Rozdział 2 - Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  2

Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych

§  2.
1.
Organy podatkowe, które na podstawie odrębnych przepisów są właściwe do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, zwanych dalej "podatkami", są również właściwe do:
1)
zwalniania płatników z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek - bez ograniczenia kwoty,
2)
odraczania terminu płatności podatku - bez ograniczenia kwoty oraz terminu wpłaty,
3)
rozkładania na raty zapłaty:
a)
podatku,
b)
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

- bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty,

4)
umarzania w całości lub w części zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - bez ograniczenia kwoty.
2.
Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się również do należności przypadających od płatników lub inkasentów na podstawie decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, przewidzianych w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4.
W sprawach z zakresu prawa podatkowego powierzonych do wykonania organom podatkowym pierwszej instancji organy te są właściwe do odraczania innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 76 § 1, art. 78 § 1, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118 ustawy.