Rozdział 10 - Rachunki - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  10

Rachunki

§  29.
1.
Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi jest wystawiany z kopią i zawiera co najmniej:
1)
imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
2)
datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
3)
określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
4)
ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie,
5)
czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.
2.
Rachunki mogą być sporządzane odręcznie, maszynowo lub przy zastosowaniu techniki informatycznej.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.