Rozdział 8 - Szczegółowe sposoby zaokrąglania - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  8

Szczegółowe sposoby zaokrąglania

§  20.
1.
Zaokrąglanie podstaw opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1)
mniej niż 50 groszy pomija się,
2)
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
2.
Zaokrąglanie podstaw opodatkowania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli podatki te nie są pobierane przez płatników, a także podatku dochodowego od osób prawnych, dokonywane jest do pełnych złotych, z pominięciem groszy.
§  21.
1.
Zaokrąglanie kwot podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1)
mniej niż 5 groszy pomija się,
2)
5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.
2.
Zaokrąglanie kwot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli podatki te nie są pobierane przez płatników, a także podatku dochodowego od osób prawnych, dokonywane jest do pełnych złotych, z pominięciem groszy.
3.
Przepisy ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że została w całości pokryta kwota zobowiązania podatnika, płatnika lub inkasenta oraz kwota odsetek za zwłokę przypadających od tych należności.
§  22.
Zaokrąglania podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej nie stosuje się do opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty oraz urzędowymi blankietami wekslowymi.