Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZANIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 grudnia 1922 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej.

Na zasadzie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. o podwyższeniu podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1054) zarządza się co następują:
§  1. Podatkowi od zużycia wymienionemu w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. podlegają wszelkie przetwory ropy naftowej tak krajowe jak i zagraniczne, wymienione w tymże § 3 uzyskane przez rafinowanie względnie oczyszczenie ropy naftowej, z wyjątkiem odpadków po procesie rafinacyjnym jak np. kwasy naftynowe i t. d.
§  2. Przedsiębiorstwa, przerabiające opodatkowane już półprodukty ropy naftowej jak np. ropał i t. p. na przetwory dalsze, podlegające wyższemu podatkowi od zużycia, opłacają podatek od uzyskanych przetworów końcowych w wysokości wymienionej w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów po potrąceniu jednak z niego opłaconego już podatku od półproduktów.
§  3. Opłaty skarbowe od przetworów ropy naftowej wprowadzone rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1920 r. art. 8 (Dz. U. R. P. № 82, poz. 551) zmienione w § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 36, poz. 219) znosi się z chwilą ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§  4. Warunki opustu podatku od zużycia oleju mineralnego przeznaczonego na cele przewidziane w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. unormowane są przepisami zawartemi w osobnej instrukcji do niniejszego rozporządzenia.
§  5. Dotychczasowe zwolnienia od podatku przewidzianego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów Z dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100, poz. 717) tracą swą ważność z dniem 28 lutego 1923 r. Począwszy zatem od 1 marca 1923 r. nie mogą być wydawane z rafinerji nafty oleje mineralna z uwolnieniem od podatku na podstawie pozwoleń władz skarbowych, wydanych przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia.
§  6. Oleje mineralne wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. przeinaczona na wywóz za granicę Rzeczypospolitej lub na obszar w. m. Gdańska zwalnia się. aż do odwołania od opłaty podatku od zużycia przewidzianego w powyższym § 3 przy zachowaniu dotychczas obowiązujących przepisów o wywozie przetworów ropy naftowej za granicą Rzeczypospolitej, względnie o przekazywaniu ich na obszar w. m. Gdańska.
§  7. Dodatkowemu podatkowi od zużycia przewidzianemu w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów podlegają oleje mineralna o gęstości do 865° areometra przy +12° R (+15° C) i to w następującej wysokości:
a) oleje mineralne o gęstości do 750° ar. od 100 kg. po 11.000 mk.
b) oleje mineralne o gęstości ponad 750° do 863° ar. od 100 kg. po 6.000 "
§  8. Nie podlegają zgłoszeniu, a tem samem i dodatkowemu opodatkowaniu:
1) zapasy oleju mineralnego do 100 kg. włącznie,
2) wszelkie zapasy oleju mineralnego znajdujące się. w rafinerjach nafty, jakoteż
3) zapasy tegoż oleju zwolnione od podatku od zużycia, o ile są używane na cele przewidziane w odnośnem rozporządzeniu właściwej władzy skarbowej.

Uwaga: Zwolniona od podatku nafta do orki motorowej używana jednak obecnie na inny cel np. do oświetlenia podlega podatkowi w całej wysokości t. j. w kwocie 10.000 mk. od 100 kg.

§  9. Kto zatem posiada w chwili ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. zapasy oleju mineralnego, wymienione w § 3 w ilości ponad 100 kg. z wyjątkiem zapasów, o których wspomniano w § 8, obowiązany jest zgłosić je w ciągu dni 3 po ogłoszeniu powołanego rozporządzenia Rady Ministrów:
a) na obszarze b. zaboru austrjackiego w najbliższym oddziale kontroli skarbowej,
b) na obszarze b. zaboru rosyjskiego u inspektora kontroli skarbowe], wreszcie
c) na obszarze b. zaboru pruskiego w kontroli skarbowej w sposób podany w § 12 niniejszego rozporządzenia.
§  10. Zgłoszeniu i dodatkowemu opodatkowaniu podlega cały posiadany zapas oleju mineralnego (§ 7) a nie tylko nadwyżka ponad 100 kg.
§  11. Przesyłki oleju mineralnego (§ 7) znajdujące się w chwili ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w transporcie z rafinerji nafty ma odbiorca w ciągu 3 dni po nadejściu do miejsca przeznaczenia zgłosić celem dodatkowego opodatkowania kontroli skarbowej wymienionej w § 9.
§  12. Zgłoszenie należy wnosić w trzech równobrzmiących egzemplarzach podając w niem:
a) wagę (netto) oleju mineralnego podlegającego dodatkowemu podatkowi w kilogramach,
b) stopień gęstości (na podstawię zbadania areometrem lub też wedle faktury wystawionej przez rafinerję nafty),
c) dokładne miejsce przechowania, zgłoszonego oleju mineralnego,
d) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania posiadacza tegoż oleju.
§  13. Kontrola skarbowa przyjmuje wniesione zgłoszenie, wciąga je do założonego na ten cel zapisku, oblicza przypadający dodatkowy podatek od zgłoszonego zapasu, wypisuje na wszystkich trzech egzemplarzach bieżący numer zapisku, dzień i miesiąc zgłoszenia zapasu, kwotą przypadającego dodatkowego podatku od zużycia, wreszcie kasę skarbową, w której tenże podatek ma być wpłacony, poczem zwraca jeden egzemplarz zgłaszającemu zapas, drugi egzemplarz przesyła właściwej kasie skarbowej, a trzeci przedkłada do 8 dni po zamknięciu zapisku w drodze służbowej przełożonemu urzędowi akcyz i monopolów (dyrekcji okręgu skarbowego) po uwidocznieniu na nim dokładnej daty i kwoty zapłaconego podatku, celem przedłożenia go izbie skarbowej.
§  14. Kontrola skarbowa przyjmująca zgłoszenie ma prawo sprawdzić na miejscu, czy szczegóły podane w oznajmieniu zgodne są z prawdą.
§  15. Przypadający od zapasów dodatkowy podatek od zużycia ma być wpłacony bezpośrednio do właściwej kasy skarbowej w ciągu 8 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r., lub też wpłacony za pośrednictwem P. K. O. na rachunek tejże kasy w tym samym terminie.

Niezapłacony w powyższym terminie dodatkowy podatek od zużycia oleju mineralnego należy ściągnąć w drodze przymusowej i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki obliczonemi po 1% miesięcznie od dnia płatności.

§  16. Urzędy akcyz i monopolów skarbowych (dyrekcje okręgu skarbowego) uprawnione są do odroczenia na przeciąg 2 miesięcy zapłaty dodatkowego podatku od zużycia od zgłoszonych zapasów oleju mineralnego w razie okoliczności wyjątkowo na uwzględnienie zasługujących; w tym wypadku jednak zapasy oleju mineralnego muszą być wzięte pod zamknięcie urzędowe aż do chwili zapłacenia podatku.
§  17. Kasy skarbowe obowiązane są pobrać dodatkowy podatek od zapasów oleju mineralnego i zarachować go na dobro Ministerstwa Skarbu dział VI § 2 poz. 9.
§  18. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.