Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.66.516

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 czerwca 1923 roku
w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 192.3 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t. p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. *

Na mocy § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t. p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 63, poz. 469) zarządza się co następuje:
Podatek spożywczy (akcyza) od spirytusu, piwa, cukru, zapałek może być w wypadkach zasługujących na uwzględnienie zakredytowany za należytem i bezwzględnie pewnem zabezpieczeniem na warunkach ustalonych dla kredytowania podatku od spirytusu w § 4 rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu z dn. 28 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych (Dz. U. R. P. №. 96, poz. 705) zmienionem w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1922 (Dz. U. R. P. № 34, poz. 290) i § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 62, poz. 559).
Kredytu udziela, Izba skarbowa za zabezpieczeniem przewidziałem w punktach A, B, C i D § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 96, poz. 705), tudzież w § 1 rozp. Min. Sk. z 11/IV 1922 (Dz. U. R. P. № 34 poz. 290), najwyżej na okres jednego miesiąca.

Kredytu za zabezpieczeniem w formie osobistej poręki można udzielić jedynie za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu.

Kwoty zakredytowane w pewnym dniu jednego miesiąca płatne są w tym samym dniu następnego miesiąca. W razie wcześniejszej spłaty zakredytowanej kwoty bądź w całości, bądź w części-odpowiednia suma zabezpieczenia staje się wolną i może być użyta na zabezpieczenie dalszego kredytu.

Od pokredytowanych kwot podatku uiszczać należy odsetki w stosunku 6 od sta rocznie, za okres czasu od dnia, w którym skorzystano z kredytu, do dnia poszczególnych wpłat na poczet pokredytowanego podatku.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
* Z dniem 5 października 1924 r. nin. rozporządzenie traci moc w części unormowanej ustawą z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym (Dz.U.24.78.756), zgodnie z art. 96 powołanej ustawy.

Z dniem 1 stycznia 1925 r. nin. rozporządzenie traci moc w części unormowanej ustawą z dnia 12 czerwca 1924 r. o opodatkowaniu piwa (Dz.U.24.65.635), zgodnie z art. 34 powołanej ustawy.

Z dniem 1 października 1925 r. nin. rozporządzenie traci moc w części unormowanej ustawą z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym (Dz.U.25.83.561), zgodnie z art. 35 powołanej ustawy.

1 § 2:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 15 października 1923 r. (Dz.U.23.109.861) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1924 r. (Dz.U.24.37.399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1924 r.