Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Wykonanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.20.149

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1992 r.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  41.
1.
Jeżeli założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy nie zawierały ustaleń dotyczących rekultywacji gruntów, inwestor obowiązany jest uzupełnić dokumentację tej rekultywacji do dnia 31 grudnia 1983 r.
2.
Osoby prowadzące eksploatację złóż torfowych w dniu wejścia w życie rozporządzenia obowiązane są w terminie sześciu miesięcy od tego dnia uzupełnić dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia, stosownie do przepisu § 19.
§  42.
Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy plany zagospodarowania przestrzennego, w których przeznacza się grunty rolne klasy I-IV na cele nierolnicze lub nieleśne, wymagają uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie nie objętym zgodą wydaną na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
§  43.
Traci moc uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie funduszu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych (Monitor Polski Nr 28, poz. 137).
§  44.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1982 r.