Rozdział 4 - Wynagrodzenia płatników i inkasentów - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  4

Wynagrodzenia płatników i inkasentów

§  5.
1.
Płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące:
1)
0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
2)
0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.
2.
Kwota należnego wynagrodzenia potrącana jest z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.
3.
Płatnik lub inkasent, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego, wraz z odsetkami za zwłokę.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do zaliczek na podatki oraz do rat podatków.