Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.780

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 grudnia 1921 r.
w przedmiocie wykonania rozporządzeń Rady Ministrów o podwyższeniu akcyzy od zapałek.

Na mocy § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu akcyzy od zapałek (Dz. U. R. P. № 100, poz. 718) zarządza się co następuje:
§  1. Równocześnie z podwyższeniem akcyzy od zapałek podwyższa się od 1 stycznia 1922 r. także zwrot kosztów sporządzenia banderol z dotychczasowych dziesięciu marek za tysiąc sztuk na czterdzieści marek za tysiąc sztuk (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja. 1921 r. Dz. U. R. P. № 50, poz. 304, oraz § 3 rozporządzenia Min. Sk. z dnia 31 maja 1921 r. Dz. U. R. P. № 53, poz. 338). Zatem łącznie z akcyzą wynosić będzie cena sprzedażna tych banderol, począwszy od 1 stycznia 1922 r. 2.040 mk. za tysiąc sztuk, z czego przypadnie na akcyzę 2,000 mk. a na zwrot kosztów sporządzenia banderol 40 mk.
§  2. Podwyższonej akcyzie ulegną również zapasy zapałek, pozostałe z czasów przed wejściem rozporządzenia Rady Ministrów w życie.

W tym celu przeprowadzą organa skarbowe w fabrykach zapałek oraz w lokalach składowych osób, sprowadzających zapałki z zagranicy lub też z b. dzielnicy pruskiej, zbadanie zapasów zapałek, znajdujących się tam w chwili wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z naklejonemi już banderolami. Równocześnie zbadają organa te także zapasy nienaklejonych jeszcze na pudełkach banderol i wydadzą formalne orzeczenie co do wysokości należnych z obu tych tytułów dopłat; przed uiszczeniem tych dopłat nie dozwoli się ani naklejania banderol na pudełka, ani też wywozu zapałek z fabryki, względnie z lokalów składowych osób, sprowadzających zapałki z zagranicy.

Wszelkie inne zapasy zapałek ulegną dodatkowemu opodatkowaniu na podstawie zgłoszeń, o jakich mowa w następnych paragrafach.

§  3. Kto w chwili wejścia rozporządzenia Rady Ministrów w życie posiadać będzie zapas zapałek, obowiązany jest w ciągu trzech dni t. j. najpóźniej d. 3 stycznia 1922 r. zgłosić, ten zapas t. j. zapas z dnia 1 stycznia 1922 r. do dodatkowego opodatkowania w wysokości różnicy pomiędzy dotychczasową a podwyższoną stopą akcyzy, podając przytem miejsce swego zamieszkania, względnie miejsce przechowania zapałek.

Obowiązek ten dotyczy tak sprzedawców zapałek (hurtowych i detalicznych), jak również osób prywatnych, tych ostatnich jednak tylko wtedy, jeżeli posiadają zapas zapałek, przekraczający sto pudełek o zawartości nie większej, niż 60 sztuk, w jednym pudełku, względnie 50 pudełek o zawartości większej, niż 60 sztuk, w jednym pudełku. Zapas, rzeczone ilości przekraczający, ulega dodatkowemu opodatkowaniu w całości t. j. bez potrącenia rzeczonych ilości.

Jeżeli zapas zapałek znajduje się w dniu 1 stycznia 1922 w transporcie, obowiązek zgłoszenia ciąży na odbiorcy, a bieg rzeczonego trzechdniowego terminu rozpoczyna się dlań dopiero w dniu następnym po dniu, w którym tenże zapałki otrzymał.

Kontroli skarbowej przysługuje prawo sprawdzania na miejscu, czy zgłoszono zapasy zgodnie z rzeczywistością.

§  4. Zgłoszenie wnosi się w trzech egzemplarzach a to:
a) w b. zaborze rosyjskim do właściwego urzędu akcyz i monopolów państwowych, względnie poza siedzibą tych urzędów do właściwego inspektora kontroli skarbowej,
b) w b. zaborze austrjackim do właściwego oddziału kontroli skarbowej.

Jeden egzemplarz zgłoszenia zwraca się posiadaczowi zapasu po opatrzeniu potwierdzeniem odbioru ze wskazaniem kasy, w której dodatkowy podatek ma być uiszczony, drugi egzemplarz przesyła się kasie poborowej a trzeci przedstawia się władzy skarbowej II instancji po uwidocznieniu dat uiszczenia przypadającej dopłaty.

§  5. Opodatkowanie zapasów odbywa się bez naklejania na pudełka dodatkowej banderoli. Wpłacone kwoty zarachowują kasy skarbowe, jako dodatkowy podatek od zapałek bez wydawania banderol.
§  6. W b. zaborze austrjackim podlegają dodatkowemu opodatkowaniu także zapasy zapalniczek u wytwórców i sprzedawców. Wydanie zarządzeń co do sposobu przeprowadzenia tego opodatkowania pozostawia się władzom skarbowym II instancji tej dzielnicy.
§  7. Wobec równocześnie ogłoszonego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100 poz. 719), wprowadzającego od 1 stycznia 1922 r. w b. dzielnicy pruskiej tę samą stopę akcyzy oraz system banderolowy, traci moc obowiązującą przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 31 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 53, poz. 338).

Począwszy zatem od 1 stycznia 1922 r. nie będzie wymagane pozwolenie Ministerstwa Skarbu na sprowadzanie zapałek z b. Dzielnicy Pruskiej, o ile opatrzone są przepisanemi banderolami.

§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.