Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 stycznia 1922 r.
celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 w przedmiocie opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 50, poz. 307) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. w przedmiocie opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. r. 1922, № 2, poz. 9) zarządza się co następuje:

I.

Postanowienia ogólne.

§  1. Wyrób drożdży prasowanych odbywać się. może wyłącznie w urządzonych na ten cel fabrykach, pędzących spirytus (w gorzelniach drożdżowo-spirytusowych) i w specjalnych zakładach nieprzerabiających zacierów i odpadków drożdżowych na spirytus (w drożdżowniach niepędzących spirytusu).

W browarach można przerabiać drożdże płynne piwne na prasowane pod warunkiem uzyskania na ten cel pozwolenia władzy skarbowej II instancji i pod warunkiem zastosowania się do ogólnych przepisów i wymagań dotyczących wyrobu drożdży prasowanych.

Wypad spirytusu w gorzelniach drożdżowych podlega ogólnym przepisom o wyrobie spirytusu z uwzględnieniem specjalnych przepisów dotyczących wyrobu drożdży prasowanych.

§  2. W drożdżowniach, w których nie pędzi się spirytusu nie mogą być ustawione przyrządy destylacyjne; takie drożdżownie nie mogą mieć wewnętrznego połączenia z gorzelniami, destylarniami i browarami.
§  3. Rok obrachunkowy dla drożdżowni (kampanja) rozpoczyna się 1 października jednego roku, a kończy się 30 września następnego roku.

Okres ruchu winien być oznajmiony i nie może być krótszy niż 3 dni.

§  4. Drożdżownie niepołączone z pędzeniem spirytusu obowiązane są zgłosić, w jaki sposób użyte będą odpadki i pozostałości z fabrykacji drożdży.

Jeżeli te odpadki będą wywożone, wówczas każdy ich transport należy zaksiążkować w książce obrachunkowej z wyznaczeniem ilości wywiezionych odpadków, imienia i nazwiska nabywcy i miejscowości, do której transport wysłano.

O ile odpadki takie będą niszczone, jako nie-nadające się do użytku, wówczas niszczenie ich winno się odbywać w obecności organów skarbowych kontrolujących drożdżownie, które mają spisać akt i dołączyć go do odnośnej pozycji rozchodu książki obrachunkowej. W drożdżowniach, w których odpadki drożdżowe ulegają stale niszczeniu i które posiadają w tym celu odpowiednie urządzenia (odpływy do głównego ścieku i t. p.) nie należy spisywać aktu niszczenia odpadków drożdżowych.

II.

Postanowienia szczegółowe.

§  5. Przedsiębiorca zamierzający uruchomić fabryką drożdży prasowanych winien donieść o tem władzy skarbowej I instancji (gł. urzędowi skarbowemu, urzędowi dla akcyz i monopoli, dyrekcji okręgu skarbowego) I prosić o sprawdzenie i wymiar naczyń.

Do prośby tej należy prócz zaświadczenia właściwego starostwa, że fabryka ta jako też jej urządzenie, odpowiada przepisom budowlanym i sanitarnym, dołączyć jeszcze w 3 egzemplarzach:

a) odręczny szkic sytuacyjny fabryki,
b) szczegółowy opis lokalności fabryki i ich urządzeń,
c) spis znajdujących się w fabryce naczyń z podaniem ich pojemności i rozmiarów,
d) krótki opis postępowania technicznego,
e) podać, kto będzie kierował ruchem i kto będzie udzielał wyjaśnień organom skarbowym w nieobecności przedsiębiorcy i kto będzie odpowiadał za należyte prowadzenie fabryki tudzież ilość i wartość opasek podatkowych (banderoli), którą pobierze fabryka w ciągu kampanji do banderolowania drożdży.

Po otrzymaniu powyższego doniesienia z załącznikami władza skarbowa I instancji zarządza oględziny (weryfikację) lokali fabryki, przemiar znajdujących się naczyń oraz urzędowe oznaczenie i ocechowanie tychże; czynność tę przeprowadzają wyznaczone w tym celu przez władzę skarbową I instancji organy kontroli skarbowej w obecności kierownika ruchu, wzgl. przedsiębiorcy, a ten ostatni obowiązany jest udzielić organom skarbowym wszelkiej pomocy.

Z powyższej czynności należy spisać protokuł weryfikacyjny w 3 egzemplarzach, dołączyć do każdego z nich po jednym egzemplarzu wymienionych wyżej a) do e) załączników. Protokuły sprawdzenia (weryfikacyjne) podpisują organy skarbowe przeprowadzające weryfikację i kierownik ruchu, ewentualnie przedsiębiorca.

Władza skarbowa I instancji rozpatruje cały akt sprawdzenia (protokuł weryfikacyjny) i jeżeli nie zachodzi potrzeba dalszych uzupełnień przedkłada go władzy skarbowej I! instancji do zatwierdzenia.

W zezwoleniu na uruchomienie fabryki drożdży prasowanych władza skarbowa II instancji podaje urząd skarbowy, do którego przedsiębiorca wnosić ma deklarację ruchu i wszelkie doniesienia o zmianach w urządzeniu fabryki, tudzież kasę skarbową, w której pobierać należy oznaczoną ilość opasek podatkowych (banderoli i uwiadamia o tem odnośną kasę skarbową).

Jeden egzemplarz zatwierdzonego aktu sprawdzenia wydaje się przedsiębiorcy fabryki drożdży prasowanych, który ma go przechowywać starannie w fabryce i okazywać na żądanie organów skarbowych, drugi udziela się władzy skarbowej I instancji, a trzeci pozostaje we władzy skarbowej II instancji.

Doniesienie o zamierzonych zmianach w urządzeniu fabryki drożdży przed rozpoczęciem lub podczas rocznej kampanji należy wnosić do władzy skarbowe) I instancji w 3 egzemplarzach.

Jeden egzemplarz zaopatrzony w potwierdzenie wniesienia zwraca władza skarbowa, I instancji przedsiębiorstwu, a równocześnie zarządza urzędowe sprawdzenie zaszłych zmian.

Nowo sprawione naczynia i przyrządy oznacza się, jako dalszy ciąg już istniejących, liczbami porządkowemi; numerami usuniętych z użycia dawnych naczyń i przyrządów oznacza się zastępujące je nowo sprawione.

Jeżeli w urządzeniu fabryk! drożdży prasowanych zaszła zmiana tylko małoznaczna, możną odstąpić od sporządzenia nowego protokułu: w tym wypadku dołącza się do dotychczasowego aktu sprawdzenia nowy akt sprawdzenia tych zmian, jako ciąg dalszy.

Fabrykę drożdży prasowanych należy oznaczyć na zewnątrz widocznym napisem. Postanowienia powyższe odnoszą się także do istniejących fabryk drożdży.

§  6. Kasa skarbowa wciąga do przedłożonej przez przedsiębiorcę względnie kierownika ruchu poświadczonej przez właściwy urząd skarbowy 1 inst. książki poborowej ilość i wartość zamówionych i wydanych opasek podatkowych (banderoli) do oklejania drożdży prasowanych i wpis ten stwierdza podpisem i pieczęcią urzędową.

Przedsiębiorca względnie kierownik ruchu fabryki drożdży prasowanych winien natychmiast po otrzymaniu znaczków podatkowych przestemplować je pieczęcią fabryczną, wciągnąć je do książki obrachunkowej, a następnie przechować je w fabryce w takim porządku, aby je można w każdej chwili łatwo i prędko przeliczyć.

Opaski podatkowe do oklejenia drożdży prasowanych wydaje się pod kontrolą organu skarbowego codziennie w potrzebnej ilości. Opasek podatkowych uszkodzonych w czasie ich używania kasa skarbowa nie wymienia.

§  7. Przed rozpoczęciem ruchu przedsiębiorca względnie kierownik ruchu fabryki drożdży prasowanych obowiązany jest przedłożyć organowi skarbowemu, wyznaczonemu do przyjmowania ogłoszeń, deklarację ruchu w 3 egzemplarzach.

Deklaracja na ruch fabryki drożdży prasowanych powinna zawierać następujące dane:

1) ilość produktów wyznaczonych na zaciery,
2) w których dniach i w jakich godzinach będą robione zaciery,
3) czas, w którym zaciery będą podane fermentacji,
4) w jakich godzinach będzie się odbywać formowanie i ważenie wyprasowanych drożdży i
5) w jaki sposób mają być użyte odpadki fabrykacji.

W fabrykach przerabiających drożdże piwne na prasowane należy podać w deklaracjach, w których dniach będzie się odbywać płukanie, cedzenie, prasowanie i formowanie drożdży z podaniem godziny ich ważenia.

§  8. Drożdże prasowane po wyjściu z pod prasy powinny być odważone, a waga ich wciągnięta do książki obrachunkowe) i następnie sformowane w cegiełki (płytki) 100 gramowe lub 500 gramowe. Nadwaga na wyschnięcie może wynosić 5% wagi dozwolonej normy wagowej.

W oddziale formowania i odważania drożdży prasowanych ma być ustawiona należycie ocechowana waga z ciężarkami do sprawdzenia wagi cegiełek drożdżowych.

Formowanie drożdży do czasu opakowania I samo opakowanie winny odbywać się w osobnym oddziale na ten cel wyznaczonym.

Do opakowania cegiełek drożdży prasowanych wolno używać tylko takiego papieru, który nadaje się do naklejenia banderoli; w szczególności nie wolno używać w tym celu papieru błyszczącego lub parafinowanego.

Do opakowania cegiełek drożdżowych ma być uwidoczniona firma i miejscowość przedsiębiorstwa, data wyrobu, odciśnięty stempel fabryczny.

Drożdże prasowane, które po odważeniu i zaciągnięciu do księgi obrachunkowej nie zostaną tego samego dnia wydane do formowania w cegiełki, winny być dla kontroli przechowywane, aż do czasu formowania ich w osobnym oddziale w naczyniach na ten cel przeznaczonych i zaopatrzonych w tarę.

§  9. Na opakowane cegiełki (płytki) drożdżowe należy nałożyć opaski podatkowe przez całą długość cegiełki starannie i trwale w ten sposób, aby bez uszkodzenia opaski nie można było wyjąć drożdży z opakowania. Cegiełki winny być zaopatrzone opaskami podatkowemi odpowiednio do swej wagi.

Drożdże prasowane, zaopatrzone w opaski (banderole) przechodzą do wolnego obrotu.

§  10. Jeżeli wyprodukowane drożdże okażą się niezdatnemi do użycia, wówczas mogą być w obecności organu skarbowego zniszczone po poprzedniem sprawdzeniu przez tego ostatniego ilości wagi i przyczyny niezdatności drożdży do użycia.

Organ skarbowy spisuje protokuł zniszczenia drożdży w 3 egzemplarzach; protokuł ten podpisuje również przedsiębiorca względnie kierownik ruchu 1 2 świadków, jeden egzemplarz dołączyć należy do książki obrachunkowej, drugi przesłać natychmiast władzy skarbowej I instancji, a trzeci do władzy skarbowej II instancji.

§  11. Przerabianie i przeformowanie drożdży prasowanych po wypuszczeniu z fabryki jest wzbronione.
§  12. W każdej fabryce drożdży prasowanych należy prowadzić książkę obrachunkową wedle załączonego wzoru (załącznik 1), dalej księgę robotników zajętych w fabryce i rachunek opasek podatkowych (banderoli). Wpisy do książki obrachunkowej wciągać należy codziennie i niewolno ich odkładać na dzień następny.

Do obrachunku opasek podatkowych wciągać należy ilość nabytych i codziennie rozchodowanych opasek podatkowych.

Za należyte prowadzenie powyższych ksiąg odpowiada kierownik ruchu względnie przedsiębiorca fabryki drożdży prasowanych.

Z końcem każdego miesiąca ruchu należy przeprowadzić obrachunek w 2 egzemplarzach na podstawie danych książki obrachunkowej. Jeden egzemplarz obrachunku zaopatrzony podpisami organu skarbowego, kierownika ruchu i przedsiębiorcy 'fabryki należy dołączyć do księgi obrachunkowej, a drugi taki sam egzemplarz wraz z odpisem książki obrachunkowej przedłożyć do dnia 5 następnego miesiąca przez władzę skarbową I instancji do władzy skarbowej II instancji.

Władza skarbowa II instancji jest obowiązaną sporządzić na podstawie sprawdzonych obrachunków i odpisów książki obrachunkowej szczegółowy wykaz obrotu drożdży i uzyskanych z tego tytułu opłat skarbowych w swoim okręgu i przedłożyć go Ministerstwu Skarbu w końcu miesiąca.

Po ukończeniu kampanji należy przeprowadzić roczny obrachunek, zestawić i przenieść remanenta ze starej do nowej książki obrachunkowej. W starej książce obrachunkowej należy drożdże, jakie otrzymano z produktów zawartych przed 1 października odnośnej kampanji, wciągnąć na przychód do tej książki i dopiero wyprowadzony w niej ogólny remanent przenieść do nowej książki. Rezultaty formowania drożdży, uzyskanych z powyższych zacierów po 1 października w osobne cegiełki i oklejanie ich opaskami podatkowemi po 1 października należy wpisać już do nowej książki obrachunkowej.

Zamkniętą książkę magazynową wraz z załącznikami należy przedłożyć w drodze służbowej do władzy skarbowej II instancji, która zużytkuje z tej książki dane za kampanję dla sporządzenia swego wykazu za kampanję, a następnie przesyła książki wraz ż dowodami i odpisem swego wykazu za kampanję, do odnośnej Izby Kontroli Państwa celem zrewidowania.

Po scenzurowaniu zostanie książka obrachunkowa zwrócona przedsiębiorstwu celem przechowania przez 3 lata.

§  13. Fabryka drożdży prasowanych pozostaje pod stałą kontrolą organów skarbowych.

Organy kontrolujące mają sprawdzać, czy fabrykacja drożdży odbywa się zgodnie z przepisami i warunkami deklaracji, czy waga opakowania i sposób oklejania drożdży opaskami podatkowemi odpowiadają przepisom, wymogom i czy drożdży nie wypuszcza się z fabryki bez opodatkowania.

Obliczenia obrotu drożdżowni i skontrolowania fabrykacji należy dokonywać przez porównanie rzeczywistej ilości wyrobionych i zważonych drożdży z ilością drożdży obanderolowanych z uwzględnieniem strat i braków przy fabrykacji. Straty i braki mogą pochodzić: a) z 570 dozwolonej nadwagi, b) ze strat pochodzących z naturalnego wysyłania drożdży podczas przechowywania ich w fabryce przed formowaniem, c) ze strat przy formowaniu i ważeniu, d) ze strat pochodzących skutkiem zniszczenia zepsutych drożdży, e) z ilości drożdży użytych we własnej fabryce drożdżowo-spirytusowej do zacierów spirytusowo-drożdżowych.

III.

Postanowienia przejściowe.

§  14. Osoby obowiązane w myśl § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 50 poz. 307) do zgłoszenia zapasów drożdży prasowanych, będących w ich posiadaniu, do dodatkowego opodatkowania mają zgłoszenie to wnieść w 2 równobrzmiących egzemplarzach, do właściwych urzędów skarbowych. Terminem do którego należy liczyć czasokres trzechdniowy do zgłoszenia zapasów drożdży prasowanych celem dodatkowego opodatkowania jest termin wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 2, poz. 9), a więc dzień 29 stycznia 1922.

Wynik sprawdzenia i sprawdzony zapas drożdży prasowanych, kwotę dodatkowego podatku i kasę poborową, w której to kwotę należy uiścić, należy podać w 2 egzemplarzach zgłoszenia. Jeden egzemplarz zgłoszenia należy zwrócić zgłaszającemu zapasy drożdży, drugi przesłać do urzędu pobierającego.

Dodatkowy podatek od drożdży prasowanych wynosi, o ile drożdży nie zaopatrzono już opaskami podatkowemi, 20 mk. od kg.

Na opakowaniach drożdży prasowanych zgłoszonych do dodatkowego opodatkowania, a niezaopatrzonych w opaski podatkowe dla braku tychże w kasach, należy na znak dodatkowego opodatkowania drożdży umieścić pieczęć urzędową i datę sprawdzenia.

§  15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

KSIĄŻKA OBRACHUNKOWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................