Rozdział 2 - Wyłączanie gruntów z produkcji. - Wykonanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.20.149

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1992 r.

Rozdział  2

Wyłączanie gruntów z produkcji.

§  4.
Na wniosek osoby ubiegającej się o wyłączenie gruntów z produkcji naczelnik gminy udziela informacji o warunkach ich wyłączenia.
§  5.
1.
Decyzję w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji wydaje naczelnik gminy, po uzyskaniu przez osobę, o której mowa w § 4, decyzji o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji lub decyzji o zmianie sposobu wykorzystania terenu.
2.
Decyzja w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji powinna w szczególności określać:
1)
powierzchnię gruntów rolnych i ich klasy bonitacyjne lub gruntów leśnych i ich typy siedliskowe,
2)
miejsce, termin i sposób zrekultywowania na cele rolnicze lub leśne nieużytków albo użyźnienia innych gruntów (art. 15 ustawy),
3)
wysokość należności pomniejszonej o koszty wykonania rekultywacji lub użyźnienia, o których mowa w pkt 2,
4)
wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz warunki tego wyrębu - w razie wyłączenia z produkcji gruntów leśnych,
5)
wysokość opłat rocznych,
6)
zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości lub części należności i opłat rocznych - w wypadkach określonych przepisami ustawy,
7)
terminy i sposób uiszczenia należności, odszkodowania i opłat, o których mowa w pkt 3-6,
8)
miejsce, termin oraz zasady zdjęcia i dostarczania na wskazane miejsce próchniczej warstwy gleby.
3.
Decyzję o wyłączeniu z produkcji gruntów pozostających pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydaje dyrektor okręgowego zarządu lasów państwowych lub dyrektor parku narodowego, orzekając poza sprawami wymienionymi w ust. 2 o zmianie uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania.
§  6.
1.
Należność za 1 ha gruntu rolnego wyłączonego z produkcji rolniczej na cele nierolnicze i nieleśne wynosi:
Grunty orne, sady (w tym tereny rolniczego budownictwa gospodarczego, tereny pasów wiatrochronnych, tereny urządzeń przeciwerozyjnych oraz grunty pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi) Łąki i pastwiska trwałe (w tym tereny pasów wiatrochronnych, tereny urządzeń przeciwerozyjnych oraz grunty pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi)
klasarównowartość ton ziarna żytaklasa równowartość ton ziarna żyta
I 500 Ł i Ps I 500
II 420 Ł i Ps II 400
III a 360 Ł i Ps III 320
III b 300 Ł i Ps IV 240
IV a 240 Ł V 150
IV b 170 Ps V 100
V 100 Ł VI 50
VI 30 Ps VI 30
RZ VI 10 PsZ VI 10
2.
Należność za grunty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 3-5 ustawy oraz za grunty zadrzewione i zakrzewione wymierza się jak za użytek rolny, jaki byłby w danym miejscu bez zadrzewienia, zakrzewienia lub istniejących budynków i urządzeń.
3.
Należność za 1 ha gruntów pod stawami rybnymi oraz za grunty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 6-8 ustawy wynosi równowartość 240 ton ziarna żyta.
4. 1
Ustalenie wysokości należności w złotych następuje przez pomnożenie liczby ton ziarna żyta przez cenę stosowaną przy wymierzaniu podatku rolnego.
5.
Opłata roczna wynosi 10% należności.
§  7.
1.
Należność za 1 ha gruntu leśnego bez drzewostanu, wyłączonego z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne, wynosi:
Lp.Typy siedliskowe lasów (według planów urządzenia gospodarstwa leśnego)Równowartość m2 drewna tartacznego sosnowego II klasy jakości
1 Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy i górski oraz ols jesionowy i ols górski 1.300
2Lasy mieszane: świeży, wilgotny i bagienny, wyżowy, górski i ols 1.000
3Bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżowy i górski 750
4Bory: świeży, wilgotny i górski 400
5Bory: suchy i bagienny 150
2.
Opłata roczna wynosi 10% należności.
§  8.
1.
Należność za grunty wyłączane z produkcji na cele budowy kościołów i kaplic wynosi:
1)
10% kwot określonych w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1, jeżeli obszar wyłączony z produkcji nie przekracza 1 ha,
2)
20% kwot wymienionych w pkt 1, jeżeli obszar wyłączony z produkcji przekracza 1 ha.
2.
Należność za grunty wyłączone z produkcji na cele eksploatacji borowiny na potrzeby lecznictwa wynosi 10% kwot określonych w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1.
§  9.
Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności a wartością w chwili jego wyrębu, określoną według zasad ustalonych przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego; w drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanu.
§  10.
1.
Opłaty roczne uiszcza się w terminie do dnia 31 października każdego roku.
2.
Od opłat rocznych zwalnia się:
1)
organy administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości nabywające grunty pod budowę własnych siedzib oraz urządzeń socjalnych i kulturalnych tych organów,
2)
jednostki terenowe ochrony przeciwpożarowej,
3)
organizacje polityczne i społeczne,
4)
związki wyznaniowe,
5)
jednostki organizacyjne działające w zakresie:
a)
usług komunalnych,
b)
oświaty i wychowania,
c)
nauki i rozwoju techniki,
d)
kultury i sztuki (z wyjątkiem jednostek wydawniczych i filmowych),
e)
ochrony zdrowia i opieki społecznej,
f)
kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki,
g)
finansów i ubezpieczeń,

jeżeli są jednostkami spoza sfery produkcji materialnej.

§  11.
Sumę należności i opłat rocznych za grunty wyłączane z produkcji pod budowę zbiorników wodnych wymierza się jednorazowo, proporcjonalnie do udziału jednostek organizacyjnych w eksploatacji tych zbiorników.
§  12.
W razie wyłączenia z produkcji gruntów na cele wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w rozmiarze przekraczającym podwójną ogólną powierzchnię użytkową mieszkań na terenie danego osiedla mieszkaniowego, należności i opłaty roczne wymierza się za obszar przekraczający tę powierzchnię, obliczając je jak za grunty najwyższych klas lub typów siedliskowych występujących na terenie przeznaczonym pod to osiedle.
§  13.
1.
Rekultywacja nieużytków, podejmowana w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji (art. 15 ustawy), powinna zapewnić im równorzędną przydatność produkcyjną, jaką mają grunty wyłączane z produkcji.
2.
W razie braku nieużytków można użyźniać inne grunty w sposób zapewniający zrekompensowanie przydatności produkcyjnej gruntów wyłączanych.
3.
Do ustalenia wielkości powierzchni, na której należy wykonać zabiegi wymienione w ust. 1 i 2, stosuje się następujące wartości przeliczeniowe określające przydatność produkcyjną gruntów:
Rodzaj gruntów i ich klasa lub typ siedliskowyWartość przeliczeniowaRodzaj gruntów i ich klasa lub typ siedliskowyWartość przeliczeniowa
Grunty orne Trwałe użytki zielone
klasy I 8 klasy I 8
klasy II 7 klasy II 7
klasy III a 6 klasy III 5,5
klasy III b 5 klasy IV 3,5
klasy IV a 4 klasy V 2
klasy IV b 3 klasy VI 1
klasy V 2 klasy 2 VI 0,5
klasy VI 1 Grunty leśne
klasy ZVI 0.5 lasy 6
lasy mieszane 4
bory mieszane 2
bory 1
4.
Górna granica kosztów zrekultywowania nieużytków albo użyźnienia gruntów nie może przekraczać wysokości należności.
§  14.
1.
Decyzja w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji w części dotyczącej obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby obejmuje tylko teren przewidziany planem realizacyjnym pod zabudowę.
2.
Osoba wyłączająca grunty z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego może nieodpłatnie pozostawić sobie 25% próchniczej warstwy gleby, zdejmowanej z tych gruntów.
§  15.
Opłata za każdy 1 m3 nie dostarczonej próchniczej warstwy gleby wynosi:
1)
z gleby klasy I i II oraz z wszystkich gleb pochodzenia organicznego - 20 gr,
2)
z gleby klasy III - 15 gr,
3)
z gleby klasy IV oraz z innych gleb pyłowych i gliniastych o niższych

klasach bonitacyjnych, a także z gruntów leśnych - 10 gr.

§  16.
Koszty transportu próchniczej warstwy gleby na wskazane miejsce na odległość do 10 km pokrywa osoba wyłączająca grunty z produkcji.
1 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1992 r. (Dz.U.92.55.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 1992 r.