązani są cały zapas opasek podatkowych, zakupionych po dotychczas obowiązujących niższych cenach przedłożyć wraz z asygnacją w kasie skarbowej do dodatkowego ostemplowania i zapłacić różnicę między dotychczasową, a nową ceną sprzedaży, kwit zaś dołączyć do rachunku opasek podatkowych.

Kasy skarbowe obowiązane są pobrać dodatkowy podatek i zapisać w rejestrze dodatkowych opłat od wina musującego - odnośną konsygnację dołączyć do rejestru i wydać pokwitowanie wraz z przestemplowanemi opaskami podatkowemi.

Kasy skarbowe, którym powierzono sprzedaż opasek podatkowych, zobowiązane są dotychczasowy zapas opasek podatkowych przestemplować pieczęcią urzędową i wydawać je tylko po nowych cenach.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.