Rozdział 5 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 2 - Wykonanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.20.149

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1992 r.

Rozdział  5

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 2

§  30.
Dochodami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych są:
1)
należności,
2)
opłaty roczne,
3)
odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu,
4)
kwoty uzyskane ze sprzedaży próchniczej warstwy gleby,
5)
kwoty uzyskane jako różnica należności za grunty wyłączone z produkcji i za grunty zrekultywowane, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy,
6)
opłaty roczne podwyższone, określone w art. 39 ust. 2 ustawy,
7)
kary określone w art. 40 ust. 2 oraz opłaty określone w art. 42 ust. 2 i 5 ustawy.
§  31.
Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznacza się na finansowanie przedsięwzięć dotyczących w szczególności:
1)
przeciwdziałania erozji gleb na gruntach rolnych,
2)
przystosowywania nieużytków do potrzeb produkcji rolniczej oraz rekultywacji na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową na skutek działalności nieznanych osób,
3)
użyźniania gleb o niskiej rolniczej przydatności produkcyjnej, ulepszania rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwania kamieni, odkrzaczania, wapnowania gleb kwaśnych oraz rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych,
4)
rekultywacji nieużytków i użyźniania gleb na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych
5)
budowy i renowacji stawów rybnych,
6)
budowy i modernizacji dróg na potrzeby rolnictwa,
7)
produkcji i zakupu kompostu uzyskiwanego z odpadów organicznych na potrzeby rekultywacji i użyźniania gruntów,
8)
transportu próchniczej warstwy gleby na odległość powyżej 10 km,
9)
wdrażania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną i rekultywacją gruntów,
10)
zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięć określonych w pkt 1-9,
11)
planowych zadrzewień gruntów rolnych oraz urządzania, zagospodarowania i ochrony lasów państwowych nie pozostających pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
12)
wykonywania badań, o których mowa w § 22, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów,
13)
wykonania zastępczego obowiązków określonych w ustawie, do czasu zwrotu przez zobowiązanego kosztów wykonania zastępczego,
14)
wypłaty odszkodowań określonych w art. 23 ust. 3 ustawy,
15)
wypłaty różnicy należności, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§  32-34. 3
(skreślone).
2 Tytuł rozdziału 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1992 r. (Dz.U.92.55.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 1992 r.
3 § 32-34 skreślone przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1992 r. (Dz.U.92.55.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 1992 r.