Wykonanie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.19.84

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 marca 1983 r.
w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. *

1.
Biuro nie dokonuje obwieszczeń przy założeniu księgi wieczystej:
1)
(uchylony),
2)
dla nieruchomości, dla której prowadzony był zbiór dokumentów określony w art. 2 i 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 66, poz. 410).
2.
W wypadku określonym w ust. 1 pkt 2 założenie księgi wieczystej następuje przez wpisanie oznaczenia w dziale I-O na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz przez wpisanie wszystkich praw ujawnionych w takim zbiorze.
*Rozporządzenie utraciło moc z wyjątkiem § 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 co do obwieszczeń sądowych przy założeniu księgi wieczystej, o której mowa w tym przepisie, zgodnie z § 87 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.92.29.128) z dniem 21 kwietnia 1992 r.