Rozdział 3 - Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  3

Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego

§  3.
1.
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy:
1)
podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwym stał się inny organ podatkowy niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy pobyt w Polsce ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca pobytu,
2)
podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili siedzibę, wskutek czego właściwym stał się inny organ podatkowy niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego.
2.
Jeżeli, zgodnie z odrębnymi przepisami, podatnik jest obowiązany do ujawnienia siedziby w odpowiednim rejestrze lub statucie, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się wówczas, gdy adres nowej siedziby został ujawniony do końca roku podatkowego.
§  4.
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na:
1)
podatek dochodowy od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwym stał się inny organ podatkowy niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy, a gdy pobyt w Polsce ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca pobytu,
2)
podatek dochodowy od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili siedzibę, wskutek czego właściwym stał się inny organ podatkowy niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy.