Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 27 grudnia 1921 r.
w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu i sposobie pobierania podatku od zapałek na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu i sposobie pobierania podatku od zapałek na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 100, poz. 719) zarządza się co następuje:
§  1. Kasy skarbowe zaopatrują się w przepisane banderole pobierając je za zamówieniami w izbach skarbowych (Wydział Ogólny-Oddział Gospodarczy), które je znów zamawiają w głównym urzędzie kasowym Ministerstwa Skarbu w Warszawie.

Cena sprzedażna banderol wynosi według postanowienia Ministerstwa Skarbu łącznie z kosztami ich sporządzenia kwotę 2040 Mk. za 1000 sztuk, z czego przypada na podatek (akcyzę) 2000 Mk. a na zwrot kosztów sporządzenia 40 Mk.

§  2. Wytwórcy i sprowadzający zapałki z zagranicy mają zaopatrywać się w potrzebne banderole w kasach skarbowych za pomocą zamówień według załączonego wzoru № 1 które mają przedłożyć kasie skarbowej w 2 egzemplarzach. Kasa skarbowa stwierdza na 1 egzemplarzu wydanie zamówionych banderoli umieszczając na nim pozycję księgi rozchodu banderoli i wręcza go zamawiającemu, drugi zaś zatrzymuje u siebie jako załącznik księgi rozchodu banderoli (§ 178 Instr. dla kas skarbowych).
§  3. Wytwórcy i sprowadzający zapałki z zagranicy mają na otrzymane w kasie skarbowej banderole prowadzią księgę przychodu i rozchodu według załączonego wzoru № 2, do której mają dołączać zwrócone im przez kasy skarbowe egzemplarze zamówień.

Księgi te należy prowadzić rocznie a następnie przez dalsze trzy lata przechowywać starannie i na żądanie urzędów skarbowych okazywać.

§  4. Banderole mają być nalepione- na tej stronie pudełka, z której je się otwiera tak, aby przy pierwszem otworzeniu pudełka banderola musiała ulec rozdarciu.
§  5. Pobieranie podatku od zapałek, sprowadzonych z zagranicy, odbywa się wedle następujących zasad:
1) Zapałki sprowadzane być mogą z zagranicy wyłącznie przez urzędy celne kolejowe; od zasady tej dozwolone są wyjątki co do zapałek, wiezionych przez podróżnych w ilościach wolnych od opłaty celnej.
2) Urzędy celne ograniczają się do pobierania wyłącznie należności celnych; dotyczy to także tych urzędów, które (w b. zaborze austrjackim) pobierały dotychczas równocześnie z cłem także akcyzę.
3) Równocześnie z ocleniem zawiadamiają urzędy celne o wysłaniu władzę skarbową miejsca przeznaczenia zapałek, podając w zawiadomieniu: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz bliższy adres odbiorcy, a dalej numer wozu kolejowego oraz wagę, ilość skrzyń, ilość pojedynczych pudełek w skrzyni i ilość ogólną (tę ostatnią ilość cyfrowo i słownie), a wszystko to według deklaracji celnej wreszcie numer i datę tejże deklaracji (kwitu celnego).

Zawiadomienia te wysyłać należy w listach poleconych do właściwej władzy skarbowej II instancji.

4) Władza, która otrzymała od urzędu celnego rzeczonej zawiadomienie, wydaje bezzwłocznie dalsze zarządzenia co do obanderolowania zapałek względnie, w wypadku zmiany miejsca przeznaczenia zapałek, skierowuje zawiadomienie do innej właściwej władzy (również w liście poleconym).
5) Odbiorca zapałek, otrzymawszy zawiadomienie kolejowe o nadejściu przesyłki, obowiązany jest donieść o tem najpóźniej do 24 godzin najbliższemu organowi kontroli skarbowej oraz wykupić w kasie skarbowej (urzędzie podatkowym) banderole w takiej ilości, jaką była ilość podanych do oclenia zapałek. Gdyby przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia z ubytkiem zapałek, to w wypadku tym nie użyte do naklejenia na pudełkach banderole stają się własnością Skarbu Państwa i kontrola skarbowa oddaje banderole te z powrotem do kasy ze stosownym pismem, a kasa zapisuje je w odnośnym rejestrze na przychód i wydaje na to potwierdzenie kontroli skarbowej. Potwierdzenie to dołącza kontrola skarbowa do sprawozdania, jakie o dokonanym obanderolowaniu całej przesyłki przedłożone być ma władzy w punkcie 3 wymienionej.
§  6. Zgłoszenie zapałek do dodatkowego opodatkowania ma nastąpić pisemnie w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz zgłoszenia zatrzymuje urząd skarbowy u siebie a drugi zwraca zgłaszającemu potwierdzając na nim zgłoszenie. Na podstawie zgłoszenia sprawdzą organy skarbowe zapasy zapałek i wynik umieszczą na obu egzemplarzach zgłoszenia, poczem odeślą 1 egzemplarz zgłoszenia do kasy skarbowej. Z drugim egzemplarzem zgłoszenia ma się zgłaszający zwrócić do kasy skarbowej celem wykupienia potrzebnej ilości banderoli. Zgłoszenie to zastępuje w tym wypadku zamówienie potrzebnych banderoli.

Stwierdzone przy sprawdzaniu zapasów różnice nie przekraczające 10% ponad ilość zgłoszoną nie powoduje wdrożenia postępowania karnego.

§  7. Uchyla się §§ 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23a, 24 ustępy 6 i 7, 43, 44 i 47 niemieckich przepisów wykonawczych z dnia 30 sierpnia 1909 do niemieckiej ustawy o opodatkowaniu środków do zapalania z dnia 15 lipca 1909 (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 814) zawartych w Dzienniku Centralnym Rzeszy Niemieckiej z r. 1909 str. 864 i zmienionych dalszemi przepisami, zawartemi w Dzienniku Centralnym Rzeszy Niemieckiej z r. 1910 str. 204, z r. 1911 str. 21 28, 258, 260, z r. 1912 str. 423 i z r. 1913 str. 148 i 151, oraz wszystkie inne przepisy niemieckie sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.
§  8. Ustanowione w § 36 niem. rozporz. wykonawczych należytości wymierza się według obecnie obowiązujących przepisów o należytościach urzędników państwowych.
§  9. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z procą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1922 r.

Wzór № 1

do § 2 rozp. wyk. Min. b. Dz. Pr. (poz. 45)

URZĄD PODATKÓW POŚREDNICH ..........

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ ...........

ZAMÓWIENIE Nr ........

banderoli do zapałek.

Do

kasy skarbowej

w ............

Zamawiam banderolą do zapałek w ilościArkuszy po sztukRazem sztukOgólna cena
Mk.fen.

..................... dnia ................. 1921.

(Firma)

podpis zamawiającego.

Zgodnie z drugim egzemplarzem

................. dnia .....19

Urząd ...........

podpis

Zapis pod poz. księgi rozchodu

banderoli

................ dnia ..........19

Kasa skarbowa

Druk płatny arkusz po ................

Wzór № 2

do § 3 rozp. wyk. Min. b. Dz. Pr. (poz. 45)

URZĄD PODATKÓW POŚREDNICH .............

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ ..............

KSIĄŻKA Nr .....

przychodu i rozchodu banderoli do zapałek

firmy:

właściciela fabryki (składu) zapałek

w ...............................

za rok budżetowy 19..../19....

Pouczenie:

1) Na przychód należy wpisywać każdy pobór banderoli pod

osobną pozycją.

2) Na rozchód należy wpisywać każdodzienne zużycie banderoli z

końcem dnia.

3) Książkę należy na żądanie organów kontroli Skarbowej okazać

i oddać do przeglądnięcia a po ukończeniu roku przechowywać

ją przez trzy lata.

Składa się z arkuszy ..................

Druk płatny, zeszyt po ................