Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.40.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 13 maja 1929 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

Na podstawie art. 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 246) zarządzam co następuje:
Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia powołanego na wstępie, mogą odbyć przewidziane tym artykułem ochotnicze loty ćwiczebne na podstawie:
a)
podania wniesionego w drodze służbowej przez właściwą Powiatową Komendę Uzupełnień do Ministerstwa Spraw Wojskowych (do Departamentu Lotnictwa),
b)
dodatniego wyniku badań lekarskich w Centrum badań lekarsko - lotniczych w Warszawie oraz
c)
zezwolenia Ministerstwa Spraw Wojskowych (szefa Departamentu Lotnictwa).

Podanie prócz właściwej prośby zawierać ma imię, nazwisko, wiek i wojskowy stopień w rezerwie proszącego, zaznaczenie kiedy i gdzie ukończył szkołę pilotów, czy otrzymał świadectwo z ukończenia tej szkoły oraz czy posiada tytuł i odznakę pilota, w jakim czasie i w którym pułku odbył czynną służbę wojskową, przydział macierzysty do ewidencyjnej jednostki lotnictwa, do której Powiatowej Komendy Uzupełnień jest przynależny, wreszcie określenie czasu, w którym proszącemu byłoby najdogodniej poddać się badaniom lekarskim w Centrum badań lekarsko - lotniczych w Warszawie.

Dzień rozpoczęcia badań lekarskich oznacza Ministerstwo Spraw Wojskowych (szef Departamentu Lotnictwa), które zawiadamia o tem oprócz proszącego także właściwą Powiatową Komendę Uzupełnień, celem wystawienia proszącemu rozkazu wyjazdu do Warszawy i zpowrotem do miejsca zamieszkania. O ile badania lekarskie stwierdzą zdatność proszącego do odbycia ochotniczych lotów ćwiczebnych, Ministerstwo Spraw Wojskowych (szef Departamentu Lotnictwa) wydaje mu zaświadczenie, iż jako pilot rezerwy ma prawo do odbywania ochotniczych lotów ćwiczebnych na samolotach wojskowych, a dla odbycia tych lotów wyznacza mu przydział do pułku lotniczego, o czem zawiadamia tenże pułk i właściwą Powiatową Komendę Uzupełnień.

Na wypadek zmiany miejsca zamieszkania przez takiego pilota, a wyjątkowo także z innych ważnych powodów, Ministerstwo Spraw Wojskowych (szef Departamentu Lotnictwa) może mu zmienić przydział do innego pułku lotniczego, zawiadamiając o tem zainteresowanego, pułk lotniczy i właściwą Powiatową Komendę Uzupełnień.

Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia powołanego na wstępie, przedkładają dowódcy pułku, do którego otrzymały przydział celem odbycia ochotniczych lotów ćwiczebnych, zaświadczenie z § 2 ust. 1, dowód osobisty oraz swą fotografję wymiaru 4,5 x 6 cm. "en face" z odkrytą głową, poczem po wpisaniu ich do wykazu imiennego pilotów rezerwy, otrzymują "osobisty dziennik lotów pilota rezerwy", który jest ich dokumentem legitymacyjnym oraz ewidencją odbytych przez nie ochotniczych lotów ćwiczebnych.

W czasie przebywania w pułku w związku z odbywaniem ochotniczych lotów ćwiczebnych, - mogą te osoby chodzić w ubraniu cywilnem, w którym to wypadku jednak muszą nosić na lewej ręce powyżej łokcia opaskę wedle wzoru podanego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Ekwipunek lotniczy na czas latania, zależnie od pory roku, wydaje pułk lotniczy.

Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia powołanego na wstępie, zwolnić może od obowiązkowych ćwiczeń lotniczych w rezerwie Ministerstwo Spraw Wojskowych (szef Departamentu Lotnictwa), na podstawie:
1)
wniesionego przez nie w drodze służbowej podania, zaopatrzonego odpowiednim wnioskiem dowódcy pułku lotniczego, do którego proszący był przydzielony celem odbycia ochotniczych lotów ćwiczebnych,
2)
osobistego dziennika pilotów rezerwy, stwierdzającego, iż proszący w czasie podanym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia powołanego na wstępie:
a)
przy odbywaniu ochotniczych lotów ćwiczebnych całkowicie wywiązał się z zadań, nałożonych na niego stosownie do obowiązującego w danym pułku lotniczym programu lotów,
b)
odbył co najmniej 18 godzin lotów na samolotach wojskowych, w tem co najmniej 9 godzin lotów na samolotach bojowych, przyczem ilość lądowań wynosić winna co najmniej 60.
Wynagrodzenie dzienne, w wysokości unormowanej ust. 1 art. 4 rozporządzenia powołanego na wstępie, wypłaca dowódca pułku lotniczego.

Za dzień służby wedle postanowień ust. 1 art. 4 rozporządzenia powołanego na wstępie, rozumie się także dnie badań w Centrum badań lekarsko - lotniczych.

Wynagrodzenie za te dnie wypłaca jednostka, do której Centrum badań lekarsko - lotniczych gospodarczo przynależy.

Piloci rezerwy szeregowi, podczas odbywania lotów ochotniczych, otrzymują zakwaterowanie w pułku lotniczym.

Wypłata dodatku lotniczego następuje w pułku z początkiem każdego półrocza za półrocze ubiegłe, na zasadzie rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych (szefa Departamentu Lotnictwa), wydanego na podstawie wykazów za ubiegłe półrocze, przedkładanych do 5 lipca i 5 stycznia każdego roku przez dowódców pułków lotniczych, do których w ubiegłem półroczu przydzieleni byli uprawnieni do tego dodatku.

Uprawnionemi do otrzymania dodatku lotniczego są osoby wymienione w art. 1 rozporządzenia powołanego na wstępie, które po otrzymaniu przydziału dla odbycia ochotniczych lotów ćwiczebnych, odbyły w danem półroczu co najmniej 6 godzin lotu (20 lądowań), w tem zaś nie mniej jak 3 godziny lotu na samolotach bojowych.

Osobom, wymienionym w art. 1 rozporządzenia powołanego na wstępie, w warunkach art. 4 ust. 3 tegoż rozporządzenia, przysługuje prawo do sześciokrotnego przejazdu w okresie półrocza, na koszt Skarbu Państwa, z miejsca ich zamieszkania do miejsca postoju pułku, w którym mają odbyć ochotnicze loty ćwiczebne, względnie i do Centrum badań lekarsko - lotniczych w Warszawie i zpowrotem do ich miejsca zamieszkania.

Przejazdy te odbywać się mają według następujących zasad:

A) Przejazdy na kolejach państwowych i kolejach prywatnych, zarządzanych przez Państwo, odbywają się w ten sposób, że właściwa Powiatowa Komenda Uzupełnień przesyła pilotowi rezerwy bilet na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca postoju pułku lotniczego, względnie do Centrum badań lekarsko - lotniczych.

Na przejazd powrotny wydaje pilotowi rezerwy bilet pułk. Bilety mają być wystawiane z ważnością na klasę odpowiadającą stopniowi przejeżdżającego. Zasadniczo bilety wystawiane być mają na pociągi osobowe. Na pociągi pośpieszne wystawiać wolno bilety tylko w wypadkach, o ile oficer pilot rezerwy ma odbyć przejazd na odległość ponad 200 klm.

B) Przejazdy kolejami prywatnemi pod własnym zarządem, statkami oraz drogą kołową może odbywać pilot rezerwy na koszt Skarbu Państwa tylko wówczas, jeżeli pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem postoju pułku lotniczego niema połączenia kolejami państwowemi lub też prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo. Wówczas przysługuje pilotowi zwrot kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacyjnym.

Powołanem do zwrócenia tych kosztów oraz do wypłacenia należności za przejazd powrotny, jest dowództwo danego pułku lotniczego.

Ewidencję przejazdów oddzielnie dla każdej osoby, odbywającej ochotnicze loty ćwiczebne, w okresie każdego półrocza, prowadzi pułk, w którym osoby te mają przydział w celu odbycia lotów.

Zasiłek pośmiertny, unormowany w art. 5 rozporządzenia powołanego na wstępie, przysługuje wdowie, która pozostawała ze zmarłym we wspólności małżeńskiej. W braku wdowy uprawnionej do zasiłku pośmiertnego należy się on dzieciom ślubnym, uprawnionym, adoptowanym i pasierbom zmarłego.

Zwrot udowodnionych kosztów pogrzebu do wysokości zasiłku pośmiertnego należy się dalszym krewnym zmarłego i osobom postronnym jedynie w braku osób, wymienionych w ustępie poprzednim.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK