Rozdział 4 - Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów. - Wykonanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.20.149

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1992 r.

Rozdział  4

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.

§  24.
1.
Rekultywacją obejmuje się grunty zdewastowane i zdegradowane.
2.
Rekultywację gruntów należy prowadzić zgodnie z ustaleniami w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów, określonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych lub w dokumentacji uproszczonej inwestycji.
§  25.
Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntu prowadzona jest przez kilka osób prawnych lub fizycznych, obowiązek rekultywacji ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu tej działalności.
§  26.
1.
W sprawach dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów naczelnik gminy:
1)
stwierdza całkowite lub częściowe ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
2)
ustala kierunek zagospodarowania gruntów i osobę zobowiązaną do ich rekultywacji i zagospodarowania,
3)
zatwierdza dokumentację rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
4)
ustala terminy wykonania rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
5)
uznaje rekultywację za zakończoną,
6)
opiniuje dokumentację inwestycyjną w części dotyczącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
7)
prowadzi rejestr gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
8)
kontroluje działalność w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
2.
Osoby zobowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają naczelnika gminy w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych zmianach w zakresie działalności przemysłowej oraz o wynikach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
§  27.
Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw górniczych w zakresie rekultywacji gruntów sprawuje okręgowy urząd górniczy, stosownie do przepisów prawa górniczego.
§  28.
W toku opracowywania założeń techniczno-ekonomicznych lub dokumentacji uproszczonej inwestycji osoba zobowiązana do rekultywacji gruntów składa do naczelnika gminy wniosek o ustalenie kierunku ich zagospodarowania.
§  29.
W odniesieniu do gruntów państwowego gospodarstwa leśnego i gruntów czasowo wyłączonych z tego gospodarstwa, podlegających rekultywacji, naczelnik gminy wydaje decyzje w sprawach, o których mowa w § 26 ust. 1, po zasięgnięciu opinii dyrektora okręgowego zarządu lasów państwowych lub dyrektora parku narodowego.