Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 15 stycznia 1921 r.
w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi. *

Art.  1. 1

Jako organy Ministerstwa Skarbu przewidziane w rozporządzeniu o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi wyznaczeni zostają dla bezpośredniego załatwienia spraw, związanych z wykonaniem powyższego rozporządzenia specjalni delegaci Ministerstwa Skarbu w następujących miejscowościach:

1) w Warszawie-dla obszaru województw: warszawskiego, lubelskiego, białostockiego, poleskiego i wołyńskiego,
2) w Łodzi-dla obszaru województwa łódzkiego,
3) w Sosnowcu-dla obszaru województwa kieleckiego,
4) we Lwowie - dla obszaru województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego,
5) w Krakowie-dla obszaru województwa krakowskiego, z wyjątkiem miasta Białej,
6) w Bielsku-dla powiatu bielskiego i cieszyńskiego województwa śląskiego, oraz miasta Białej,
7) w Poznaniu - dla obszaru województwa poznańskiego z wyjątkiem miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego i inowrocławskiego,
8) w Bydgoszczy - dla obszaru województwa pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego i inowrocławskiego,
9) w Wilnie-dla obszaru ziemi wileńskiej i województwa nowogródzkiego.
Art.  2.

Do czynności wymienionych wyżej delegatów Ministerstwa Skarbu należy w szczególności:

1) zbieranie materjału nadsyłanego przez banki w postaci wykazów i rejestrów, opracowanie tegoż materjału oraz przesyłanie go Ministerstwu Skarbu z ewentualnemi uwagami i wnioskami;
2) 2 wykonanie nadzoru, ustanowionego na podstawie art. 3 i 9 ustawy z 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany (Dz. Ust. № 30 z 1920 r. poz. 175), nad wszystkiemi instytucjami finansowemi, w zakresie spraw, objętych rozporządzeniem o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi przez dokonywanie rewizji tych instytucji;
3) rozstrzyganie na żądanie interesantów czy decyzje banków w przedmiocie przyznawania sum w walutach zagranicznych i kredytowania rachunków zagranicznych zgodne są z obowiązujące mi przepisami;
4) załatwianie bieżących spraw wynikających ze stosowania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 15 lipca 1921 r. przedłuża się do dnia 15 lipca 1922 roku lub do odwołania, względnie zmiany, moc obowiązującą niniejszego rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1921 r. w przedmiocie ograniczenia obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz.U.21.62.384).

Z dniem 2 stycznia 1922 r. niniejsze rozporządzenie zatrzymuje moc obowiązującą do dnia 31 grudnia 1922 r. względnie do odwołania lub zmiany, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1921 r. w przedmiocie ograniczenia obrotu dewizami i walutami zagranicznemi (Dz.U.21.108.795).

1 Art. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 października 1922 r. (Dz.U.22.89.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 1922 r.
2 Art. 2 pkt 2 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 2 maja 1921 r. (Dz.U.21.51.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 1921 r.