Rozdział 6 - Kontrola wykonywania przepisów ustawy. - Wykonanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.20.149

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1992 r.

Rozdział  6

Kontrola wykonywania przepisów ustawy.

§  35.
Naczelnik gminy kontroluje wykonanie następujących obowiązków:
1)
zdjęcia warstwy próchniczej i dostarczenia jej na wskazane miejsce,
2)
wykorzystywania zgodnie z planowanym przeznaczeniem gruntów wyłączonych z produkcji,
3) 4
(skreślony),
4)
rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
5)
zagospodarowania gruntów zrekultywowanych,
6)
przeciwdziałania erozji gleb i innym zjawiskom powodującym trwałe pogarszanie wartości użytkowej gruntów.
§  36.
1.
Jeżeli objętość warstwy próchniczej gleby zdejmowanej z obszaru objętego decyzją o warunkach wyłączenia gruntów z produkcji przekracza 1000 m3, kontrolę przeprowadza się z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych.
2.
W razie niedostarczenia na wskazane miejsce zdjętej warstwy próchniczej lub dostarczenia jej w ilości mniejszej od ustalonej, naczelnik gminy wydaje decyzję nakazującą wpłacenie na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych lub na Fundusz Leśny za każdy 1 m3 nie dostarczonej ziemi kwot określonych w § 15.
§  37.
1.
Kontrolę sposobu wykorzystania gruntów wyłączonych z produkcji przeprowadza się po raz pierwszy po 6 miesiącach, a następnie co roku.
2.
Opłaty roczne podwyższone ustala naczelnik gminy od dnia wyłączenia gruntów z produkcji do dnia rozpoczęcia realizacji zamierzonych inwestycji lub użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
§  38. 5
Kontrolę wykonania obowiązku przeciwdziałania erozji gleb przeprowadza się corocznie w okresie wegetacji roślin.
§  39.
1.
Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polega na sprawdzeniu co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji tych gruntów z punktu widzenia wymagań technicznych oraz ich terminowości ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie 4 lat od chwili zakończenia lub zaniechania działalności przemysłowej.
2.
W razie stwierdzenia niewykonania obowiązku rekultywacji stałe opłaty roczne podwyższone ustala naczelnik gminy od dnia następnego po wyznaczonym terminie wykonania rekultywacji albo po upływie 4 lat od chwili zakończenia lub zaniechania działalności przemysłowej do dnia uznania rekultywacji za zakończoną.
§  40.
O terminie kontroli wymienionych w § 35-39 na obszarach górniczych, pasa nadbrzeżnego, kolejowych i lotnisk komunikacyjnych naczelnik gminy powiadamia:
1)
okręgowy urząd górniczy,
2)
urząd morski,
3)
organ kolejowy lub zarząd lotniska.
4 § 35 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1992 r. (Dz.U.92.55.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 1992 r.
5 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1992 r. (Dz.U.92.55.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 1992 r.