Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.60.556

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 lutego 1928 r.
w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym, wydane co do §§ 67 - 158 i § 483 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, co do §§ 358 - 392 i § 206 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i co do §§ 412, 439 - 482 w porozumieniu z Ministrem Przemyślu i Handlu.

Na podstawie art. 96, 29, 32, 56, 68 i 82 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289) zarządza się co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE.

§  1-62. 1
 (uchylone).
§  63. 2
1)
 Wszelkie przedsiębiorstwa, które na zasadzie art. 83 uiszczają odpowiednie opłaty patentowe, mają obowiązek kwit na uiszczoną opłatę starannie przechowywać i okazywać na żądanie urzędników, kontrolujących przedsiębiorstwo.
2)
Niezwłocznie po uiszczeniu "opłaty patentowej przedsiębiorstwo, prowadzące księgi kontrolne, czyni o tem wzmiankę w księdze produkcji lub przerobu spirytusu, wskazując datę i Nr. kwitu kasowego.
3)
Przedsiębiorstwa przewozowe, mające kilka oddziałów, uiszczają opłatą patentową tylko od głównego zakładu.
§  64-216. 3
 (uchylone).
§  217.
  4  (skreślony).
§  218-361.
  5  (uchylone).
§  362.
  6  (uchylony).
§  363-382.
  7  (uchylone).
§  383.
  8
1.
Domy zajezdne i karczmy, o których mowa w art. 76 ustęp 3 punkt b) i w załączniku do art. 83 rozdział B ustęp 4, są to zakłady gospodnio-szynkarskie w miastach, w osadach, we wsiach lub przy drogach, obejmujące przynajmniej jeden pokój, przeznaczony na nocleg dla przejezdnych, c raz posiadające schronisko dla koni i pojazdów. Zakłady takie, położone w miastach, zaliczonych pod względem wymiaru opłaty patentowej do I i II kl., mogą być uznane za karczmy i domy zajezdne tylko wówczas, gdy położone są na krańcach miasta.
2.
Zakłady detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych z wyszynkiem, których cechy (niepodawanie potraw kuchennych, rozmiar zakładu i t. p.) nie odpowiadają pojęciu restauracji, ani warunkom określonym w ustępie 1, zalicza się pod względem opłat patentowych do kategorji zakładów wymienionych w punkcie 4 działu B załącznika, do art. 83 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289).
§  384-386. 9
 (uchylone).
§  387.
  10  (uchylony)j.
§  388-480.
  11  (uchylone).
§  481.
  12  (skreślony).
§  482-484.
  13  (uchylone).
ZAŁĄCZNIKI 14  (uchylone).
1 § 1-62 uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.
2 § 63 zmieniony przez § 18 rozporządzenia z dnia 12 listopada 1930 r. (Dz.U.30.79.621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1930 r.
3 § 64-216 uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.
4 § 217 skreślony przez § 46 rozporządzenia z dnia 12 listopada 1930 r. (Dz.U.30.79.621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1930 r.
5 § 218-361 uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.
6 § 362 uchylony przez § 9 rozporządzenia z dnia 19 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.200) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
7 § 363-382 uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.
8 § 383:

- zmieniony przez § 82 rozporządzenia z dnia 12 listopada 1930 r. (Dz.U.30.79.621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1930 r.

- zmieniony przez § 12 rozporządzenia z dnia 19 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.200) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.

9 § 384-386 uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.
10 § 387 uchylony przez § 13 rozporządzenia z dnia 19 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.200) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
11 § 388-480 uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.
12 § 481 skreślony przez § 109 rozporządzenia z dnia 12 listopada 1930 r. (Dz.U.30.79.621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1930 r.
13 § 482-484 uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.
14 Załączniki uchylone przez § 330 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U.32.88.746) z dniem 17 października 1932 r.