Wykonanie postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją z dnia 10 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.94.670

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 sierpnia 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Zagranicznych w sprawie wykonania postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją z dnia 10 listopada 1923 r.

Wobec otrzymania od Poselstwa Fińskiego noty z dnia 18 maja 1925 r. № 214 o stosowaniu przez Finlandję do towarów pochodzących i przychodzących z Polski klauzuli największego uprzywilejowania bez żadnych ograniczeń, zarządza się na podstawie artykułu 2 ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską i Finlandją (Dz. U. R. P. № 44, poz. 458) co następuje:
Przewidziane w ustępie 2 do artykułu 11 protokółu zamknięcia traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską i Finlandją z dnia 10 listopada 1923 r., ograniczenia w stosowaniu klauzuli największego uprzywilejowania do towarów pochodzących i przychodzących z Finlandji (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 81, poz. 781) uchyla się z ważnością od dnia 1 lipca 1925 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.