§ 1. - Wykonanie przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.69.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.
§  1.
Osoby fizyczne lub prawne, trudniące się zbytem zapałek lub kamyków zapałowych na obszarze ziem odzyskanych i posiadające w prowadzonych przez siebie zakładach w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejszego zapasy tych artykułów pochodzące nie z polskiego monopolu zapałczanego, obowiązane są zgłosić zapasy tych artykułów w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego we właściwym urzędzie skarbowym akcyz i monopolów państwowych. Zgłoszenie należy wykonać pisemnie w dwóch egzemplarzach, podając:
1)
imię i nazwisko bądź firmę;
2)
dokładne miejsce prowadzenia handlu i przechowywania zapałek oraz kamyków zapałowych;
3)
ogólną ilość zapałek i kamyków zapałowych według stanu z dnia zgłoszenia.