Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU I B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 12 października 1921 r.
w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. o zniesieniu monopolu handlu względnie sekwestru cukru i wprowadzeniu jednolitego podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.

Na mocy § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 o zniesieniu monopolu handlu względnie sekwestru cukru i wprowadzenia jednolitego podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej Dz. Ust. № 83 poz. 584) zarządza się co następuje:
§  1. Opodatkowaniu w myśl § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. (Dz. U. R. P. № 83 poz. 584) podlega wszelki produkt cukrowy, uzyskany z przerobu buraków cukrowych lub też trzciny cukrowej, w stanie rafinowanym, jakoteż nierafinowanym, z wyjątkiem melasy t. j. ostatniego odcieku fabrykacyjnego o współczynniku czystości nie powyżej 64, nie nadającego się do spożycia ludzkiego.

Współczynnik czystości oblicza się, dzieląc cyfrę zawartości cukru w odcieku pomnożoną przez 100, przez sumę składników stałych w tymże odcieku, np. odciek zawiera, wedle analizy, 50% cukru i 30% niecukrów czyli razem części stałych 80%; aby zbadać stopień czystości należy cyfrę 50 (zawartość cukru) pomnożoną przez 100 czyli 5000, podzielić przez 80 (suma składników stałych) jako iloraz otrzyma się 62 czyli badany odciek należy uważać za melasę, wolną od podatku spożywczego.

§  2. Wszelkie księgi i zapiski należy prowadzić zgodnie z postanowieniami dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 15 poz. 211) według systemu metrycznego, t, j. w kilogramach, centnarach metrycznych i tonach.
§  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. ma zastosowanie jedynie do cukru i produktów cukrowych, wyrobionych po 1 października 1921. Zapasy cukru i melasy, pochodzące z kampanji 1920/21 i poprzednich, pozostają w dotychczasowem władaniu.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z nocą obowiązującą od dnia 1 października 1921 r.