Rozdział 7 - Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  7

Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna

§  10.
1.
Odsetki za zwłokę są naliczane począwszy od:
1)
dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego,
2)
dnia zwrotu podatnikowi wykazanej przez niego nienależnej nadpłaty albo zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
3)
dnia następnego po upływie terminu płatności podatku, jeżeli nienależna nadpłata wykazana przez podatnika została zaliczona na poczet zaległości podatkowych albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych,
4)
dnia pobrania przez płatnika lub inkasenta nienależnego wynagrodzenia.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się do oprocentowania nienależnej nadpłaty albo zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, zwróconego lub zaliczonego na poczet zaległości podatkowych albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.
3.
Podatnik, płatnik lub inkasent, który nie wpłacił odsetek za zwłokę naliczonych przez organ podatkowy w decyzji, o której mowa w art. 53 § 4 ustawy, w dniu jej wydania, obowiązany jest do samodzielnego naliczania dalszych należnych odsetek za zwłokę, począwszy od dnia następnego po dniu wydania decyzji.
§  11.
1.
Odsetki za zwłokę są naliczane włącznie do dnia:
1)
wpłacenia podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku lub w placówce pocztowej albo osobie uprawnionej do pobierania podatków,
2)
obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu,
3)
otrzymania przez organ podatkowy czeku gotówkowego, pod warunkiem że czek ma pokrycie w dniu otrzymania oraz w ciągu następnych pięciu dni roboczych,
4)
otrzymania przez organ podatkowy potwierdzonego czeku rozrachunkowego, pod warunkiem że czek ma pokrycie w dniu otrzymania oraz w ciągu następnych pięciu dni roboczych,
5)
złożenia, uwzględnionego przez organ podatkowy, wniosku o potrącenie zaległości podatkowej z wzajemną, bezsporną i wymagalną wierzytelnością wobec Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, albo państwowych lub komunalnych jednostek budżetowych,
6)
wydania przez organ podatkowy postanowienia o dokonaniu z urzędu potrącenia zaległości podatkowej z wzajemną, bezsporną i wymagalną wierzytelnością wobec Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, albo państwowych lub komunalnych jednostek budżetowych,
7)
zawarcia przez podatnika ze starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej albo zarządem jednostki samorządu terytorialnego umowy przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych,
8)
wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz otrzymanego oprocentowania,
9)
zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej,
10)
wpłacenia tych odsetek od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1-4 i 9 stosuje się również do należności płatników lub inkasentów, wynikających z decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej bądź z decyzji określającej wysokość nienależnie pobranego wynagrodzenia.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 odnoszą się do tej części zobowiązania podatnika, płatnika lub inkasenta, która, wraz z przypadającymi od niej odsetkami za zwłokę, została pokryta w wyniku dokonania czynności wymienionych w tych przepisach.
§  12.
1.
Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką są naliczane do dnia przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 ustawy, włącznie z tym dniem, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 70 § 2-5 ustawy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do zabezpieczonych hipoteką należności płatników lub inkasentów wynikających z decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej.
§  13.
Jeżeli obowiązek zapłaty podatku jest związany z obowiązkiem złożenia deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy, a termin do złożenia deklaracji został odroczony przez organ podatkowy lub przedłużony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odsetki za zwłokę są naliczane począwszy od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono lub przedłużono termin do złożenia deklaracji.
§  14.
1.
W razie złożenia podania o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania, włącznie z tym dniem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
W przypadku wydania decyzji umarzającej odsetki za zwłokę dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej naliczane są począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia podania.
3.
Jeżeli decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę została doręczona podatnikowi:
1)
przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę naliczane są począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku,
2)
po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.
§  15.
1.
Od zaległości podatkowych, których zapłata została rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, włącznie z tym dniem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Jeżeli decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku albo zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi:
1)
przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę naliczane są począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku,
2)
po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.
§  16.
Opłata prolongacyjna jest naliczana w przypadku:
1)
wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku,
2)
wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie.
§  17.
1.
W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna jest naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty.
2.
Opłata prolongacyjna jest naliczana za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku lub terminu zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej.
3.
Zapłata odroczonego albo rozłożonego na raty podatku lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej, przed upływem terminu płatności, nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.
4.
Zapłata opłaty prolongacyjnej przed upływem terminu płatności nie stanowi podstawy do obniżenia jej wysokości.
§  18.
W przypadku wygaśnięcia decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, kwota odsetek za zwłokę jest pomniejszana o zapłaconą część opłaty prolongacyjnej.
§  19.
Przepisy § 15-18 stosuje się odpowiednio do rozłożenia na raty zapłaty należności płatników lub inkasentów, wynikających z decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej.