Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic sądów apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Łodzi i Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.88.687

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 października 1933 r.
o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Łodzi i Toruniu.

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Łodzi i Toruniu (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 634) oraz art. 3 i 271 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Tworzy się we Włocławku wydział zamiejscowy Sądu Okręgowego w Toruniu dla okręgów sądów grodzkich w Aleksandrowie, Brześciu Kujawskim, Chodczu, Lipnie, Radziejowie i Włocławku z właściwością rzeczową, obejmującą sprawy cywilne, karne i hipoteczne, do których rozpoznawania powołane są sądy okręgowe.
Sprawy, wszczęte w Sądzie Okręgowym we Włocławku przed dniem 1 stycznia 1934 r., przekazuje się Sądowi Okręgowemu w Toruniu - Wydział Zamiejscowy we Włocławku.
Sprawy z okręgów sądów okręgowych w Kaliszu i Włocławku, które przed dniem 1 stycznia 1934 r. wpłyną do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, toczą się do końca w tym sądzie; pozostałe sprawy z wspomnianych okręgów sądowych podlegają w drugiej instancji rozpoznaniu sądów, właściwych w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 634).
W zakresie spraw hipotecznych wyłącza się okrąg Sądu Grodzkiego w Kutnie z pod właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, jako zwierzchności hipotecznej i włącza się go do okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.
Przedłuża się kadencję obecnych rad adwokackich i sądów dyscyplinarnych izb adwokackich w Poznaniu i Toruniu aż do ukonstytuowania się właściwych organów Izby Adwokackiej w Poznaniu, obejmującej okrąg Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ustalony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 634).

Wybory tych organów odbędą się w ciągu miesiąca stycznia 1934 r.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.