Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1989 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 9 pkt 5, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 2, art. 26 ust. 3, art. 31 ust. 3, art. 34 ust. 3 oraz art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:

Właściwość organów podatkowych w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków, odraczania terminu płatności i rozkładania płatności podatku na raty oraz umarzania zaległości podatkowych

§  1. 1
Wójt lub burmistrz (prezydent) są uprawnieni do zaniechania w całości lub w części poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych - bez ograniczenia kwoty.
§  2. 2
Urzędy skarbowe w zakresie ich właściwości rzeczowej są uprawnione do zaniechania w całości lub w części ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków, należności wynikających z przepisów o cenach, dotyczących wpłat do budżetu państwa kwot nienależnych i dodatkowych oraz innych kwot związanych z naruszeniem ograniczeń w swobodzie kształtowania cen - bez ograniczenia kwoty.
§  3. 3
(skreślony).
§  4.
Decyzja w sprawie zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego i poboru podatku może dotyczyć jednego lub kilku lat podatkowych.
§  5. 4
Wójt lub burmistrz (prezydent) są uprawnieni do:
1) 5
odraczania terminu płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych o których mowa w § 1 - bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty,
2)
umarzania zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, o których mowa w § 1 - bez ograniczenia kwoty.
§  6.
1.
Urzędy skarbowe w zakresie ich właściwości rzeczowej są uprawnione do odraczania terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych - bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty.
2. 6
Urzędy skarbowe w zakresie ich właściwości rzeczowej są uprawnione do umarzania zaległości podatkowych oraz pozostałych wymienionych w § 2 zaległych należności - bez ograniczenia kwoty.
§  7. 7
(skreślony).
§  8. 8
Zakres uprawnień określonych w § 5 pkt 2 i § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy decyzja w sprawie umorzenia dotyczy tylko odsetek, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646), zwanej dalej ustawą.

Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatków

§  9. 9
 
1. 10
Przy ustalaniu zobowiązań podatkowych zaokrągla się:
1)
do pełnego 1 zł - podstawy opodatkowania,
2)
do pełnych 10 gr - kwoty podatków oraz kwoty odsetek, o których mowa w ustawie.
2.
Zaokrąglenie do pełnych kwot następuje w ten sposób, że końcówki poniżej połowy kwot określonych w ust. 1 pomija się, a końcówki wynoszące połowę i więcej tych kwot podnosi się do pełnych kwot.
3.
Zaokrągleń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje sie do opłaty skarbowej pobieranej znakami tej opłaty.

Stawki odsetek za zwłokę i zasady ich obliczania

§  10.
1.
Odsetki za zwłokę od nie uiszczonych w terminie podatków oraz od świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych, zwanych dalej "zaległościami podatkowymi", wynoszą 2,3% kwoty zaległości za każdy dzień zwłoki.
2.
Stawka określona w ust. 1 ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu stopy kredytu refinansowego, poczynając od dnia, w którym uległa zmianie wysokość oprocentowania tego kredytu. Stawka ta jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów w drodze obwieszczenia Ministra Finansów.
§  11.
1.
Odsetki za zwłokę pobiera się za okres od następnego dnia po upływie ustalonego w ustawie lub przepisach szczególnych terminu płatności zobowiązania podatkowego do dnia dokonania zapłaty włącznie.
2.
Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy na podstawie obowiązujących przepisów, odsetki za zwłokę pobiera się od drugiego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3.
Za dzień dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego uważa się:
1)
przy zapłacie gotówką - dzień wpłacania w kasie organu podatkowego, w bankach lub w placówce pocztowej albo osobie uprawnionej do pobierania podatków,
2)
przy zapłacie w drodze przelewu lub zlecenia pokrycia należności wystawionego przez organ podatkowy - dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika lub podatnika.
§  12.
Odsetki za zwłokę płatne są bez wezwania organu podatkowego łącznie z zapłatą zaległości. Przy częściowych wpłatach na poczet zaległości podatkowych odsetki za zwłokę uiszcza się od kwot wpłaconych.
§  13. 11
 
1.
Od zaległości podatkowych, których termin płatności został odroczony lub płatność podatku została rozłożona na raty, odsetki za zwłokę pobiera się tylko do dnia wniesienia podania o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie płatności podatku na raty.
2.
W razie odmowy odroczenia lub rozłożenia płatności podatku na raty, od nie zapłaconej kwoty zaległości pobiera się odsetki za zwłokę, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wynikającego z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach, z których wynika obowiązek wykonania zobowiązania podatkowego bez uprzedniego wydania decyzji.
3.
Jeżeli podanie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności podatku na raty nie zostało przez organ podatkowy załatwione w ciągu dwóch miesięcy, odsetek za zwłokę nie pobiera się od dnia wniesienia podania do dnia następnego po dniu doręczenia decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia podatku na raty.
4. 12
Od zobowiązań podatkowych wymienionych w art. 22 ust. 1a ustawy, odroczonych lub rozłożonych na raty, pobiera się odsetki w wysokości 50% odsetek, o których mowa w § 10:
1)
w przypadku wystąpienia podatnika o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia płatności podatku na raty przed terminem płatności wynikającym z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określonym w odrębnych przepisach, z których wynika obowiązek wykonania zobowiązania podatkowego bez uprzedniego wydania decyzji - za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty,
2)
w przypadku wystąpienia podatnika o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie płatności podatku na raty po terminie płatności zobowiązania - od dnia wniesienia podania do dnia zapłaty.
5.
W razie niedotrzymania terminu płatności raty lub terminu, do którego płatność podatku została odroczona, stosuje się odpowiednio przepis ust. 2, z tym że w przypadku częściowej zapłaty zobowiązań podatkowych określonych w ust. 4, na poczet odsetek za zwłokę zalicza się uprzednio wpłacone odsetki.
6.
W razie wstrzymania, w związku z wniesionym środkiem odwoławczym. wykonania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, od kwoty objętej wstrzymaniem wykonania nie pobiera się odsetek za zwłokę do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego oraz za okres czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
§  14. 13
Nie pobiera się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza 10 gr.
§  15.
1.
Nie pobiera się odsetek za zwłokę od zaliczonych na poczet zobowiązań podatkowych środków pieniężnych, w tym kwot uzyskanych z zajęć wierzytelności lub ze sprzedaży przedmiotów majątkowych, jeżeli w postępowaniu zabezpieczającym, prowadzonym przed ustaleniem zobowiązania podatkowego lub przed upływem terminu płatności, te środki pieniężne lub przedmioty majątkowe zostały odebrane od podatników, a następnie po upływie terminu płatności zostały zaliczone lub sprzedane na pokrycie ustalonych zobowiązań podatkowych.
2.
Odsetki za zwłokę od zaległości zabezpieczonych hipoteką ustawową lub wpisem hipoteki przymusowej pobiera się tylko do dnia, w którym nastąpiło przedawnienie ściągania tych zaległości z innego poza nieruchomością majątku podatnika (płatnika).
§  16.
1.
W razie niewpłacenia przez podatników zaliczki na podatki we właściwym terminie albo obliczenia i wpłacenia tej zaliczki w kwocie niższej, niż została następnie ustalona przez organ podatkowy, odsetki za zwłokę od kwoty nie wpłaconej albo różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a ustaloną pobiera się od dnia następnego po upływie terminu płatności określonego w odrębnych przepisach ustalających terminy płatności zaliczek.
2.
Jeżeli obowiązek uiszczenia należności z tytułu zobowiązania podatkowego jest związany z obowiązkiem równoczesnego złożenia deklaracji podatkowej (zeznania, sprawozdania), odsetki za zwłokę pobiera się od dnia następnego po upływie terminu do złożenia deklaracji. W razie odroczenia decyzją organu podatkowego terminu złożenia deklaracji (zeznania, sprawozdania), odsetki za zwłokę pobiera się od dnia następnego po upływie nowego terminu.
3.
W razie niedokonania przez podatnika zapłaty podatku, mimo zaistnienia okoliczności, z których wynika obowiązek wykonania zobowiązania podatkowego bez uprzedniego doręczenia decyzji lub dokonania w tych wypadkach wpłaty w kwocie niższej, niż została następnie ustalona przez organ podatkowy, odsetki za zwłokę pobiera się od następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin płatności określony w odrębnych przepisach dla tych wpłat.

Zapłata znakami opłaty skarbowej lub papierami wartościowymi niektórych podatków oraz wzory tych znaków

§  17.
Wzory znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§  18.
1.
Wymiana znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych jest dopuszczalna tylko w razie technicznego uszkodzenia znaku lub blankietu, np. rozdarcia, poplamienia lub zlepienia. Jeżeli uszkodzony blankiet wekslowy zawiera zaświadczenie organu podatkowego o uiszczeniu opłaty skarbowej gotówką, identyczne zaświadczenie umieszcza się na nowym wymienionym blankiecie.
2.
Blankietu wekslowego nie umieszcza się, jeżeli zostały na nim napisane jakiekolwiek wyrazy lub cyfry. Nie podlegają wymianie znaki opłaty skarbowej zdjęte z papieru, na którym były naklejone, części znaku lub blankietu wekslowego, jak również znaki opłaty skarbowej lub blankiety wekslowe sporządzone według wzorów wycofanych z obiegu.
§  19.
1.
Zobowiązania podatkowe mogą być zapłacone obligacjami 60% wewnętrznej pożyczki państwowej z roku 1989.
2.
Zapłata obligacjami, o których mowa w ust. 1, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie czterech miesięcy od daty stempla bankowego. Nominalna wartość obligacji, którymi podatnik uiszcza zobowiązania podatkowe, nie może przekraczać kwoty tych zobowiązań.
3.
Zapłatę zobowiązań podatkowych obligacjami traktuje się na równi z zapłatą gotówką.

Zasady sporządzania i udzielania informacji podatkowych oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać rachunki

§  20. 14
 
1.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem określonych w ust. 2, są obowiązane na żądanie organów podatkowych udzielać informacji o zdarzeniach powodujących powstanie zobowiązań podatkowych innych osób oraz mających wpływ na wysokość tych zobowiązań.
2.
Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne oraz spółki komandytowe wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli prowadzą księgi rachunkowe lub księgi przychodów i rozchodów albo wystawiają rachunki stwierdzające dokonanie sprzedaży lub wykonanie usług, sa obowiązane do przesyłania - na pisemne żądanie urzędów skarbowych - informacji o zawartych z innymi osobami i jednostkami prowadzącymi działalność zarobkową transakcjach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych tych osób i jednostek.
3.
Urząd skarbowy w wezwaniu określi, jakie rodzaje danych mają zawierać sporządzane i przesyłane temu organowi informacje i w jakich terminach mają być nadsyłane.
4.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy jednostek podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, jeżeli te zdarzenia związane są z realizacją przez te jednostki celów specjalnych określonych w odrębnych przepisach.
§  21. 15
(skreślony).
§  22.
1. 16
Główny Urząd Ceł obowiązany jest przekazywać Ministerstwu Finansów informacje o obrotach towarowych z zagranicą, dokonywanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w następujących terminach:
1)
za I półrocze roku kalendarzowego - do 31 sierpnia;
2)
za II półrocze - do 28 lutego roku następnego.
2. 17
(skreślony).
3.
Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego oraz przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne uprawnione do działalności w dziedzinie handlu zagranicznego są obowiązane przesyłać w terminie do dnia 15 każdego miesiąca Drugiemu Urzędowi Skarbowemu Warszawa-Śródmieście informacje podatkowe według ustalonego wzoru o zawartych w poprzednim miesiącu z zagranicznymi osobami fizycznymi i osobami prawnymi kontraktach dotyczących:
1)
zakupu towarów - jeżeli osoby te mają na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo działające na podstawie udzielonego zezwolenia,
2)
budowy lub montażu oraz innych usług wykonywanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§  23. 18
 
1.
Banki są obowiązane przesyłać urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika informacje podatkowe o wypłatach ze specjalnego rachunku bankowego, na którym zgromadzone są dochody z twórczości lub działalności artystycznej, literackiej, naukowej lub publicystycznej, nie wynikające ze stosunku pracy, oraz dochody z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa z niepracowniczego projektu wynalazczego.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być przesyłane właściwym urzędom skarbowym w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła wypłata.
§  24.
1.
Rachunek stwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub wykonanie usług powinien być wystawiony z kopią i zawierać:
1) 19
imiona i nazwiska (nazwy firm) oraz adresy sprzedającego i kupującego bądź wykonującego i odbiorcy usługi,
2)
datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
3)
określenie rodzajów towarów oraz wykonanych usług i ich ceny jednostkowe,
4)
ogólną sumę należności (słownie) i sposób jej obliczenia,
5)
podpis wystawcy rachunku.
2. 20
Osoby wykonujące usługi lub dokonujące sprzedaży towarów, które - choćby mimo braku obowiązku - wystawiają rachunki, są obowiązane kolejno numerować wystawiane rachunki i przechowywać w kolejności numerów ich kopie w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek.
§  25.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podatkach lub zaległościach podatkowych, rozumie się przez to również świadczenia pieniężne, na które rozciągnięto przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
§  26.
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) tracą moc § 2-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych (Dz. U. Nr 6, poz. 40).
§  27.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 20, poz. 121, z 1988 r. Nr 35, poz. 278 i z 1989 r. Nr 9, poz. 52).
§  28.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r. i ma zastosowanie również do zaległości podatkowych powstałych przed tą datą, z tym że odsetki za zwłokę w wysokości określonej w § 10 pobiera się od zaległości podatkowych przypadających za okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  21 WZORY ZNAKÓW OPŁATY SKARBOWEJ

1. Ustala się wzory znaków opłaty skarbowej o wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 3 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 30 zł i 50 zł.

2. Znaki opłaty skarbowej są wykonane na papierze znaczkowym, podgumowanym i mają wymiary 21,25 mm x 25,5 mm. Pośrodku znaków na tle ciemnej ośmiobocznej tarczy znajduje się godło Państwa, powyżej którego umieszczono napis OPŁATA SKARBOWA, a cyfry określające wartości umieszczono pomiędzy literami GR lub ZŁ widniejącymi w jego dolnych rogach. Boki znaków ujęte są motywem zdobniczym. Całość znaków wydrukowana jest na tle giloszowym, wypełniającym także marginesy znaków.

3. Znaki opłaty skarbowej wykonane są w następujących kolorach:

Wartość znaku Kolor znaku
5 gr - tło jasnoszare- kontur jasny ugier
10 gr - tło jasnoszare- kontur ciemny ugier
20 gr - tło jasnoszare- kontur sepia
50 gr - tło jasnoszare- kontur brąz
1 zł - tło jasnoszare- kontur oranż
2 zł - tło jasnoszare- kontur cynober
3 zł - tło jasnoszare- kontur karmin
5 zł - tło jasnoszare- kontur niebieski
10 zł - tło jasnoszare- kontur ciemnoniebieski
20 zł - tło jasnoszare- kontur ciemnofioletowy
30 zł - tło jasnoszare- kontur jasnozielony
50 zł - tło jasnoszare- kontur zielony

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  22 WZORY URZĘDOWYCH BLANKIETÓW WEKSLOWYCH

1. Ustala się wzory urzędowych blankietów wekslowych w cenie:

10 gr dla sumy wekslowej nie przekraczającej 100 zł

20 gr dla sumy wekslowej nie przekraczającej 200 zł,

30 gr dla sumy wekslowej nie przekraczającej 300 zł,

40 gr dla sumy wekslowej nie przekraczającej 400 zł,

50 gr dla sumy wekslowej nie przekraczającej 500 zł,

1 zł dla sumy wekslowej nie przekraczającej 1.000 zł,

2 zł dla sumy wekslowej nie przekraczającej 2.000 zł,

5 zł dla sumy wekslowej nie przekraczającej 5.000 zł,

10 zł dla sumy wekslowej nie przekraczającej 10.000 zł,

20 zł dla sumy wekslowej nie przekraczającej 20.000 zł,

50 zł dla sumy wekslowej nie przekraczającej 50.000 zł,

100 zł dla sumy wekslowej nie przekraczającej 100.000 zł,

2. Urzędowe blankiety wekslowe (ust. 1) są wykonane na papierze mającym w przezroczu wodny znak bieżący. Wymiar blankietów wynosi około 210 mm x 83 mm.

3. Blankiet wekslowy składa się z trzech części: tekstu objaśniającego, winiety oraz części przeznaczonej na umowę wekslową. Tekst objaśniający zawiera napis: "Urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej (odpowiednia liczba) zł". Winieta składa się z tarczy ośmiobocznej z umieszczonym na niej godłem Państwa i napisem "Opłata skarbowa" oraz z górnej i dolnej rozety giloszowej, pośrodku której w kolistych tłach znajdują się cyfry i litery określające wysokość opłaty. Część trzecia, przeznaczona na sporządzenie umowy wekslowej, zawiera tekst:

"............................................, dnia .......................... 199............ r. Nr...................

zapłac...................................za ten .................... weksel na zlecenie.....................

sumę ..................................................... Płatny .................................................."

4. Kolor druku na blankietach jest zielony, a winieta na poddruku jasnopomarańczowym.

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U.90.50.295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1990 r

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

2  § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
3  § 3 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U.90.50.295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1990 r
5  § 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
6  § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
7  § 7 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
8  § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1994 r. (Dz.U.94.52.211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 1994 r.

9 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1994 r. (Dz.U.94.52.211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 1994 r.
10 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz.U.94.126.620) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
11 § 13 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.134.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
12 § 13 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1994 r. (Dz.U.94.52.211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 1994 r.
13 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz.U.94.126.620) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
14  § 20 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
15  § 21 skreślony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
16  § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
17  § 22 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 12 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
18  § 23 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
19  § 24 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
20  § 24 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.124.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
21 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz.U.94.126.620) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
22 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U.90.50.295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz.U.94.126.620) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.