Rozdział 6 - Przepisy końcowe - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1989 r.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  32.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 18, poz. 88, z 1983 r. Nr 4, poz. 29 i z 1984 r. Nr 17, poz. 84).
§  33.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.