Rozdział 12 - Szczegółowe zasady i tryb wydawania zaświadczeń - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  12

Szczegółowe zasady i tryb wydawania zaświadczeń

§  31.
1.
Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika jest wydawane, z zastrzeżeniem ust. 2, przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.
2.
Zaświadczenie jest wydawane:
1)
w zakresie zaległości podatkowych osób prawnych - przez organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej,
2)
w zakresie zaległości podatkowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem zakładów (oddziałów) - przez organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę jednostki,
3)
w zakresie zaległości podatkowych osób fizycznych - przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej,
4)
w zakresie zaległości podatkowych jednostek i osób niemających siedziby lub miejsca zamieszkania w kraju - przez organ podatkowy właściwy w sprawach opodatkowania nierezydentów.
3.
Organ podatkowy wydaje zaświadczenie po porozumieniu:
1)
z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 302 ustawy, oraz
2)
z organami podatkowymi, z których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze wystawione na zaległości podatkowe podatnika, oraz
3)
z organem podatkowym właściwym dla nadania podatnikowi NIP - jeżeli jest to inny organ niż wydający zaświadczenie.
§  32.
1.
Zaświadczenie jest wydawane na żądanie podmiotów wymienionych w art. 302 ustawy, za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego wysokość zaległości podatkowych, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie wyodrębnionej organizacyjnie, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.
§  33.
1.
Treść wyrażonej przez podatnika zgody powinna zawierać oznaczenie podmiotu uprawnionego do żądania zaświadczenia, wskazanie zakresu informacji, na których ujawnienie podatnik wyraża zgodę, oraz wskazanie poprzednich miejsc zamieszkania lub siedzib w okresie ostatnich pięciu lat.
2.
Jeżeli treść zgody nie określa zakresu informacji, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się, że podatnik wyraził zgodę na podanie w zaświadczeniu wyłącznie wysokości zaległości podatkowych.
3.
Zakres informacji, o którym mowa w ust. 1, może ponadto obejmować:
1)
okresy, z których pochodzą zaległości, i ich tytuły,
2)
wysokość zaległości podatkowych, których płatność została rozłożona na raty, w tym kwotę zrealizowanych płatności, oraz terminy płatności wymagalnych rat.
§  34.
W zaświadczeniu wykazuje się wysokość ujawnionych zaległości podatkowych podatnika na dzień wystawienia zaświadczenia.
§  35.
1.
Zaświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 2, jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty przedstawienia zgody wyrażonej przez podatnika.
2.
Jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga porozumienia, o którym mowa w § 31 ust. 3, termin wydania zaświadczenia może być przedłużony do 14 dni.
3.
Organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli podmiot, zgłaszając się do tego organu po odbiór zaświadczenia, nie wykaże, że jest podmiotem, na którego rzecz podatnik udzielił zgody.
§  36.
1.
Przepisy § 31-35 stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 2-4, do zaświadczeń wydawanych na podstawie art. 98 § 3 oraz art. 112 § 7 ustawy.
2.
Zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych, na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub środka trwałego, są wydawane przez organy podatkowe właściwe miejscowo i rzeczowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.
3.
W zaświadczeniach wydawanych spadkobiercom organy podatkowe, właściwe miejscowo i rzeczowo, wykazują tytuły oraz wysokość poszczególnych zobowiązań podatkowych przypadających od spadkodawcy oraz wysokość zaległości podatkowych ciążących na spadkodawcy, jak również wysokość innych należności wymienionych w art. 98 § 2 ustawy.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do należności płatników lub inkasentów wynikających z decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej.
§  37.
Wzory zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych oraz o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy określają załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia.