Wykonanie niemieckiej ustawy osadniczej na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.22.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 10 marca 1924 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wykonaniu niemieckiej ustawy osadniczej na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Na mocy art. art. 1, 2, 38, 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji Urzędów i Komisji Ziemskich (Dz. U. R. P. № 90 poz. 706) oraz § 26 niemieckiej ustawy osadniczej z dn. 11 sierpnia 1919 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 1429) zarządza się co następuje:
Uprawnienia ogólnie użytecznego przedsiębiorstwa osadniczego w rozumieniu § 1 niemieckiej ustawy osadniczej z dnia 11 sierpnia 1919 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 1429) i dalszych przepisów tej ustawy nadaje się Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Katowicach na obszar całej górnośląskiej części województwa śląskiego.
Obowiązkiem Okręgowego Urzędu Ziemskiego jest uzyskiwać w drodze środków przewidzianych powołaną niem. ustawą osadniczą z dn. 11 sierpnia 1919 r. oraz ustawą z dnia 15 grudnia 1919 r. (str. 31 Z. U. P. z r. 1920) grunta na osadnictwo potrzebne oraz przeprowadzać podział uzyskiwanej ziemi między ludność rolną i robotniczą.
Okręgowy Urząd Ziemski obejmuje również aż do dalszego zarządzenia obowiązki w związku dostarczania ziemi na obszarze określonym § 1 oraz winien ustalać plany podziału ziemi odpowiadające wymogom ustawy wedle właściwości danej okolicy i przy uwzględnieniu interesów produkcji całego obszaru określonego § 1.
Celem wykonania powyższych zadań, przejmuje Okręgowy Urząd Ziemski wszelkie uprawnienia do zezwoleń na przewłaszczanie gruntów określone rozporządzeniem niemieckiej Rady Związkowej z dn., 15 marca 1918 r. o obrocie nieruchomościami (Dz. U. Rz. Niem. str. 123 z r. 1918), które to uprawnienia aż do czasu uruchomienia Okręgowego Urzędu Ziemskiego wykonywać będzie zastępczo Wojewoda Śląski.

Wszelkie działania zmierzające do utrudnienia lub też unicestwienia niniejszego rozporządzenia są zabronione, a Okręgowy Urząd Ziemski względnie do czasu jego uruchomienia Wojewoda Śląski winni są z całą surowością tego przepisu przestrzegać.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.